THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 8 tháng 5 năm 1999

QUYẾT ĐỊNH CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Về tiền lương và thu nhập của Tổng công ty Điện lực Việt Nam

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;

Căn cứ Nghị định số 26/CP ngày 23 tháng5 năm 1993 của Chính phủ quy định tạm thời chế độ tiền lương mới trong doanh nghiệp;

Căn cứ Nghị định số 28/CP ngày 28 tháng3 năm 1997 của Chính phủ về đổi mới quản lý tiền lương, thu nhập trong các doanh nghiệp nhà nước;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Cho phép Tổng công ty Điện lực Việt Nam được áp dụng hệ số điều chỉnh tăng thêm tiền lương tối thiểu theo quy định tại Nghị định số 28/CP ngày 28 tháng 3 năm 1997 của Chính phủ về đổi mới quản lý tiền lương, thu nhập trong các doanh nghiệp nhà nước từ ngày 01 tháng 01 năm 1999 đến hết năm 2000 khi có đủ các điều kiện sau:

Sản xuất, kinh doanh có lãi;

Bảo đảm thực hiện các khoản nộp ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luận mỗi năm giảm tỷ lệ tổn thất điện năng từ 0,2% - 0,3% so với quy định;

Năng suất lao động bình quân tính bằng hiện vật năm sau phải cao hơn năm trước.

Điều 2. Công nhân, viên chức sản xuất, kinh doanh thuộc Tổng công ty Điện lực Việt Nam được áp đụng một số chế độ như sau:

1.Thưởng vận hành an toàn điện: với các mức 15% và 20% lương cấp bậc công việc và được tính vào đơn giá tiền lương áp dụng đối với công nhân, viên chức !àm các công việc có liên quan trực tiếp đến vận hành an toàn mạng lưới điện và cung cấp điện.

Tổng công ty Điện lực Việt Nam ban hành Quy chế thưởng trên cơ sở hướng dẫn của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ Tài chính về mức thưởng cụ thể đối với từng cấp điện áp.

2. Công nhân, viên chức trực tiếp quản lý, vận hành, sửa chữa đường dây và các trạm biến áp 500 KVđược áp dụng chế độ phụ cấp thu hút quy định tại Nghị định số 261CP ngày 23 tháng 5 năm 19985của Chính phủ quy định tạm thời chế độ tiền lương bộ mới trong doanh nghiệp.

Điều 3. BộLao động - Thương binh và Xã hội 3 chịu trách nhiệm hướng dẫn thi hành Quyết định này.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký.

Điều 5: Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc Tổng công ty Điện lực Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

KT. THỦ TƯỚNG

Phó Thủ tướng

(Đã ký)

Nguyễn Tấn Dũng