THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 25 tháng 7 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Về việc thành lập Quỹ Bảo hộ công dân

và pháp nhân Việt Nam ở nước ngoài

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Quỹ Bảo hộ công dân và pháp nhân Việt Nam ở nước ngoài trực thuộc Bộ Ngoại giao.

Điều 2. Quỹ Bảo hộ công dân và pháp nhân Việt Nam ở nước ngoài là một tổ chức tài chính trực thuộc Bộ Ngoại giao, có tư cách pháp nhân và có con dấu riêng. Tài khoản mở tại kho bạc nhà nước và có tài khoản tại ngân hàng.

Điều 3. Nguồn vốn hoạt động của quỹ được hình thành từ ngân sách Nhà nước cấp, các nguồn tài trợ, viện trợ và đóng góp của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài và các nguồn khác.

Quỹ được ngân sách Nhà nước cấp 20 (hai mươi) tỷ đồng kinh phí hoạt động ban đầu. Hàng năm ngân sách Nhà nước cấp bổ sung kinh phí cho Quỹ căn cứ vào dự toán kinh phí thực hiện các kế hoạch được phê duyệt và các nguồn tài chính có được từ viện trợ và đóng góp của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài và các nguồn khác.

Quỹ Bảo hộ công dân và pháp nhân Việt Nam ở nước ngoài hoạt động không vì mục đích lợi nhuận và tổ chức thực hiện công tác kế toán, thống kê theo quy định của Pháp luật.

Điều 4. Quỹ Bảo hộ công dân Việt Nam ở nước ngoài chi những nội dung sau:

1. Chi cho các hoạt động của cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự hoặc các cơ quan được uỷ quyền của Việt Nam ở nước ngoài để thực hiện việc bảo hộ công dân và pháp nhân Việt Nam;

2. Trợ giúp những trường hợp công dân đặc biệt khó khăn, bị tai nạn, gặp rủi ro nghiêm trọng, khi tự họ không thể khắc phục được;

3. Tạm ứng tiền mua vé về nước, chi trả các chi phí bệnh viện, khách sạn,... cho công dân Việt Nam trong các trường hợp:

- Đương sự không có khả năng tài chính nhưng có bảo lãnh của gia đình, thân nhân hoặc các tổ chức trong nước về hoàn trả các khoản tiền này;

- Trường hợp đặc biệt đương sự không có bảo lãnh của gia đình hoặc tổ chức trong nước nhưng có cam kết hoàn trả của đương sự.

4. Chi cho các hoạt động bảo hộ khác theo quyết định của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao.

Điều 5.

1. Bộ Ngoại giao chủ trì phối hợp với Bộ Tài chính ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Quỹ.

2. Bộ Tài chính chủ trì phối hợp với Bộ ngoại giao ban hành Quy chế quản lý và sử dụng Quỹ.

Điều 6.

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

2. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Thủ tướng

(Đã ký)

Nguyễn Tấn Dũng