THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1140/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 22 tháng 08 năm 2008

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC BỔ NHIỆM ÔNG ĐINH QUẾ HẢI GIỮ CHỨC PHÓ CHỦ NHIỆM ỦY BAN DÂN TỘC

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ kết luận của Ban Bí thư tại văn bản số 4541-CV/BTCTW, ngày 13 tháng 8năm 2008;
Xét tờ trình của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc tại văn bản số 28TTr/BCSĐ, ngày 13 tháng 7 năm 2007; của Bộ trưởng Bộ Nội vụ tại văn bản số 2228/TTr-BNV ngày 03 tháng 8 năm 2008,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm có thờihạn ông Đinh Quế Hải, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Ủy ban Dân tộc, giữ chức PhóChủ nhiệm Ủy ban Dân tộc.

Điều 2. Quyết định này cóhiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Bộ trưởng Bộ Nộivụ, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc và ông Đinh Quế Hải chịu trách nhiệmthi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Ban Bí thư (để b/c);
- Thủ tướng và các Phó Thủ tướng CP;
- Ban Tổ chức Trung ương;
- VPCP: BTCN; PCN Trần Quốc Toản,
các Vụ: KGVX, NC, TTĐT, VPBCS (2);
- Lưu: VT, TCCV.

THỦ TƯỚNGNguyễn Tấn Dũng