CHÍNH PHỦ
Số: 117/TTg
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 25 tháng 2 năm 1995

QUYẾT ĐỊNH

Về danh sách Hội đồng tư vấn kiến trúc

_________________

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Điều 20 Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;
Căn cứ Quyết định số 183/TTg ngày 21 tháng 4 năm 1993 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế về tổ chức, làm việc của Hội đồng Kiến trúc quốc gia;
Theo đề nghị của Bộ trưởng, Trưởng ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Xây dựng và Tổng Thư ký Hội Kiến trúc sư Việt Nam,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Nay đổi tên Hội đồng Kiến trúc quốc gia thành Hội đồng Tư vấn kiến trúc của Thủ tướng Chính phủ.

Điều 2. Phê duyệt danh sách Hội đồng Tư vấn Kiến trúc sư nhiệm kỳ I (1995 - 1999) gồm 23 người như sau:

- Chủ tịch: Kiến trúc sư Nguyễn Trực Luyện, Hội Kiến trúc sư Việt Nam.

- Phó Chủ tịch: Phó tiến sĩ, kiến trúc sư Nguyễn Kim Sến, Trường Đại học Kiến trúc thành phố Hồ Chí Minh.

- Các thành viên:

1. Tiến sĩ, kiến trúc sư Nguyễn Thế Bá, Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội.

2. Phó Tiến sĩ, kiến trúc sư Trần Trọng Hanh, Bộ Xây dựng.

3. Phó Giáo sư, kiến trúc sư Đặng Thái Hoàng, Trường Đại học Xây dựng Hà Nội.

4. Kiến trúc sư Nguyễn Thúc Hoàng, Bộ Xây dựng.

5. Phó Tiến sĩ, kiến trúc sư Trần Hùng, Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội.

6. Kiến trúc sư Cao Xuân Hưởng, Hội Kiến trúc sư Việt Nam.

7. Phó Tiến sĩ, kiến trúc sư Hoàng Đạo Kính, Bộ Văn hoá - Thông tin.

8. Kiến trúc sư Nguyễn Ngọc Khôi, Bộ Xây dựng.

9. Phó Giáo sư, Phó Tiến sĩ Nguyễn Lân, Văn phòng Kiến trúc sư trưởng thành phố Hà Nội.

10. Phó Tiến sĩ, Kiến trúc sư Lê Văn Năm, Văn phòng Kiến trúc sư trưởng thành phố Hồ Chí Minh.

11. Kiến trúc sư Trần Đức Nhuận, Bộ Xây dựng.

12. Phó Tiến sĩ, kiến trúc sư Lê Văn Nin, Bộ Xây dựng.

13. Phó Giáo sư, kiến trúc sư Đàm Trung Phường, thành phố Hà Nội.

14. Kiến trúc sư Ngô Huy Quỳnh, thành phố Hà Nội.

15. Kiến trúc sư Nguyễn Văn Tất, Hãng Kiến trúc AA thành phố Hồ Chí Minh.

16. Kiến trúc sư Ngô Viết Thụ, thành phố Hồ Chí Minh.

17. Phó Giáo sư, Phó Tiến sĩ Hoàng Huy Thắng, Bộ Giáo dục và Đào tạo.

18. Phó Tiến sĩ, kiến trúc sư Hoàng Phúc Thắng, Công ty tư vấn thiết kế ADC, Hà Nội.

19. Kiến trúc sư Đặng Tố Tuấn, Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội.

20. Phó Tiến sĩ, kiến trúc sư Nguyễn Thị Thanh Thuỷ, Trung tâm Kiến trúc phong cảnh kiến trúc Việt Nam.

21. Kiến trúc sư Nguyễn Thị Ánh Tuyết, Hội Kiến trúc sư thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 3. Bộ trưởng, Trưởng ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ, Bộ Trưởng Bộ Xây dựng, Tổng Thư ký Hội Kiến trúc sư Việt Nam, Thủ trưởng các cơ quan có liên quan và các ông có tên nêu trên chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Thủ tướng Chính phủ

(Đã ký)

Võ Văn Kiệt