UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH NGHỆ AN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 118/2009/QĐ-UBND

Vinh, ngày 24 tháng 12 năm 2009

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆMVỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA TRUNG TÂM LƯU TRỮ TỈNH NGHỆ AN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Pháp lệnh Lưu trữ quốc gia năm 2001;

Căn cứ Nghị định số 111/2004/NĐ-CP ngày 08/4/2004 của Chínhphủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Lưu trữ quốc gia;

Căn cứ Nghị định số 13/2008/NĐ-CP ngày 04/02/2008 của Chínhphủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thành phố trựcthuộc Trung ương; Thông tư số 04/2008/TT-BNV ngày 04/6/2008 của Bộ Nội vụ hướngdẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ, Phòng Nộivụ thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện; Thông tư số 06/2008/TT-BNV ngày 21/8/2008của Bộ Nội vụ hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Thông tư số 04/2008/TT-BNV ngày 04/6/2008của Bộ Nội vụ;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 325/TTr-SNV ngày 25 tháng 11 năm 2009,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Vị trí, chức năng của Trung tâm Lưu trữ tỉnh Nghệ An.

1. Trung tâm Lưu trữ tỉnh Nghệ An (sau đây gọi tắt là Trungtâm) là đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Nội vụ, có chức năng lưu trữ lịch sử, bảoquản tài liệu lưu trữ của các cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu vào Trungtâm Lưu trữ theo quy định của Nhà nước.

2. Trung tâm chịu sự quản lý, chỉ đạo của Sở Nội vụ; đồngthời chịu sự hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Cục Văn thư vàLưu trữ Nhà nước.

3. Trung tâm có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoảnriêng.

Trụ sở đóng tại thành phố Vinh tỉnh Nghệ An.

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn của Trung tâm.

1. Tham mưu cho Giám đốc Sở Nội vụ xây dựng kế hoạch dài hạn,ngắn hạn và hàng năm về tài liệu lưu trữ trình UBND tỉnh phê duyệt; tổ chức thuthập, sưu tầm, bổ sung tài liệu lưu trữ của các cơ quan, tổ chức thuộc nguồnnộp lưu vào Trung tâm;

2. Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, tổ chức thuộcnguồn nộp lưu chuẩn bị hồ sơ, tài liệu giao nộp vào Trung tâm theo quy định củaNhà nước;

3. Tổ chức sưu tầm, thu thập hồ sơ, tài liệu quý hiếm;khuyến khích, động viên các cá nhân, gia đình, dòng họ tiêu biểu qua các thờikỳ lịch sử ký gửi, hiến tặng tài liệu của các cá nhân, gia đình, dòng họ choTrung tâm Lưu trữ tỉnh;

4. Thu thập, phân loại, chỉnh lý, xác định giá trị tài liệuđối với tài liệu lưu trữ thuộc phạm vi quản lý của Trung tâm;

5. Bảo vệ, bảo quản an toàn tài liệu lưu trữ;

6. Tổ chức lập bản sao bảo hiểm đối với tài liệu lưu trữ đặcbiệt quý, hiếm thuộc phạm vi quản lý của Trung tâm và các cơ quan, tổ chức kháccó nhu cầu;

7. Thực hiện tu bổ, phục chế đối với những tài liệu bị hưhỏng;

8. Xây dựng và quản lý hệ thống công cụ tra cứu tài liệu lưutrữ; thực hiện quy định báo cáo thống kê định kỳ và đột xuất về công tác lưutrữ và tài liệu lưu trữ theo quy định của nhà nước;

9. Thực hiện việc thông báo, giới thiệu, công bố và triểnlãm tài liệu lưu trữ; tổ chức phục vụ các cơ quan, tổ chức và công dân trongviệc sử dụng tài liệu lưu trữ thuộc phạm vi quản lý của Trung tâm; thực hiệnmột số dịch vụ công về công tác lưu trữ theo quy định của pháp luật;

10. Cấp chứng thực tài liệu lưu trữ tại Trung tâm theo quyđịnh của pháp luật;

11. Quản lý tổ chức, bộ máy, biên chế, cơ sở vật chất kỹthuật, vật tư, tài sản và kinh phí của Trung tâm theo quy định của pháp luật vàtheo phân cấp của UBND tỉnh;

12. Nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ trong côngtác lưu trữ;

13. Thực hiện các nhiệm vụ khác do UBND tỉnh, Giám đốc SởNội vụ giao và theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Cơ cấu tổ chức bộ máy và biên chế của Trung tâm.

1. Lãnh đạo: Trung tâm có Giám đốc và từ 1-2 Phó Giám đốc.

Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm Giám đốc và Phó Giám đốc Trung tâmthực hiện theo quy định của Nhà nước.

Giám đốc Trung tâm là người đứng đầu Trung tâm, chịu tráchnhiệm toàn diện trước Giám đốc Sở Nội vụ, UBND tỉnh và trước pháp luật về cácnhiệm vụ được giao.

Phó Giám đốc Trung tâm giúp Giám đốc trung tâm theo dõi, chỉđạo một số lĩnh vực theo sự phân công của Giám đốc và chịu trách nhiệm trướcGiám đốc Trung tâm và trước pháp luật về nhiệm vụ công tác được phân công.

2. Các phòng chuyên môn:

Trung tâm có 3 phòng nghiệp vụ do Giám đốc Trung tâm quyếtđịnh thành lập theo đề án đã được Giám đốc Sở Nội vụ phê duyệt, gồm:

a) Phòng Hành chính - Tổ chức;

b) Phòng Thu thập, chỉnh lý tài liệu;

c) Phòng Quản lý kho lưu trữ.

3. Biên chế: Biên chế được UBND tỉnh giao theo kế hoạch biênchế hàng năm, năm 2010 bố trí 10 biên chế. Ngoài ra, căn cứ khối lượng côngviệc và nhu cầu lao động trong từng thời điểm, Giám đốc Trung tâm được hợp đồnglao động theo quy định của Nhà nước.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký và thaythế các quy định trước đây của UBND tỉnh về công tác văn thư, lưu trữ.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Thủ trưởngcác cơ quan, đơn vị có liên quan và Giám đốc Trung tâm Lưu trữ tỉnh chịu tráchnhiệm thi hành Quyết định này./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Phan Đình Trạc