ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ THỌ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1197/2010/QĐ-UBND

Việt Trì, ngày 06 tháng 5 năm 2010

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ TỔCHỨC BỘ MÁY CỦA SỞ TƯ PHÁP

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 13/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng 02 năm 2008 của Chínhphủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thànhphố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 01/2009/TTLT-BTP-BNV ngày 28/4/2009 củaliên bộ Bộ Tư pháp - Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơcấu tổ chức của Sở Tư pháp thuộc UBND cấp tỉnh, Phòng Tư pháp thuộc UBND cấphuyện và công tác Tư pháp của UBND cấp xã;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ và Giám đốc Sở Tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chức năng của Sở:

SởTư pháp là cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, tham mưu, giúp UBND tỉnh, thựchiện chức năng quản lý nhà nước về: công tác xây dựng và thi hành văn bản quyphạm pháp luật; kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật; phổ biến, giáo dụcpháp luật; thi hành án dân sự; công chứng, chứng thực; nuôi con nuôi có yếu tốnước ngoài; trọng tài thương mại; hộ tịch; quốc tịch; lý lịch tư pháp; luật sư;tư vấn pháp luật; trợ giúp pháp lý; giám định tư pháp; hòa giải ở cơ sở, bánđấu giá tài sản và công tác tư pháp khác theo quy định của pháp luật.

SởTư pháp có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo,quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của UBND tỉnh; đồng thời chịu sự chỉđạo, hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ Tư pháp.

Điều 2. Nhiệm vụ quyền hạn:

1.Trình UBND tỉnh:

a)Dự thảo các quyết định, chỉ thị và các văn bản khác thuộc phạm vi thẩm quyềncủa UBND trong lĩnh vực tư pháp;

b)Dự thảo kế hoạch dài hạn, 5 năm, hàng năm và các đề án, dự án, chương trình,biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước, cải cáchtư pháp, xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật thuộc phạm vi quản lý nhà nướccủa Sở Tư pháp;

c)Dự thảo quy hoạch phát triển nghề luật sư, công chứng, bán đấu giá tài sản vàcác nghề tư pháp khác ở địa phương thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở Tưpháp;

d)Dự thảo văn bản pháp luật quy định cụ thể điều kiện, tiêu chuẩn chức danh đốivới cấp Trưởng, cấp Phó các tổ chức thuộc Sở Tư pháp; Trưởng phòng, Phó Trưởngphòng Tư pháp UBND cấp huyện.

2.Trình Chủ tịch UBND tỉnh:

a)Dự thảo quyết định thành lập, sát nhập, giải thể các tổ chức thuộc Sở Tư pháp;

b)Dự thảo quyết định, chỉ thị thuộc thẩm quyền ban hành của Chủ tịch UBND tỉnh vềquản lý công tác tư pháp ở địa phương;

3.Hướng dẫn, kiểm tra và tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quyhoạch, kế hoạch, chương trình, đề án, dự án đã được cấp có thẩm quyền quyếtđịnh, phê duyệt thuộc phạm vi, thẩm quyền quản lý nhà nước về công tác tư phápđược giao.

4.Về xây dựng văn bản quy phạm pháp luật:

a)Phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh trình UBND tỉnh phê duyệt, điều chỉnh chươngtrình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của UBND tỉnh; phối hợp với Sở Nộivụ, Sở Tài chính lập dự thảo dự kiến xây dựng chương trình nghị quyết của HĐNDtỉnh để UBND tỉnh trình HĐND tỉnh theo quy định của pháp luật;

b)Phối hợp soạn thảo các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền banhành của UBND tỉnh do các cơ quan chuyên môn khác của UBND tỉnh chủ trì soạnthảo;

c)Thẩm định các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật do HĐND và UBND tỉnh ban hànhtheo quy định của pháp luật;

d)Tổ chức lấy ý kiến nhân dân về các dự án; dự thảo văn bản quy phạm pháp luậttheo sự chỉ đạo của UBND tỉnh và Bộ Tư pháp.

