THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
--------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------
Hà Nội, ngày 09 tháng 01 năm 2013
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC HỖ TRỢ GẠO CỨU ĐÓI CHO CÁC TỈNH: LAI CHÂU, HÀ NAM
--------
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Xét đề nghị của Bộ Tài chính tại các văn bản số: 17003/BTC-NSNN ngày 06 tháng 12 năm 2012, số 17319/BTC-NSNN ngày 13 tháng 12 năm 2012, ý kiến của Bộ Lao động – Thương mại và Xã hội tại văn bản số 01/LĐTBXH-BTXH ngày 02 tháng 01 năm 2013, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 10787/BKHĐT-KTDV ngày 26 tháng 12 năm 2012,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Bộ Tài chính xuất cấp (không thu tiền) 4.140 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho các địa phương để cứu đói cho nhân dân trong dịp Tết nguyên đán và giáp hạt năm 2013, cụ thể:
- Tỉnh Lai Châu: 2.160 tấn gạo.

>> Xem thêm:  Hủy việc kết hôn trái pháp luật trong những trường hợp nào ?

- Tỉnh Hà Nam: 1.980 tấn gạo.
Ủy ban nhân dân các tỉnh: Lai Châu, Hà Nam sử dụng số gạo được cấp nêu trên hỗ trợ kịp thời, đúng đối tượng cho nhân dân cứu đói. Trường hợp vẫn còn khó khăn, Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét tiếp tục hỗ trợ.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Điều 3. Các Bộ trưởng: Tài chính, Lao động – Thương binh và Xã hội, Kế hoạch và Đầu tư và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Thủ tướng CP, các PTTg: Vũ Văn Ninh, Hoàng Trung Hải;
- VPCP: BTCN, PCN Phạm Văn Phượng Cổng TTĐT, các Vụ: KTN, V.III, KGVX;
- Lưu: VT, KTTH (3).
THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

>> Xem thêm:  Thủ tục làm lại giấy khai sinh cho con với tên khác được không ? Quy định về việc sửa đổi giấy khai sinh ?