ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 30 tháng 10 năm 2009

QUYẾT ĐỊNH

Về việc sửa đổi một số nội dung của Quyết định số 19/2008/QĐ-UBND

ngày 31/3/2008 của UBND tỉnh ban hành Quy định về cấp giấy phép xây dựng tạm đối với công trình, nhà ở riêng lẻ trong vùng đã có quy hoạch xây dựng được duyệt và công bố nhưng chưa thực hiện trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

-----------------

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 08/2005/NĐ-CP ngày 07 tháng 02 năm 2005 của Chính phủ về quy hoạch xây dựng; Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 692/TTr- SXD ngày 06 tháng 10 năm 2009,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Sửa đổi một số nội dung của Quyết định số 19/2008/QĐ-UBND ngày 31/3/2008 của UBND tỉnh ban hành Quy định về cấp giấy phép xây dựng tạm đối với công trình, nhà ở riêng lẻ trong vùng đã có quy hoạch xây dựng được duyệt và công bố nhưng chưa thực hiện trên địa bàn tỉnh Bắc Giang như sau:

1. Căn cứ thứ hai của phần căn cứ pháp lý ban hành được sửa đổi như sau:

“Căn cứ Nghị định số 08/2005/NĐ-CP ngày 07 tháng 02 năm 2005 của Chính phủ về quy hoạch xây dựng; Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình”.

2. Khoản 2 Điều 10 được sửa đổi như sau:

“2. Trách nhiệm của cơ quan cấp giấy phép xây dựng tạm thực hiện theo quy định của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình”.

3. Sửa đổi phần 2 Mẫu số 2 - Mẫu Giấy phép xây dựng tạm như sau:

“2. Được phép xây dựng tạm công trình theo những nội dung sau:

- Tên công trình: .............................................................................................................

- Vị trí xây dựng (ghi rõ lô đất, địa chỉ): ..................................................................

- Cốt nền xây dựng công trình: ...................................................................................

- Chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng: ..................................................................

Đối với công trình dân dụng, công trình công nghiệp và nhà ở riêng lẻ trong đô thị thì thêm các nội dung sau:

- Diện tích xây dựng (tầng một): ............................................................…….......m2

- Chiều cao công trình ....................................m; số tầng ........................................”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký.

Điều 3. Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh, các Sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, các xã, phường, thị trấn và các đơn vị, cá nhân liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

TM. Ủy ban nhân dân tỉnh

KT. CHỦ TỊCH
Phó Chủ tịch

(Đã ký)

Nguyễn Văn Linh