THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1121/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 22 tháng 08 năm 2012

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ CHUẨN VIỆC BẦUTHÀNH VIÊN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ NHIỆM KỲ 2011 - 2016

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12năm 2001;

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy bannhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 107/2004/NĐ-CP ngày 01 tháng4 năm 2004 của Chính phủ quy định số lượng Phó Chủ tịch và cơ cấu thành viên Ủyban nhân dân các cấp đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị định số 27/2009/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2009 và Nghị định số 36/2011/NĐ-CP ngày 23 tháng 5 năm 2011của Chính phủ;

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa ThiênHuế tại Tờ trình số 3318/TTr-UBND ngày 30 tháng 7 năm 2012 và đề nghị của Bộtrưởng Bộ Nội vụ tại Tờ trình số 2901/TTr-BNV ngày 14 tháng 8 năm 2012,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê chuẩn việc bầu chức danh Ủy viênỦy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế nhiệm kỳ 2011 - 2016 đối với ông Trần ĐìnhPhòng, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hànhkể từ ngày ký ban hành.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Chủ tịch Hội đồng nhân dân,Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế và ông Trần Đình Phòng chịu tráchnhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- VPCP: BTCN, các Phó CN, Trợ lý TTg; Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, TCCV (5b).

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng