BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 1186/QĐ-BTC

Hà Nội, ngày 26 tháng 05 năm 2010

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC ĐÍNH CHÍNH THÔNG TƯ SỐ 184/2009/TT-BTC NGÀY 15/9/2009 CỦA BỘ TÀI CHÍNH QUYĐỊNH CHẾ ĐỘ THU, NỘP VÀ QUẢN LÝ SỬ DỤNG LỆ PHÍ CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG KHOÁNGSẢN, LỆ PHÍ ĐỘC QUYỀN THĂM DÒ KHOÁNG SẢN

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Căn cứ Luật ban hành văn bản quyphạm pháp luật số 17/2008/QH12 ngày 03/6/2008;
Căn cứ Nghị định số 104/2008/NĐ-CP ngày 27/11/2008 của Chính phủ về Công báo nướcCộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27/11/2008 của Chính phủ quy định chức năng,nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Chính sách Thuế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Đính chính Biểu mứcthu lệ phí cấp giấy phép hoạt động khai thác khoáng sản ban hành kèm theo Thôngtư số 184/2009/TT-BTC ngày 15/9/2009 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộpvà quản lý sử dụng lệ phí cấp giấy phép hoạt động khoáng sản, lệ phí độc quyềnthăm dò khoáng sản như sau:

1. Tại điểm 2.2, cột Nhóm hoạt độngkhai thác khoáng sản của Biểu mức thu lệ phí cấp giấy hoạt động khai tháckhoáng sản ban hành kèm theo Thông tư số 184/2009/TT-BTC ngày 15/9/2009 đã in:

“Giấy phép khai thác khoáng sản làmvật liệu xây dựng thông thường, than bùn trừ khoáng sản đã quy định ở mục 1 và2.1”

Nay sửa lại thành:

“Giấy phép khai thác khoáng sản làmvật liệu xây dựng thông thường có diện tích từ 10 ha trở lên và sản lượng khaithác dưới 100.000 m3/năm hoặc loại hoạt động khai thác khoáng sảnlàm vật liệu xây dựng thông thường có diện tích dưới 10 ha và sản lượng khaithác từ 100.000 m3/năm trở lên, than bùn trừ hoạt động khai tháccát, sỏi lòng suối quy định tại mục 1 của Biểu mức thu này.”

2. Tại điểm 3, cột Nhóm hoạt độngkhai thác khoáng sản của Biểu mức thu lệ phí cấp giấy hoạt động khai tháckhoáng sản ban hành kèm theo Thông tư số 184/2009/TT-BTC ngày 15/9/2009 đã in:

“Hoạt động khai thác khoáng sản làmnguyên liệu xi măng; khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường mà không sửdụng vật liệu nổ công nghiệp; trừ hoạt động quy định tại điểm 1 và 2 của biểumức thu này”

Nay sửa lại thành:

“Hoạt động khai thác khoáng sản làmnguyên liệu xi măng; khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường có diện tíchtừ 10 ha trở lên và sản lượng khai thác từ 100.000 m3/năm trở lên màkhông sử dụng vật liệu nổ công nghiệp, trừ hoạt động khai thác cát, sỏi lòngsuối quy định tại mục 1 của Biểu mức thu này”

Điều 2. Quyết định này cóhiệu lực thi hành cùng thời điểm có hiệu lực của số 184/2009/TT-BTC ngày15/9/2009 của Bộ Tài chính và là một phần không tách rời của Thông tư số184/2009/TT-BTC.

Nơi nhận:
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Chủ tịch nước, Quốc hội;
- Hội đồng dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Văn phòng BCĐTW về phòng chống tham nhũng;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Cơ quan TW của các đoàn thể;
- UBND, Sở TC, Cục Thuế, Kho bạc Nhà nước các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Công báo;
- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- Website Chính phủ;
- Các đơn vị thuộc Bộ;
- Website Bộ Tài chính;
- Lưu: VT, VP.

TUQ. BỘ TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG
Nguyễn Đức Chi