THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------------

Số: 110/2009/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 26 tháng 08 năm 2009

QUYẾT ĐỊNH

QUYĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA VIỆN CHIẾN LƯỢC PHÁTTRIỂN TRỰC THUỘC BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy địnhchức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;
Căn cứ Nghị định số 116/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2008 của Chính phủ quy địnhchức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Vị trí và chức năng

1. Viện Chiến lược phát triển làtổ chức sự nghiệp khoa học cấp quốc gia trực thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư, thựchiện chức năng nghiên cứu và đề xuất về chiến lược phát triển kinh tế - xã hộicủa cả nước, quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng, lãnh thổ; tổchức cung ứng dịch vụ công trong các lĩnh vực nghiên cứu khoa học, đào tạo, bồidưỡng cán bộ chuyên ngành và thực hiện hoạt động tư vấn về chiến lược, quyhoạch phát triển theo quy định của pháp luật.

2. Viện Chiến lược phát triển cótư cách pháp nhân, con dấu, tài khoản riêng và trụ sở chính tại thành phố HàNội; kinh phí hoạt động do ngân sách nhà nước cấp.

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn

Viện Chiến lược phát triển thựchiện các nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:

1. Dự thảo các đề án, dự án vềchiến lược phát triển kinh tế - xã hội của cả nước, quy hoạch tổng thể pháttriển kinh tế - xã hội vùng, lãnh thổ trong từng thời kỳ, trình cơ quan nhànước có thẩm quyền xem xét quyết định.

2. Nghiên cứu lý luận và phươngpháp luận về xây dựng chiến lược, quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xãhội.

3. Phân tích, tổng hợp và dự báocác biến động kinh tế, xã hội, khoa học, công nghệ, môi trường và các yếu tốquốc tế tác động đến chiến lược, quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội.

4. Phản biện các đề án về chiếnlược, quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh, thành phố trực thuộcTrung ương, ngành, lĩnh vực theo phân công của cấp có thẩm quyền.

5. Tổ chức cung ứng dịch vụcông:

a) Triển khai các chương trìnhnghiên cứu khoa học về chiến lược, quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xãhội và những nghiên cứu khoa học khác theo quy định của pháp luật;

b) Xây dựng hệ thống thông tinphục vụ nghiên cứu chiến lược, quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội;

c) Thực hiện hoạt động tư vấn vềchiến lược, quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội;

d) Đào tạo, bồi dưỡng cán bộchuyên ngành chiến lược và quy hoạch phát triển; đào tạo tiến sỹ theo quy địnhcủa pháp luật;

đ) Biên soạn và xuất bản các ấnphẩm, công trình nghiên cứu khoa học, tài liệu nghiên cứu về chiến lược, quyhoạch theo quy định của pháp luật.

6. Thực hiện hợp tác quốc tếtrong nghiên cứu chiến lược, quy hoạch phát triển theo phân công của Bộ trưởngBộ Kế hoạch và Đầu tư.

7. Quản lý tổ chức bộ máy, cánbộ, công chức, viên chức, người lao động và tài chính, tài sản được giao theoquy định của pháp luật và phân cấp của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

8. Thực hiện các nhiệm vụ, quyềnhạn khác do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư giao theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Cơ cấu tổ chức

1. Ban Tổng hợp;

2. Ban Các vấn đề quốc tế;

3. Ban Phát triển các ngành sảnxuất;

4. Ban Phát triển các ngành dịchvụ;

5. Ban Phát triển nhân lực và xãhội;

6. Ban Phát triển vùng;

7. Ban Phát triển hạ tầng;

8. Ban Thông tin và Hợp tác quốctế;

9. Văn phòng;

10. Trung tâm Tư vấn phát triểnvà đào tạo;

11. Trung tâm Nghiên cứu kinh tếmiền Nam.

Điều 4. Lãnh đạo

1. Viện Chiến lược phát triển cóViện trưởng và không quá 03 Phó Viện trưởng.

2. Viện trưởng và các Phó Việntrưởng do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư bổ nhiệm, miễn nhiệm và cách chứctheo quy định của pháp luật.

3. Viện trưởng quy định chứcnăng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các đơn vị trực thuộc; bổnhiệm, miễn nhiệm, cách chức người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu các đơnvị trực thuộc theo quy định của pháp luật và phân cấp của Bộ trưởng Bộ Kế hoạchvà Đầu tư.

4. Viện trưởng chịu trách nhiệmtrước Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư và trước pháp luật về toàn bộ hoạt độngcủa Viện. Phó Viện trưởng chịu trách nhiệm trước Viện trưởng và trước pháp luậtvề lĩnh vực công tác được phân công phụ trách.

Điều 5. Hiệu lực và tráchnhiệm thi hành

1. Quyết định này có hiệu lựcthi hành kể từ ngày 10 tháng 10 năm 2009.

Bãi bỏ Quyết định số 232/2003/QĐ-TTg ngày 13 tháng 11 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ quy định chứcnăng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Chiến lược phát triển.

2. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơquan ngang Bộ,Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dântỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Viện trưởng Viện Chiến lược phát triểnchịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- VP BCĐ TW về phòng, chống tham nhũng;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- UB Giám sát tài chính QG;
- Ngân hàng Chính sách xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- Viện Chiến lược phát triển, Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: Văn thư, TCCV (5b).

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng