THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------------------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------------------
Hà Nội, ngày 19 tháng 07 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC ĐÀM PHÁN HIỆP ĐỊNH VAY VỚI NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN CHÂU Á (ADB)
CHO DỰ ÁN "CHĂM SÓC SỨC KHỎE NHÂN DÂN CÁC TỈNH TÂY NGUYÊN, GIAI ĐOẠN 2"
----------------------------
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật ký kết, gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế ngày 14 tháng 6 năm 2005;
Căn cứ Nghị định số 38/2013/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ về quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và nguồn vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ;
Xét đề nghị của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tại văn bản số 116/TTr-NHNN ngày 10 tháng 7 năm 2013,

>> Xem thêm:  Mức xử phạt khi tự ý chuyển mục đích sử dụng đất ? Làm thế nào để chuyển mục đích sử dụng đất ?

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Cho phép đàm phán Hiệp định vay và các văn bản có liên quan của Dự án "Chăm sóc sức khỏe nhân dân các tỉnh Tây Nguyên, giai đoạn 2" giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB). Thời gian đàm phán dự kiến 02 ngày trong tháng 7 năm 2013 tại Hà Nội.
Điều 2. Ủy quyền cho đại diện có thẩm quyền của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam làm Trưởng đoàn đàm phán. Bộ Ngoại giao làm thủ tục ủy quyền cho Trưởng đoàn theo quy định hiện hành.
Điều 3. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chủ trì, phối hợp với Bộ Y tế và các Bộ, địa phương liên quan thống nhất nội dung và hoàn tất các thủ tục để tiến hành đàm phán với ADB; báo cáo kết quả đàm phán lên Thủ tướng Chính phủ./.

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- Các Bộ: KHĐT, YT, TC, NG, TP;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- UBND các tỉnh: Lâm Đồng, Đắk Nông, Đắk Lắk, Gia Lai và Kon Tum;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg CP, các Vụ: KTTH, KGVX, TH, TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT(3).
KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Hoàng Trung Hải

>> Xem thêm:  Thủ tục, hồ sơ xin chuyển mục đích sử dụng đất ? Cơ quan nào có thẩm quyền cho phép chuyển mục đích sử dụng đất ?