BỘ TÀI CHÍNH
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 24 tháng 11 năm 2008

THÔNG TƯ

Về việc sửa đổi, bổ sung thông tư số 82/2007/TT-BTC &area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1" target="_blank">82/2007/TT-BTC ngày 12/7/2007 của bộ tài chính hướng dẫn chế độ quản lý tài chính nhà nước đối với viện trợ không hoàn lại của nước ngoài thuộc nguồn thu ngân sách nhà nước

____________________________

Căn cứ Nghị định số 60/2003/N %C4%90-CP&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1" target="_blank"> 60/2003/N Đ-CP ngày 6/6/2003 của Chính phủ ban hành Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước

Căn cứ Nghị định số 131/2006/N %C4%90-CP&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1" target="_blank"> 131/2006/N Đ-CP ngày 9/11/2006 của Chính phủ ban hành Quy chế quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA)

Căn cứ Nghị định số 77/2003/N %C4%90-CP&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1" target="_blank"> 77/2003/N Đ-CP ngày 1/7/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính

Bộ Tài chính hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Thông tư số 82/2007/TT-BTC &area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1" target="_blank">82/2007/TT-BTC ngày 12/7/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ quản lý tài chính nhà nước đối với viện trợ không hoàn lại của nước ngoài thuộc nguồn thu ngân sách nhà nước như sau:

1. Bổ sung vào Phần III - Tổ chức thực hiện của Thông tư số 82/2007/TT-BTC &area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1" target="_blank">82/2007/TT-BTC ngày 12/07/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ quản lý tài chính nhà nước đối với viện trợ không hoàn lại của nước ngoài thuộc nguồn thu ngân sách nhà nước nội dung sau:

“Đối với các khoản viện trợ thuộc nguồn thu ngân sách nhà nước phát sinh trong năm 2007 thực hiện theo quy định tại Thông tư số 70/2001/TT-BTC &area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1" target="_blank">70/2001/TT-BTC ngày 24/08/2001 của Bộ Tài chính”

2. Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo.

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

(Đã ký)

Trần Xuân Hà

VỤ TCĐN

Hà Nội, ngày 15 tháng 9 năm 2008

Trình Bộ

V/v Dự thảo Thông tư Thông tư bổ sung Thông tư số 82/2007/TT-BTC &area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1" target="_blank">82/2007/TT-BTC ngày 12/07/2007 Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ QLTCNN đối với viện trợ không hoàn lại của nước ngoài thuộc nguồn thu NSNN

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Bộ tại cuộc họp ngày 04/09/2008, Vụ TCĐN đã dự thảo Thông tư bổ sung Thông tư số 82/2007/TT-BTC &area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1" target="_blank">82/2007/TT-BTC ngày 12/07/2007. Sau khi lấy ý kiến của Vụ NSNN, Vụ HCSN và KBNN, Vụ TCĐN đã hoàn chỉnh dự thảo Thông tư và xin báo cáo Bộ ý kiến góp ý của các đơn vị như sau:

1. Vụ NSNN có ý kiến các khoản viện trợ đã nhận nhưng chưa kiểm soát chi, KBNN tiếp tục thực hiện KSC để GTGC bổ sung NSNN năm 2007 và chỉ thực hiện kiểm soát chi đến hết tháng 10/2008.

2. KBNN có ý kiến chỉ thực hiện kiểm soát chi sau đối với các khoản viện trợ KHL do các đơn vị nhận trong năm 2007 kể từ ngày Thông tư 82 có hiệu lực.

