THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 117/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 16 tháng 01 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC GIAO KẾ HOẠCH VỐN TRÁI PHIẾU CHÍNH PHỦ NĂM 2014

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Quyết định số 116/QĐ-TTg ngày 16 tháng 01 năm 2014 về việc điều chỉnh kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủgiai đoạn 2012 -2015;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Kếhoạch và Đầu tư tại tờ trình số 69/TTr-BKHĐT ngày 06 tháng 01 năm 2014 và số 239/BKHĐT-TH ngày 14 tháng 01 năm 2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao các Bộ và các tỉnh, thành phố trực thuộcTrung ương danh mục dự án và kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ theo ngành, lĩnhvực năm 2014 theo các phụ lục số I và số II đính kèm, bao gồm cả thu hồi cáckhoản vốn ứng trước kế hoạch.

Điều 2.

1. Giao Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầutư quyết định giao các Bộ và các tỉnh, thành phtrựcthuộc Trung ương kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ năm 2014:

a) Đối với các dự án giao thông, thủylợi; y tế; ký túc xá sinh viên: Giao danh mục và chi tiếtmức vốn trái phiếu Chính phủ kế hoạch năm 2014 cho từng dự án.

b) Đối với các dự án di dân tái địnhcư thủy điện Sơn La: Giao tổng số vốn trái phiếu Chính phủ kế hoạch năm 2014cho từng tỉnh.

c) Thu hồi các khoản vốn ứng trướccủa từng dự án và từng chương trình theo kết quả giải ngânđến hết thời gian quy định tại cácquyết định của Thủ tướng Chính phủ.

2. Giao Bộ Tài chính thu hồi số vốntrái phiếu Chính phủ ứng trước kế hoạch theo số giải ngân đến hết thời gian quyđịnh.

Điều 3. CácBộ, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương căn cứ kế hoạch vn trái phiếu Chính phủ năm 2014 được giao:

1. Thông báo kế hoạch vốn trái phiếuChính phủ cho các dự án theo quy định tại tiết a, khoản 1, Điều 2 Quyết địnhnày.

2. Phân bổ số vốn chi tiết cho từngdự án theo quy định tại tiết b, khoản 1 Điều 2 Quyết định này.

3. Hoàn trả các khoản vốn ứng trướctheo quy định tại tiết c, khoản 1 Điu 2 Quyết định này theo kết quả giải ngân của từng dự án đến hết thời gian quyđịnh.

4. Bố trí vốn để thanh toán nợ xâydựng cơ bản của các dự án.

5. Báo cáo kết quả giao kế hoạch vốntrái phiếu Chính phủ năm 2014 gửi Bộ Kế hoạch và Đu tư, Bộ Tài chính trước ngày 25 tháng 01 năm 2014.

6. Định kỳ hàng quý, 6 tháng, năm,báo cáo tình hình thực hiện và giải ngân vốn trái phiếu Chính phủ kế hoạch năm2014 theo quy định.

Điều 4. Thờigian thực hiện và thanh toán kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ năm 2014 đến hếtngày 01 tháng 3 năm 2015.

Điều 5.

1. Bộ Kế hoạch và Đầu tư:

a) Chịu trách nhiệm toàn diện trướcThủ tướng Chính phủ và các cơ quan thanh tra, kiểm toán về tính chính xác củacác thông tin, số liệu và mức vốn bố trí cho các dự án.

b) Chủ trì kiểm tra, giám sát tìnhhình thực hiện vốn trái phiếu Chính phủ kế hoạch năm 2014của các bộ và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

c) Định kỳ hàng quý báo cáo Chính phủtình hình thực hiện vốn trái phiếu Chính phủ kế hoạch năm 2014.

2. Bộ Tài chính báo cáo Thủ tướngChính phủ và đồng gửi cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư theo định kỳ:

a) Tình hình huy động vốn trái phiếuChính phủ theo định kỳ 6 tháng và hàng năm.

b) Tình hình giải ngân nguồn vốn tráiphiếu Chính phủ hàng tháng của các Bộ, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trungương; hàng quý báo cáo chi tiết tình hình giải ngân ngunvn trái phiếu Chính phủ theo từng dự án của các Bộ, cáctỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

3. Các Bộ: Giao thông vận tải, Nôngnghiệp và Phát triển nông thôn, Quc phòng, Công an, Y tế, Xây dựng, các địa phương có trách nhiệm phối hpvới Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính tổ chức triển khai, thúc đẩy giải ngâncác dự án sử dụng vốn trái phiếu Chính phủ kế hoạch năm 2014; báo cáo và đ xut giải pháp xử lý các khó khăn, vướng mắctrong quá trình thực hiện, gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư và BộTài chính để kịp thời tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Điều 6. Quyếtđịnh này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 7. CácBộ trưởng: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và Pháttriển nông thôn, Quốc phòng, Công an, Y tế, Xây dựng, Chủ tịchỦy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./..

