THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

Số: 118/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 25 tháng 01 năm 2008

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC TẶNG THƯỞNG BẰNGKHEN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm2003 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14tháng 6 năm 2005;
Căn cứ Nghị định số 121/2005/NĐ-CP ngày 30 tháng 9 năm 2005 của Chính phủ quy địnhchi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng vàLuật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;
Xét đề nghị của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau (Tờ trình số 48/TTr-UBND ngày14 tháng 11 năm 2007) và Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương (Tờtrình số 104/TTr-BTĐKT ngày 16 tháng 01 năm 2008),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủcho:

1. Ông Nguyễn Bé, Tổng Biên tập Báo Cà Mau, tỉnh Cà Mau;

2. Ông Phạm Phi Thường, Giám đốc Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnhCà Mau;

Đã có thành tích trong công tác từ năm 2002 đến năm 2006, góp phầnvào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Điều 2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau, Trưởng banBan Thi đua - Khen thưởng Trung ương, các cá nhân có tên tại Điều 1 chịu tráchnhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- UBND tỉnh Cà Mau;
- Ban Thi đua-Khen thưởng TW;
- VPCP: BTCN Nguyễn Xuân Phúc;
- Website Chính phủ,
- Lưu: Văn thư, TCCB(3b), 11

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Sinh Hùng