Về ý kiến của KBNN Vụ TCĐN có ý kiến như sau: Theo quy định tại TT 70/2004/TT-BTC &area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1" target="_blank">70/2004/TT-BTC Bộ TC ghi thu ghi chi dựa trên Giấy xác nhận viện trợ do các đơn vị kê khai số tiền do nhà tài trợ tạm ứng và cơ quan tài chính không thực hiện kiểm soát chi. Đến thời điểm TT 70/2004/TT-BTC&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1" target="_blank">70/2004/TT-BTC hết hiệu lực, Vụ TCĐN đã ghi thu ghi chi NSNN các khoản tiền viện trợ do đơn vị kê khai theo quy định tại TT 70. Thực tế, có tồn tại việc chưa GTGC một số khoản tiền viện trợ do các đơn vị nhận nhưng không XNVT để ghi thu ghi chi NSNN theo đúng quy định. Do vậy, Vụ TCĐN đề nghị bổ sung phần hướng dẫn đối với các khoản viện trợ do các đơn vị nhận trước khi TT 82 có hiệu lực thì thực hiện xác nhận viện trợ và GTGC theo quy định tại TT 70/2004/TT-BTC.

3. Vụ HCSN không thống nhất với nội dung dự thảo, vì VỤ HCSN cho rằng KBNN không có chức năng kiểm soát chi sau (?). Đại diện Vụ HCSN (a. Hồng, Vụ trưởng) đã tham dự cuộc họp do LĐB chủ trì , tuy nhiên ý kiến bằng văn bản (do a. Thực ký) khác với ý kiến chỉ đạo của Bộ tại cuộc họp. Vụ TCĐN đối ngoại đã có công văn gửi Vụ HCSN góp ý kiến lại. Cho đến nay (15/9/2008) chưa nhận được ý kiến góp ý.

Trên cơ sở ý kiến của các Vụ, Vụ TCĐN dự thảo Thông tư bổ sung Thông tư 82/2007/TT-BTC &area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1" target="_blank">82/2007/TT-BTC Trình Bộ xem xét và quyết định.

VỤ TÀI CHÍNH ĐỐI NGOẠI

VỤ TÀI CHÍNH ĐỐI NGOẠI

Ngày 22 tháng 9 năm 2008

Kính gửi: Vụ Pháp chế

V/v Dự thảo Thông tư Thông tư bổ sung Thông tư số 82/2007/TT-BTC &area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1" target="_blank">82/2007/TT-BTC ngày 12/07/2007 Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ QLTCNN đối với viện trợ không hoàn lại của nước ngoài thuộc nguồn thu NSNN

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Bộ tại cuộc họp ngày 04/09/2008, Vụ TCĐN đã dự thảo Thông tư bổ sung Thông tư số 82/2007/TT-BTC &area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1" target="_blank">82/2007/TT-BTC ngày 12/07/2007. Sau khi lấy ý kiến của Vụ NSNN, Vụ HCSN và KBNN, Vụ TCĐN đã hoàn chỉnh dự thảo Thông tư. Vụ TCĐN xin gửi dự thảo thông tư sửa đổi, ý kiến góp ý của các Vụ và dự thảo tờ trình Bộ, đề nghị Vụ Pháp chế có ý kiến trước ngày 24/9/2008 để Vụ TCĐN trình Bộ quyết định./.

VỤ TÀI CHÍNH ĐỐI NGOẠI

VỤ TCĐN

Hà Nội, ngày 20 tháng 10 năm 2008

Trình Bộ

V/v Dự thảo Thông tư Thông tư bổ sung Thông tư số 82/2007/TT-BTC &area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1" target="_blank">82/2007/TT-BTC ngày 12/07/2007 Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ QLTCNN đối với viện trợ không hoàn lại của nước ngoài thuộc nguồn thu NSNN

Tiếp theo tờ trình Bộ của Vụ TCĐN ngày 11/10/2008 và sau khi có ý kiến tham gia của Vụ HCSN ngày 20/10/2008, Vụ TCĐN hoàn thiện dự thảo Thông tư bổ sung Thông tư số 82/2007/TT-BTC &area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1" target="_blank">82/2007/TT-BTC ngày 12/07/2007.

Trình Bộ xem xét và quyết định./. 

VỤ TÀI CHÍNH ĐỐI NGOẠI

KT. BỘ TRƯỞNG
Thứ trưởng Bộ Tài chính

(Đã ký)

Trần Xuân Hà