THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 28 tháng 8 năm 2006

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập Tổ biên tập Đề án "Đẩy mạnh cải cách hành chính,

nâng cao hiệu lực quản lý của bộ máy nhà nước"

trình Hội nghị Trung ương Đảng lần 4 (Khoá X)

_______________

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001.

Theo đề nghị của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ,

QUYẾT ĐỊNH :

Điều 1. Thành lập Tổ biên tập Đề án "Đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực quản lý của bộ máy Nhà nước” trình Hội nghị Trung ương Đảng lần 4 (Khoá X).

Tổ biên tập gồm các đồng chí có tên sau đây :

1. Đỗ Quang Trung, Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Tổ trưởng;

2. Đoàn Mạnh Giao, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ;

3. Trần Văn Tuấn, Thứ trưởng Bộ Nội vụ;

4. Thang Văn Phúc, Thứ trưởng Bộ Nội vụ;

5. Hoàng Thế Liên, Thứ trưởng Bộ Tư pháp;

6. Nguyễn Minh Mẫn, Vụ trưởng Vụ Cải cách hành chính, Văn phòng Chính phủ;

7. Đinh Duy Hoà, Vụ trưởng Vụ Cải cách hành chính, Bộ Nội vụ;

8. Nguyễn Hữu Từ, Vụ trưởng Vụ Tổng hợp, Văn phòng Trung ương Đảng;

9. Lê Minh Thông, Viện trưởng Viện Khoa học Tổ chức, Ban Tổ chức Trung ương Đảng;

Điều 2. Tổ biên tập có nhiệm vụ giúp Thủ tướng Chính phủ nghiên cứu, xây dựng dự thảo Đề án "Đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực quản lý của bộ máy nhà nước" trình Hội nghị Trung ương Đảng lần 4 (Khoá X) và tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các đồng chí có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Thủ tướng

(Đã ký)

Nguyễn Tấn Dũng