THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 25 tháng 1 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

Về việc bổ sung thành viên Ban Chỉ đạo Nhà nước

về điều tra cơ bản tài nguyên - môi trường biển

_______________________

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Quyết định số 47/2006/QĐ-TTg ngày 01 tháng 03 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tổng thể về điều tra cơ bản và quản lý tài nguyên - môi trường biển đến năm 2010, tầm nhìn đến năm 2020;

Căn cứ Quyết định số 889/QĐ-TTg ngày 22 tháng 06 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Chỉ đạo Nhà nước về điều tra cơ bản tài nguyên - môi trường biển;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên Tài nguyên và Môi trường.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ sung các thành phần sau đây làm thành viên Ban Chỉ đạo Nhà nước về điều tra cơ bản tài nguyên - môi trường biển:

1. Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường;

2. Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo Nhà nước về điều tra cơ bản tài nguyên - môi trường biển.

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường báo cáo Thủ tướng Chính phủ nhân sự cụ thể về các thành viên nêu trên.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Trưởng Ban Chỉ đạo và các thành viên Ban Chỉ đạo Nhà nước về điều tra cơ bản tài nguyên - môi trường biển, các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

KT. THỦ TƯỚNG

Phó Thủ tướng

(Đã ký)

Phạm Gia Khiêm