5.Về thi hành văn bản quy phạm pháp luật:

a)Theo dõi chung tình hình thi hành văn bản quy phạm pháp luật ở địa phương;

b)Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ về theo dõi thi hành pháp luật thuộc lĩnh vựcquản lý đối với cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, UBND cấp huyện;

c)Tổng hợp, báo cáo tình hình thi hành văn bản quy phạm pháp luật ở địa phương vàkiến nghị các biện pháp giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong thi hành vănbản quy phạm pháp luật với UBND tỉnh và Bộ Tư pháp.

6.Về kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật:

a)Giúp UBND tỉnh tự kiểm tra văn bản do UBND tỉnh ban hành;

b)Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND cấp huyện; hướng dẫn cơquan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện tự kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật vàkiểm tra văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND cấp xã, phường, thị trấntheo quy định của pháp luật;

c)Kiểm tra, đôn đốc thực hiện các biện pháp xử lý văn bản trái pháp luật theo quyđịnh của pháp luật.

7.Tổ chức thực hiện việc rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật củaHĐND và UBND tỉnh; hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện công tác rà soát, hệthống hóa văn bản quy phạm pháp luật đối với UBND cấp huyện, các cơ quan chuyênmôn thuộc UBND tỉnh.

8.Về phổ biến, giáo dục pháp luật:

a)Tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật ở địaphương sau khi được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt;

b)Làm Thường trực Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh;

c)Xây dựng đội ngũ báo cáo viên pháp luật; biên soạn phát hành các tài liệu phụcvụ công tác phổ biến, giáo dục pháp luật;

d)Tổ chức thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về các lĩnh vựcthuộc phạm vi quản lý của Sở Tư pháp;

đ)Hướng dẫn việc xây dựng, quản lý, khai thác tủ sách pháp luật ở cấp xã và cáccơ quan, đơn vị khác theo quy định của pháp luật.

9.Chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch và các Sở có liên quangiúp UBND tỉnh hướng dẫn việc xây dựng hương ước, quy ước của khu dân cư phùhợp với quy định của pháp luật.

10.Giúp UBND tỉnh thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của UBND tỉnh trong công tác thihành án dân sự trên địa bàn theo quy định của pháp luật.

11.Về công chứng, chứng thực:

a)Tổ chức thực hiện quy hoạch, đề án phát triển tổ chức hành nghề công chứng ởđịa phương sau khi được UBND tỉnh phê duyệt; tham mưu, đề xuất với UBND tỉnhthực hiện các biện pháp hỗ trợ phát triển tổ chức hành nghề công chứng;

b)Hướng dẫn, kiểm tra về tổ chức, hoạt động của các Phòng Công chứng và Văn phòngcông chứng ở địa phương.

c)Tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ trình UBND tỉnh cho phép thành lập, thu hồi quyếtđịnh cho phép thành lập Văn phòng công chứng; cấp, thu hồi giấy đăng ký hoạtđộng Văn phòng công chứng.

Tổchức triển khai thực hiện Đề án thành lập, giải thể Phòng Công chứng khi đượcUBND tỉnh phê duyệt.

d)Đề nghị Bộ trưởng Bộ Tư pháp bổ nhiệm, miễn nhiệm Công chứng viên.

đ)Hướng dẫn, kiểm tra, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấphuyện và công chức Tư pháp - Hộ tịch thuộc UBND cấp xã về việc cấp bản sao từsổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký.

12.Về hộ tịch, quốc tịch, con nuôi có yếu tố nước ngoài và lý lịch tư pháp:

a)Chỉ đạo, hướng dẫn việc tổ chức thực hiện công tác đăng ký và quản lý hộ tịchđối với Phòng Tư pháp cấp huyện và công chức chuyên môn thuộc UBND cấp xã.

b)Xây dựng hệ thống tổ chức đăng ký và quản lý hộ tịch, bồi dưỡng nghiệp vụ chocán bộ làm công tác hộ tịch.

c)Trực tiếp giải quyết các việc về hộ tịch, con nuôi có yếu tố nước ngoài thuộcthẩm quyền theo quy định của pháp luật và chỉ đạo của UBND tỉnh;

d)Thẩm định hồ sơ trình, trình UBND tỉnh giải quyết các việc về hộ tịch, nuôi connuôi thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh theo quy định của pháp luật.

