THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Số: 119/TTg
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 22 tháng 4 năm 1980

QUYẾT ĐỊNH

CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ SỐ 119/TTG NGÀY 22-4-1980 VỀ VIỆC THÀNH LẬP KHU VỰC ĐẶC BIỆT BẢO VỆ HỆ SINH THÁI Ở VÙNG NÚI NGỌC LINH THUỘC TỈNH GIA LAI - KON TUM

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ nghị định số 24-CP ngày 2/2/1976 của Hội đồng Chính phủ ban hành bản quy định về nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của chính quyền Nhà nước cấp tỉnh trong lĩnh vực quản lý kinh tế;

Theo đề nghị của Uỷ ban nhân dân tỉnh Gia Lai - Kon Tum (tờ trình số 4-UB ngày 29/1/1980) về việc xin thành lập đặc khu bảo vệ hệ sinh thái ở vùng núi Ngọc Linh;

Để quản lý nguồn dược liệu và đặc sản qúy nhằm đáp ứng yêu cầu trong nước và xuất khẩu,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Nay đặt khu vực núi Ngọc Linh bao gồm 7 xã: Đák Choang, Ngọc Linh thuộc huyện Đákglei, Đák Ngọ, Đák Sao, Ngọc Yên, Ngọc Lai, Mang Săng thuộc huyện Đák Tô thành khu vực đặc biệt bảo vệ hệ sinh thái.

Điều 2: Trong khu vực nói trên, Nhà nước áp dụng các biện pháp hành chính, kinh tế, khoa học kỹ thuật để bảo vệ hệ sinh thái nhằm duy trì, phát triển và khai thác các nguồn dược liệu, và các đặc sản qúy. Mọi hoạt động kinh tế, văn hoá, xã hội bất cứ của các cơ quan Nhà nước, quân đội, các hợp tác xã hay của nhân dân có hại cho việc bảo vệ hệ sinh thái của khu vực này đều bị nghiêm cấm.

Điều 3: Uỷ ban nhân dân tỉnh Gia Lai - Kon Tum có trách nhiệm và quyền hạn:

- Quy định ranh giới cụ thể của khu vực đặc biệt bảo vệ hệ sinh thái;

- Quy định cụ thể nội quy bảo vệ hệ sinh thái của khu vực đặc biệt này, bao gồm cả chế độ xử phạt những đơn vị và cá nhân vi phạm nội quy;

- Tổ chức quản lý để bảo vệ hệ sinh thái của khu vực đặc biệt theo nội quy của tỉnh;

- Xây dựng các phương án và kế hoạch nhằm bảo vệ hệ sinh thái, duy trì, phát triển và khai thác các nguồn dược liệu và các đặc sản trong khu vực theo chế độ phân cấp quản lý hiện hành.

Điều 4: Các đồng chí bộ trưởng các Bộ và thủ trưởng các cơ quan quản lý ngành có liên quan, trước hết là Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp, Bộ Lâm nghiệp, Bộ Thuỷ lợi, Bộ Tài chính, Uỷ ban Kế hoạch Nhà nước, Uỷ ban Khoa học và kỹ thuật Nhà nước, Viện khoa học Việt Nam, Viện phân vùng quy hoạch kinh tế trung ương, Bộ Đại học và trung học chuyên nghiệp ... tuỳ theo chức năng quản lý ngành, có trách nhiệm giúp Uỷ ban nhân dân tỉnh Gia Lai - Kon Tum về các mặt điều tra, khảo sát, xây dựng các nội quy quản lý, các kế hoạch bảo vệ hệ sinh thái, các kế hoạch phát triển và khai thác, điều động cán bộ, vật tư, tài chính, nghiên cứu các vấn đề khoa học, hướng dẫn nghiệp vụ, kỹ thuật, v.v... để Uỷ ban nhân dân tỉnh thực hiện được các nhiệm vụ nói trên.

Điều 5: Đồng chí chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Gia Lai - Kon Tum, các đồng chí bộ trưởng và thủ trưởng các cơ quan quản lý ngành có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Thủ tướng Chính phủ

Đang cập nhật

(Đã ký)

Tố Hữu