THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------------

Số: 1103/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 24 tháng 07 năm 2009

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC CỬ THÀNH VIÊN THAM GIA BAN CHỈ ĐẠO PHÒNG, CHỐNG RỬA TIỀN

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Nghị định số 74/2005/NĐ-CP ngày 07 tháng 6 năm 2005 của Chính phủ về phòng,chống rửa tiền;
Căn cứ Quyết định số 470/QĐ-TTg ngày 13 tháng 4 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủvề việc thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống rửa tiền;
Theo đề nghị của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cử thành viêntham gia Ban chỉ đạo phòng, chống rửa tiền (Ban chỉ đạo) theo danh sách sauđây:

1. Phó Trưởng ban Thường trựcBan chỉ đạo: Ông Nguyễn Văn Giàu, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;

2. Phó Trưởng Ban chỉ đạo: ÔngLê Thế Tiệm, Thứ trưởng Bộ Công an;

Các ủy viên:

3. Ông Đặng Quang Phương, PhóChánh án Thường trực Tòa án nhân dân tối cao;

4. Ông Hoàng Nghĩa Mai, Phó Việntrưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;

5. Ông Phạm Văn Phượng, Phó Chủnhiệm Văn phòng Chính phủ;

6. Ông Hoàng Thế Liên, Thứtrưởng Bộ Tư pháp;

7. Ông Hồ Xuân Sơn, Thứ trưởngBộ Ngoại giao;

8. Ông Nguyễn Duy Thăng, Thứtrưởng Bộ Nội vụ;

9. Ông Trần Xuân Hà, Thứ trưởngBộ Tài chính;

10. Ông Cao Viết Sinh, Thứtrưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

11. Ông Đỗ Quý Doãn, Thứ trưởngBộ Thông tin và Truyền thông;

12. Ông Nguyễn Văn Sản, Phó TổngThanh tra Chính phủ;

13. Ông Nguyễn Chí Vịnh, Thứtrưởng Bộ Quốc phòng.

Điều 2. Ban Chỉ đạophòng, chống rửa tiền làm việc theo chế độ kiêm nhiệm theo quy định tại Quyếtđịnh số 470/QĐ-TTg ngày 13 tháng 04 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về việcthành lập Ban chỉ đạo phòng, chống rửa tiền và theo Quy chế làm việc của Banchỉ đạo.

Điều 3. Quyết định này cóhiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Các Bộ trưởng,Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủyban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các ông có tên tạiĐiều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ:
- Văn phòng TW và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: Văn thư, KTTH (3).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Sinh Hùng