ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC GIANG

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1101/QĐ-UBND

Bắc Giang, ngày 16 tháng 7 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH THỜI GIAN NĂM HỌC 2013 - 2014 CỦA GIÁO DỤC MẦM NON, GIÁODỤC PHỔ THÔNG VÀ GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND vàUBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 1840/QĐ-BGDĐT ngày 24/5/2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành khung kếhoạch thời gian năm học 2013-2014 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông vàgiáo dục thường xuyên;

Xét đề nghị của Sở Giáo dụcvà Đào tạo tại Tờ trình số 843/TTr-SGD &ĐT ngày 11 tháng 7 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành Kế hoạchthời gian năm học 2013-2014 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáodục thường xuyên bao gồm:

1. Ngày bắt đầu thực hiện kếhoạch dạy học đối với cấp học mầm non, tiểu học: ngày 26/8/2013; cấp THCS,THPT, GDTX: ngày 19/8/2013.

2. Ngày khai giảng năm học mớichung cho các cấp học: ngày 05/9/2013.

3. Ngày bắt đầu và kết thúc họckỳ I; ngày bắt đầu và kết thúc học kỳ II:

a) Đối với giáo dục mầm non,tiểu học: Có 35 tuần thực học

- Học kỳ I: Từ ngày 26/8/2013đến ngày 27/12/2013 (bao gồm 18 tuần thực học và tổ chức các hoạt động khác,nghỉ kết thúc học kỳ I vào ngày 31/12/2013).

- Học kỳ II: Từ ngày 02/01/2014đến ngày 16/5/2014 (bao gồm 17 tuần thực học và tổ chức các hoạt động khác,nghỉ Tết Nguyên đán 9 ngày).

b) Đối với giáo dục THCS, THPT:Có 37 tuần thực học

- Học kỳ I: Từ ngày 19/8/2013đến ngày 28/12/2013 (bao gồm 19 tuần thực học và tổ chức các hoạt động khác,nghỉ kết thúc học kỳ I vào ngày 31/12/2013).

- Học kỳ II: Từ ngày 02/01/2014đến ngày 20/5/2014 (bao gồm 18 tuần thực học và tổ chức các hoạt động khác,nghỉ Tết Nguyên đán 09 ngày). Riêng đối với lớp 12, thời gian còn lại trongtháng 5/2014 dành cho ôn thi tốt nghiệp.

c) Đối với giáo dục thường xuyên:Có 35 tuần thực học

- Học kỳ I: Từ ngày 19/8/2013đến ngày 28/12/2013 (bao gồm 18 tuần thực học, nghỉ kết thúc học kỳ I vào ngày31/12/2013).

- Học kỳ II: Từ ngày 02/01/2014đến ngày 16/5/2014 (bao gồm 17 tuần thực học và tổ chức các hoạt động khác, nghỉTết Nguyên đán 9 ngày).

4. Ngày kết thúc năm học:26/5/2014 (muộn nhất là ngày 31/5/2014).

5. Thi chọn học sinh giỏi:

- Thi chọn học sinh giỏi cấptỉnh hoàn thành trước ngày 10/4/2014.

- Thi chọn học sinh giỏi cấpquốc gia lớp 12 THPT: ngày 02,03 và 04/01/2014.

6. Xét công nhận hoàn thànhchương trình tiểu học và xét công nhận tốt nghiệp THCS xong trước ngày15/6/2014.

7. Thi tốt nghiệp THPT năm học2013 - 2014 vào các ngày 02, 03 và 04/6/2014.

8. Thi tuyển sinh vào lớp 10THPT cho năm học 2014- 2015 hoàn thành trước ngày 25/7/2014.

9. Nghỉ Tết Nguyên đán cho tấtcả các cấp học là 09 ngày (bao gồm cả ngày nghỉ cuối tuần), từ ngày 28/01/2014(tức ngày thứ Ba - 28 Tết) đến hết ngày 5/02/2014 (tức ngày thứ Tư - mùng 6Tết).

10. Thời gian nghỉ hè thay chonghỉ phép năm của giáo viên là 02 tháng.

11. Các ngày nghỉ lễ trong nămđược thực hiện theo quy định của Luật Lao động; nếu ngày nghỉ lễ trùng vào ngàynghỉ cuối tuần thì được nghỉ bù vào ngày làm việc tiếp theo.

Điều 2. Giao cho Giám đốcSở Giáo dục và Đào tạo:

- Căn cứ vào các nội dung tạiĐiều 1 của Quyết định này tổ chức chỉ đạo thực hiện hoàn thành Kế hoạch thờigian năm học 2013- 2014 đúng quy định.

- Báo cáo Chủ tịch UBND tỉnhquyết định thời gian nghỉ học, thời gian kéo dài năm học trong những trường hợpđặc biệt.

Điều 3. Chánh Văn phòngUBND tỉnh, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố;các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên trong tỉnh căncứ Quyết định thi hành./.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Linh