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

PHỤ LỤC I

KẾ HOẠCH VỐN TRÁI PHIẾU CHÍNH PHỦ NĂM 2014(Kèm theo Quyết định s117/QĐ-TTg ngày 16 tháng 01 năm 2014 của Thủ tướng Chínhphủ)

Đơnvị: Triệu đồng

STT

Ngành, lĩnh vực

Kế hoạch năm 2014

TỐNG SỐ

215.500(1)

1

Giao thông

113.000

2

Thủy lợi

70.000

3

Y tế

32.500

Ghi chú: (1) Trong đó: Thu hồi vốnứng trước theo Quyết định số 1484/QĐ-TTg ngày 23/8/2013 của Thủ tướng Chính phủtheo số giải ngân thực tế của từng dự án đến hết ngày 31/3/2014.


TỉnhCao Bng

PHỤLỤC II

DANHMỤC DỰ ÁN BỐ TRÍ VỐN TRÁI PHIẾU CHÍNH PHỦ KẾ HOẠCH NĂM 2014
(Kèm theo Quyết định s
117/QĐ-TTg ngày16 tháng 01 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ)

Đơn vị:Triệu đồng

TT

Danh mục công trình, dự án

Quyết định đầu tư ban đầu và Quyết định đầu tư điều chỉnh đã được Thủ tướng Chính phủ giao kế hoạch các năm 2012 và 2013

Kế hoạch vốn TPCP năm 2014

Số QĐ; ngày, tháng, năm

TMĐT

Trong đó: TPCP

Tổng số

Trong đó: Thu hồi ứng trước (*)

TỔNG SỐ

1.500.236

1.464.121

215.500

94.000

GIAO THÔNG

986.545

952.230

113.000

94.000

Danh mục dự án hoàn thành, đã bàn giao, đi vào sử dụng trưc ngày 31/12/2013

986.545

952.230

1

Cải tạo, nâng cấp TL210 (Trà Lĩnh - Hà Quảng)

2148/QĐ-UBND ,
16/11/2010

133.135

128.120

2

Cải tạo, nâng cấp đường tỉnh 212 (đoạn QL34 - Phia Đén)

2315/QĐ-UBND ,
16/11/07

122.662

122.662

3

Đường vào trụ sở UBND xã Sơn Lập, Bảo Lạc

3197/QĐ- UBND,
31/12/08

56.489

55.989

4

Ci tạo, nâng cấp đường TL 208 (Đông Khê - Phục Hòa)

2284/QĐ-UBND ,
02/12/10

180.574

151.774

5

Cải tạo, nâng cấp tỉnh lộ 206 (từ QL3 thị trấn Quảng Uyên đến thác Bản Giốc)

648/QĐ-UBND ,
5/5/10

493.685

493.685

THỦY LỢI

258.779

256.979

70.000

Danh mục dự án hoàn thành, đã bàn giao, đi vào sử dụng trước ngày 31/12/2013

189.626

189.626

1

Sửa chữa nâng cấp các hồ chứa nước vừa và nhỏ thuộc chương trình đảm bảo an toàn hồ chứa nước

209/QĐ-UBND
4/2/2010

47.650

47.650

2

Hồ chứa nước Nà lái, xã Phi Hải

2228/QĐ-UBND ,
11/10/2011

141.976

141.976

Danh mục dự án dự kiến hoàn thành năm 2014

69.153

67.353

Hồ chứa nước Khuổi Kỳ, xã Sóc Hà

2429/QĐ- UBND,
10/11/2011

69.153

67.353

Y TẾ

254.912

254.912

32.500

Danh mục dự án dự kiến hoàn thành năm 2015

254.912

254.912

Bệnh viện đa khoa tỉnh

803/QĐ- UBND,
27/5/2010

254.912

254.912