THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------------

Số: 1147/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 31 tháng 07 năm 2009

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC PHÊ CHUẨN KẾT QUẢ MIỄN NHIỆM THÀNH VIÊN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNHNHIỆM KỲ 2004 - 2011

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Điều 20 Luật tổ chứcChính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Nghị quyết 25/2008/QH12 ngày 14 tháng 11 năm 2008 về việc kéo dài nhiệm kỳhoạt động 2004 – 2009 của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân;
Căn cứ Nghị định số 107/2004/NĐ-CP ngày 01 tháng 04 năm 2004 của Chính phủ;
Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định tại tờ trình số 98/TTr-UBND ngày 16tháng 7 năm 2009 và đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ tại tờ trình số 2336/TTr-BNV ngày 23 tháng 7 năm 2009,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê chuẩn miễnnhiệm Thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định nhiệm kỳ 2004 – 2011 của ông VũXuân Tình, để nghỉ hưu theo chế độ.

Điều 2. Quyết định này cóhiệu lực thi hành từ ngày ký.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Chủ tịchHội đồng nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định và ông Vũ Xuân Tìnhchịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Thủ tướng và các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- VPCP: BTCN;
- Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, TCCV (5b).

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng