THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

Số: 1161/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 05 tháng 08 năm 2009

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC PHÊ CHUẨN KẾT QUẢ MIỄN NHIỆM THÀNH VIÊN ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍMINH NHIỆM KỲ 2004 - 2011

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Điều 20 Luật Tổ chứcChính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Nghị quyết 25/2008/QH12 ngày 14 tháng 11 năm 2008 về việc kéo dài nhiệmkỳ hoạt động 2004 - 2009 của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân;
Căn cứ Nghị định 107/2004/NĐ-CP ngày 1 tháng 4 năm 2004 của Chính phủ;
Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tại tờ trình số 3542 và 3543/TTr-UBND ngày 16 tháng 7 năm 2009 và đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ tại tờtrình số 2440/TTr-BNV ngày 30 tháng 7 năm 2009,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Phê chuẩn miễn nhiệmThành viên Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2004 - 2011 như sau:

1. Phó Chủ tịch:

- Ông Nguyễn Hữu Tín, để nhận nhiệmvụ mới.

2. Ủy viên:

- Ông Châu Minh Tỷ, nguyên Giám đốcSở Nội vụ, để nghỉ hưu theo chế độ.

Điều 2. Quyết định này có hiệulực thi hành từ ngày ký.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Chủ tịch Hộiđồng nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh và các ông có têntại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Thủ tướng và các Phó Thủ tướng CP;
- VPCP: BTCN;
- Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, TCCV (5b).

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng