THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------------

Số: 1104/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 24 tháng 07 năm 2009

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC XUẤT GẠO DỰ TRỮ QUỐC GIA HỖ TRỢ TỈNH LÀO CAI

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủngày 25 tháng 12 năm 2001;
Xét đề nghị của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tại văn bản số 2211/LĐTBXH-BTXH ngày 25 tháng 6 năm 2009, ý kiến của Bộ Tài chính tại văn bản số 9897/BTC-DTQG ngày 13 tháng 7 năm 2009,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bộ Tài chính xuấtcấp (không thu tiền) 230 tấn gạo từ nguồn Dự trữ quốc gia cho tỉnh Lào Cao đểhỗ trợ cứu đói cho nhân dân.

Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Caitiếp nhận số gạo nêu trên, quản lý và hỗ trợ kịp thời, đúng đối tượng.

Điều 2. Quyết định này cóhiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Các Bộ trưởng:Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Chủ tịchỦy ban nhân dân tỉnh Lào Cai chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Thủ tướng CP, các PTTG: Nguyễn Sinh Hùng, Hoàng Trung Hải;
- Cục DTQG;
- VPCP: BTCN, các PCN: Phạm Văn Phượng, Văn Trọng Lý, Cổng TTĐT, các Vụ: KTN, ĐP.
- Lưu: Văn thư, KTTH (3).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Sinh Hùng