ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 11/2013/QĐ-UBND

Đà Nẵng, ngày 04 tháng 3 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

QUYĐỊNH VỀ CHẾ ĐỘ DINH DƯỠNG ĐẶC THÙ ĐỐI VỚI VẬN ĐỘNG VIÊN, HUẤN LUYỆN VIÊN THỂTHAO THÀNH TÍCH CAO TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồngnhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhànước ngày 16 tháng 12 năm 2002 và các văn bản hướng dẫn thực hiện Luật Ngânsách nhà nước hiện hành;

Căn cứ Quyết định số 67/2008/QĐ-TTg ngày 26 tháng 5 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ dinhdưỡng đặc thù đối với vận động viên, huấn luyện viên thể thao thành tích cao;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 149/TTLT-BTC-BVHTTDL ngày 07 tháng 11 năm 2011 của liên Bộ Tài chính, Văn hoá, Thể thao và Du lịchvề hướng dẫn thực hiện chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với vận động viên, huấnluyện viên thể thao thành tích cao;

Căn cứ Nghị quyết số 35/2012/NQ-HĐND ngày 06 tháng 12 năm 2012 của Hội đông nhân dân thành phố ĐàNẵng về nhiệm vụ năm 2013;

Theo đề nghị của Giám đốc SởVăn hóa, Thể thao và Du lịch và Giám đốc Sở Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định chế độdinh dưỡng đặc thù (mức ăn hằng ngày) đối với vận động viên, huấn luyện viên thểthao thành tích cao trên địa bàn thành phố Đà Nẵng như sau:

1. Trong thời gian tập trung tậpluyện: 120.000 đồng/người/ngày (Một trăm hai mươi nghìn đồng/người/ngày).

2. Trong thời gian tập huấn vàthi đấu: 160.000 đồng/người/ngày (Một trăm sáu mươi nghìn đồng/người/ngày).

Số ngày được tính chi trả chế độlà số ngày thực tế tập trung tập luyện và tập trung thi đấu.

Điều 2. Kinh phí chi trảchế độ dinh dưỡng do ngân sách thành phố đảm bảo và được bố trí trong dự toánhằng năm giao cho Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Điều 3.Quyết định này cóhiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký, áp dụng thực hiện từ ngày 01 tháng 01 năm2013 và thay thế Quyết định số 20/2011/QĐ-UBND ngày 19 tháng 7 năm 2011 củaUBND thành phố Đà Nẵng về chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với vận động viên, huấnluyện viên trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Điều 4. Chánh Văn phòngUBND thành phố, Giám đốc các sở: Tài chính, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Giámđốc Kho bạc Nhà nước Đà Nẵng, Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức và cá nhân cóliên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Văn Hữu Chiến