đ)Đề nghị UBND tỉnh quyết định việc thu hồi, hủy bỏ những giấy tờ hộ tịch do UBNDcấp huyện cấp trái với quy định của pháp luật.

e)Quản lý, sử dụng, lưu trữ các loại sổ hộ tịch, biểu mẫu hộ tịch theo quy địnhcủa pháp luật; cấp bản sao giấy tờ hộ tịch từ sổ hộ tịch.

g)Cấp Phiếu lý lịch tư pháp, quản lý, lưu trữ hồ sơ lý lịch tư pháp theo quy địnhcủa pháp luật.

h)Thụ lý, thẩm tra hồ sơ các việc về quốc tịch, trình UBND tỉnh xem xét, đề xuấthoặc giải quyết theo thẩm quyền; quản lý, lưu trữ các hồ sơ về quốc tịch.

13.Về luật sư và tư vấn pháp luật:

a)Thẩm định hồ sơ, trình UBND tỉnh cho phép thành lập, giải thể, phê duyệt Điềulệ Đoàn luật sư.

b)Cấp, thu hồi Giấy đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư, Trung tâm tưvấn pháp luật, Giấy chứng nhận tư vấn viên pháp luật.

c)Cung cấp thông tin về việc đăng ký hoạt động của Văn phòng luật sự, Công tyluật cho cơ quan nhà nước, tổ chức và cá nhân có yêu cầu theo quy định của phápluật; yêu cầu tổ chức hành nghề luật sư báo cáo về tình hình hoạt động khi cầnthiết.

d)Tổ chức thực hiện quy hoạch, đề án phát triển tổ chức hành nghề luật sư ở địaphương sau khi được UBND tỉnh phê duyệt; tham mưu, đề xuất với UBND tỉnh thựchiện các biện pháp hỗ trợ phát triển tổ chức hành nghề luật sư ở địa phương.

đ)Tổ chức bồi dưỡng kỹ năng tư vấn pháp luật; hỗ trợ tổ chức bồi dưỡng chuyên mônnghiệp vụ cho các tư vấn viên pháp luật theo quy định của pháp luật.

e)Hướng dẫn, kiểm tra về tổ chức và hoạt động của Đoàn luật sư, tổ chức hành nghềluật sư và Trung tâm tư vấn pháp luật theo thẩm quyền.

14.Về trợ giúp pháp lý:

a)Quản lý, hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của Trung tâm và Chi nhánh của Trungtâm trợ giúp pháp lý nhà nước; hoạt động tham gia trợ giúp pháp lý của các Vănphòng luật sư, Công ty luật, Trung tâm tư vấn pháp luật theo quy định của phápluật;

b)Tổ chức bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho các đối tượng thực hiện trợ giúppháp lý trong phạm vi địa phương;

c)Cấp, thay đổi, thu hồi Giấy đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý của Văn phòngluật sư, Công ty luật và Trung tâm tư vấn pháp luật;

d)Quyết định công nhận, cấp và thu hồi thẻ cộng tác viên trợ giúp pháp lý.

15.Về bán đấu giá tài sản:

a)Tổ chức thực hiện quy hoạch phát triển tổ chức bán đấu giá ở địa phương sau khiđược UBND tỉnh phê duyệt; tham mưu, đề xuất với UBND tỉnh thực hiện các biệnpháp hỗ trợ phát triển tổ chức bán đấu giá ở địa phương.

b)Kiểm tra, thanh tra về tổ chức và hoạt động bán đấu giá tài sản trong phạm viđịa phương theo thẩm quyền.

