THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 5 tháng 9 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

Về việc chuyển Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cu Ba Đồng Hới về trực thuộc Bộ Y tế

_____________________________________

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình tại Công văn số 901/UBND ngày 15 tháng 5 năm 2007; của Bộ Nội vụ tại Công văn số 1614/BNV-TCBT ngày 06 tháng 6 năm 2007; của Bộ Y tế tại Tờ trình số 542/TTr-BYT ngày 20 tháng 6 năm 2007 về việc chuyển giao Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cu Ba Đồng Hới về trực thuộc Bộ Y tế quản lý,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chuyển Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cu Ba Đồng Hới thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình về trực thuộc Bộ Y tế.

Điều 2. Giao Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình, Bộ trưởng Bộ Y tế tổ chức bàn giao, tiếp nhận nguyên trạng Bệnh Viện Hữu nghị Việt Nam - Cu Ba Đồng Hới theo đúng quy định của pháp luật hiện hành. Trong quá trình bàn giao, tiếp nhận, mọi hoạt động khám, chữa bệnh của Bệnh viện phải bảo đảm bình thường.

Bộ trưởng Bộ Y tế quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cu Ba Đồng Hới.

Điều 3. Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình và các cơ quan liên quan ban hành Quy chế phối hợp quản lý Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cu Ba Đồng Hới.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 5. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Thủ tướng

(Đã ký)

Nguyễn Tấn Dũng