UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ YÊN--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1117/QĐ-UBND

Phú Yên, ngày 01 tháng 7 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆTMỨC CHI THANH TOÁN CHI PHÍ CHO CÁC TỔ CHỨC, CÁ NHÂN ĐƯỢC HUY ĐỘNG ĐỂ NGĂN CHẶNTÌNH TRẠNG CHẶT PHÁ RỪNG TRÁI PHÁP LUẬT VÀ PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY RỪNG TRÊN ĐỊABÀN TỈNH PHÚ YÊN.

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Thông tư Liên tịch số 20/2013/TTLT-BNNPTNT-BTC ngày 27/3/2013 của Liênbộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Tài chínhsửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư Liên tịch số 61/2007/TTLT-BNN-BTC ngày 22/6/2007 của Liên Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Tài chínhhướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách Nhà nước cấp cho hoạt độngcơ quan Kiểm lâm các cấp; thanh toán chi phí cho các tổ chức, cá nhân được huyđộng để ngăn chặn tình trạng chặt phá rừng trái pháp luật và phòng cháy, chữacháy rừng;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp vàPhát triển nông thôn (tại Tờ trình số 85/TTr-SNN ngày 05/6/2013), ý kiến thẩmđịnh của Sở Tài chính (tại Văn bản số 1379/STC-HCSN ngày 21/6/2013),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt mức chi thanh toán chi phí cho các tổ chức, cá nhân được huy độngđể ngăn chặn tình trạng chặt phá rừng trái pháp luật và phòng cháy, chữa cháyrừng trên địa bàn Tỉnh, với các nộidung sau:

1. Chitiền bồi dưỡng làm nhiệm vụ cho các lực lượng trực tiếp được huy động hoặc tựnguyện thực hiện nhiệm vụ đột xuất ngăn chặn tình trạng chặt phá rừng trái phápluật và chữa cháy rừng (bao gồm cả lực lượng Công an, Quân đội, Kiểm lâm), vớimức 140.000 đồng/ngày/người. Trường hợp Nhà nước tăng mức lương tối thiểu, thìmức chi tiền bồi dưỡng được điều chỉnh tăng tương ứng.

2. Chitiền ăn thêm cho các lực lượng trực tiếp được huy động hoặc tự nguyện thực hiệnnhiệm vụ đột xuất ngăn chặn tình trạng chặt phá rừng trái pháp luật và chữacháy rừng, với mức 40.000 đồng/ngày/người.

3. Chitặng quà thăm hỏi, động viên cho các tổ chức, cá nhân trực tiếp thực hiện nhiệmvụ đột xuất ngăn chặn tình trạng chặt phá rừng trái pháp luật và chữa cháy rừngcó thành tích xuất sắc hoặc bị thương trong khi làm nhiệm vụ, do UBND Tỉnh làmtrưởng đoàn: Mức chi đối với tập thể là 3.000.000 đồng/đơn vị, đối với cá nhânlà 300.000 đồng/người.

4. Chi phí cấp cứu người bị nạn, đảm bảo y tế cho cáclực lượng tham gia nhiệm vụ đột xuất ngăn chặn tình trạng chặt phá rừng tráipháp luật và chữa cháy rừng:

Đối với những người không thuộcđối tượng hưởng lương từ ngân sách Nhà nước, trong thời gian điều trị tại bệnhviện, ngoài số tiền hỗ trợ khám chữa bệnh, còn được hỗ trợ số tiền với mức100.000 đồng/ngày/người.

5. Chitiền họp ngoài giờ làm việc cho các đại biểu tham dự các cuộc họp bàn biện pháptriển khai nhiệm vụ đột xuất ngăn chặn tình trạng chặt phá rừng trái pháp luậtvà chữa cháy rừng, với mức chi cụ thể như sau:

- Họp do Ban Chỉ đạo cấp tỉnh tổchức: Mức chi đối với người chủ trì cuộc họp là 80.000 đồng/người/buổi, các đạibiểu khác là 60.000 đồng/người/buổi.

- Họp do Ban chỉ đạo cấp huyện tổchức: Mức chi đối với người chủ trì cuộc họp là 70.000 đồng/người/buổi, các đạibiểu khác là 50.000 đồng/người/buổi.

6.Cácnội dung khác: Thực hiện theo Thông tư Liên tịch số 20/2013/TTLT-BNNPTNT-BTC .

Điều 2. Khi phát sinh nhiệm vụ nêu trên, căn cứ phê duyệt của UBND Tỉnh về chibồi dưỡng và bồi thường thiệt thiệt hại, Sở Tài chính cấp phát kinh phí cho Chicục Kiểm lâm Tỉnh để thanh toán chi phí bồi dưỡng và bồi thường thiệt hại chocác tổ chức, cá nhân được huy động để ngăn chặn tình trạng chặt phá rừng tráipháp luật và chữa cháy rừng.

Điều 3. Các ông, (bà): Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giámđốc các sở: Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính;Giám đốc Kho bạc Nhà nước Tỉnh; Chi cục Trưởng Chi cục Kiểm lâm Tỉnh; Chủ tịchUBND các huyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu tráchnhiệm thi hành Quyết định này, kể từ ngày ký./.

CHỦ TỊCHPhạm Đình Cự