16.Giúp UBND tỉnh quản lý quản lý nhà nước về công tác giám định tư pháp, trọngtài thương mại theo quy định của pháp luật.

17.Hướng dẫn, kiểm tra công tác hóa giải ở cơ sở theo quy định của pháp luật.

18.Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra chuyên môn, nghiệp vụ đối với công tác pháp chếcủa các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh và doanh nghiệp nhà nước; tổ chứcthực hiện hoặc phối hợp thực hiện các hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệptheo quy định của pháp luật.

19.Tổ chức, chỉ đạo công tác thanh tra, kiểm tra việc thi hành pháp luật thuộcphạm vi quản lý của Sở Tư pháp; giải quyết khiếu nại, tố cáo; thực hiện phòng,chống tham nhũng, lãng phí và xử lý hành vi vi phạm pháp luật theo quy định củapháp luật.

20.Thực hiện hợp tác quốc tế về pháp luật và công tác tư pháp theo quy định củapháp luật.

21.Tổ chức nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ thông tin trong các lĩnh vựcthuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở Tư pháp.

22.Thực hiện công tác thông tin, thống kê, tổng hợp, báo cáo định kỳ và đột xuấtvề tình hình thực hiện nhiệm vụ trong các lĩnh vực công tác được giao theo quyđịnh của UBND tỉnh và Bộ Tư pháp.

23.Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, mối quan hệ công tác của các tổ chứctrực thuộc Sở Tư pháp; quản lý biên chế, thực hiện chế độ tiền lương và chínhsách, chế độ đãi ngộ, đào tạo, bồi dưỡng, khen thưởng, kỷ luật đối với cán bộ,công chức, viên chức và người lao động thuộc phạm vi quản lý của Sở Tư pháptheo quy định của pháp luật và phân cấp của UBND tỉnh.

24.Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của cáctổ chức sự nghiệp thuộc Sở Tư pháp theo quy định của pháp luật.

25.Quản lý tài chính, tài sản theo quy định của pháp luật và phân cấp của UBNDtỉnh.

26.Thực hiện các nhiệm vụ khác do UBND tỉnh giao hoặc theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Tổ chức bộ máy:

1.Lãnh đạo Sở: Sở Tư pháp có Giám đốc và các Phó Giám đốc.

2.Các đơn vị giúp Giám đốc Sở thực hiện chức năng quản lý nhà nước:

2.1.Tổ chức tham mưu tổng hợp và chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở:

-Văn phòng;

-Thanh tra;

-Phòng Xây dựng và thi hành văn bản quy phạm pháp luật;

-Phòng Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật;

-Phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật;

-Phòng Hành chính tư pháp;

-Phòng Bổ trợ tư pháp.

2.2.Các tổ chức sự nghiệp trực thuộc:

-Phòng Công chứng số 1;

-Phòng Công chứng số 2;

-Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước;

-Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản.

Điều 4. Biên chế của Sở Tư pháp được UBND tỉnh giao theo kế hoạch chỉtiêu biên chế hàng năm.

Giámđốc Sở Tư pháp căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn quy định chức năng, nhiệmvụ cho văn phòng, các phòng chuyên môn, nghiệp vụ và các đơn vị sự nghiệp trựcthuộc; bố trí, sử dụng cán bộ, công chức, viên chức phù hợp với chức danh, tiêuchuẩn ngạch công chức, viên chức theo quy định của pháp luật.

Điều 5.Quyết định này thaythế Quyết định số 2348/2005/QĐ-UBND ngày 31/8/2005 của UBND tỉnh Phú Thọ và cóhiệu lực từ ngày ký. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc SởTư pháp; Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành, thị căncứ quyết định thi hành.

Nơi nhân:
- Bộ Nội vụ;
- Bộ Tư pháp;
- Thanh tra Chính phủ;
- Website Chính phủ;
- TTTU, TTHĐND tỉnh;
- CT, các PCT;
- Như Điều 5;
- Công báo (2b);
- Các PVP;
- Lưu TK, VT, NC-TD (100b)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Doãn Khánh