THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------------

Số: 1101/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 23 tháng 07 năm 2009

QUYẾT ĐỊNH

VỀCÁC TỔ CHỨC SỰ NGHIỆP THUỘC BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quyđịnh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;
Căn cứ Nghị định số 28/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 03 năm 2008 của Chính phủ quyđịnh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học Côngnghệ;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cáctổ chức sự nghiệp thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ bao gồm:

1. Viện Ứng dụng công nghệ.

2. Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam.

3. Viện Khoa học sở hữu trí tuệ.

4. Viện Đánh giá khoa học và địnhgiá công nghệ (được đổi tên từ Trung tâm Hỗ trợ đánh giá khoa học và công nghệ).

5. Ban Khoa học và Công nghệ địaphương.

6. Trung tâm Nghiên cứu và phát triểnvùng.

7. Trung tâm Nghiên cứu và phát triểntruyền thông khoa học và công nghệ.

8. Tạp chí Tia sáng.

9. Văn phòng Công nhận các tổ chứcchứng nhận chất lượng (gọi tắt là Văn phòng Công nhận chất lượng).

10. Văn phòng Đăng ký hoạt động khoahọc và công nghệ.

Điều 2. Hiệu lực thi hành

Quyết định này có hiệu lực thi hànhkể từ ngày ban hành. Bãi bỏ các quy định trước đây trái với Quyết định này.

Điều 3. Trách nhiệm thi hành

Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quanngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh,thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- VP BCĐ TW về phòng, chống tham nhũng;
- HĐND, UBND các tỉnh; thành phố trực thuộc Trung ương;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Ngân hàng Chính sách Xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: Văn thư, TCCV (07b).

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng