CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG
Số: 114/CT
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 4 tháng 5 năm 1982
Quyết định

QUYẾT ĐỊNH

CỦA CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG SỐ 114/CT
NGÀY 4 THÁNG 5 NĂM 1982 VỀ VIỆC BÁN CÁC LOẠI VẮC-XIN
PHÒNG BỆNH CHO GIA SÚC, GIA CẦM

Để tạo điều kiện nâng cao sản lượng chất lượng và hiệu quả kinh tế trong việc sản xuất, sử dụng các loại vắc-xin thú y, đồng thời để thực hiện chủ trương xoá bỏ chế độ bao cấp, giảm chi cho ngân sách Nhà nước.

Theo đề nghị của Bộ Nông nghiệp và Bộ Tài chính về việc bán các loại vắc-xin thú y, Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng quyết định:

1. Bắt đầu từ ngày 1 tháng 6 năm 1982, thực hiện chế độ bán các loại vắc-xin phòng bệnh cho gia súc, gia cầm trong khu vực chăn nuôi quốc doanh, tập thể và gia đình theo giá quy định của Nhà nước.

Bộ Nông nghiệp bàn với Uỷ ban Vật giá Nhà nước, Bộ Tài chính và quyết định việc điều chỉnh giá các loại vắc-xin thú y theo tinh thần Quyết định số 29-HĐBT ngày 19-2-1982 của Hội đồng Bộ trưởng.

Để giảm giá vác-xin, từ tháng 6 năm 1982 Nhà nước miễn thu quốc doanh đối với các loại vắc-xin của các cơ sở sản xuất thuốc thú y.

Trong thời gian chưa ban hành giá mới, tạm thời bán theo giá hiện hành của Bộ Nông nghiệp đã quy định.

2. Đối với các huyện miền núi, nơi nào nhân dân chưa đủ trình độ tiếp thụ tiến bộ kỹ thuật, việc tiêm phòng cho gia súc chưa thành yêu cầu, tập quán thì Uỷ ban nhân dân tỉnh căn cứ vào tình hình cụ thể mà quyết định việc cho không các loại vắc-xin thú y trong vài ba năm và dùng ngân sách địa phương đài thọ.

3. Hàng năm Nhà nước cấp phát cho Bộ Nông nghiệp một số vốn mua vắc-xin dự phòng dịch bệnh gia súc (bằng khoảng 10% tổng số tiền vắc-xin phòng dịch bệnh gia súc trong năm). Đối với những vắc-xin và các loại thuốc thú y khác phải nhập của nước ngoài thì Nhà nước xét cấp ngoại tệ cho nhập khẩu theo dự trù hàng năm của Bộ Nông nghiệp.

Khi dùng các loại vắc-xin dự phòng để chống dịch, Bộ Nông nghiệp phải thu tiền để có vốn sử dụng luân chuyển.

4. Bộ Nông nghiệp có trách nhiệm chỉ đạo các cơ sở sản xuất thuốc thú y nâng cao sản lượng, chất lượng và giảm giá thành các loại vắc-xin, cải tiến cách đóng gói thích hợp với yêu cầu của các cơ sở chăn nuôi và nhân dân, cung cấp đủ vắc-xin đúng thời vụ tiêm phòng đối với từng loại bệnh, mở rộng việc bán và tiêm phòng các loại vắc-xin cho các cơ sở và người chăn nuôi ở gia đình, đồng thời cùng với Bộ Tài chính hướng dẫn các địa phương thực hiện nghiêm chỉnh chế độ bán các loại vắc-xin thú y.

(Đã ký)

Tố Hữu