ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 11 tháng 3 năm 2005

QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND TỈNH HƯNG YÊN

Về việc giao bổ sung chỉ tiêu kế hoạch Nhà nước năm 2005

________________________

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 194/2004/QĐ-TTg ngày 17/11/2004 của Thủ tướng Chính phủ, Quyết định số 139/2004/QĐ-BKH ngày 18/11/2004 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Quyết định số 86/2004/QĐ-BTC ngày 17/11/2004 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2005;

Căn cứ Nghị quyết kỳ họp thứ hai – HĐND tỉnh khóa XIV về phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế -xã hội năm 2005 của tỉnh Hưng Yên;

Xét đề nghị của Liên ngành: Kế hoạch và Đầu tư – Tài chính – Nội vụ tại Tờ trình số 34/TT-LN ngày 22/02/2005,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Giao bổ sung chỉ tiêu, nhiệm vụ đào tạo năm 2005 cho Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Hưng Yên (có danh mục chi tiết kèm theo).

Điều 2. Căn cứ chỉ tiêu, kế hoạch UBND tỉnh giao, Giám đốc trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước, đảm bảo chất lượng, hiệu quả cao nhất.

Điều 3. Các ông Chánh văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh; thủ trưởng các sở, ngành, huyện, thị xã có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Phó Chủ tịch

(Đã ký)

Nguyễn Bật Khách