THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 30 tháng 8 năm 2006

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thay đổi Trưởng Ban Chỉ đạo cuộc vận động phong trào

 "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá"

_____________________

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Quyết định số 235/1999/QĐ-TTg ngày 23 tháng 12 năm 1999 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Chỉ đạo cuộc vận động phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thông tin.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Cử ông Lê Doãn Hợp, Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thông tin làm Trưởng ban chỉ đạo cuộc vận động phong trào “toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” thay ông Phạm Quang Nghị đã được Trung ương điều động đi nhận nhiệm vụ mới.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và ông Lê Doãn Hợp chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Thủ tướng

(Đã ký)

Nguyễn Tấn Dũng