THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
----------------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------------------
Hà Nội, ngày 26 tháng 07 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC XUẤT HÓA CHẤT SÁT TRÙNG DỰ TRỮ QUỐC GIA HỖ TRỢ CÁC ĐỊA PHƯƠNG
------------------------------
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Xét đề nghị của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại công văn số 2264/BNN-TY ngày 09 tháng 7 năm 2013, ý kiến của Bộ Tài chính tại công văn số 9393/BTC-TCDT ngày 19 tháng 7 năm 2013,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xuất cấp (không thu tiền) 10.000 lít hóa chất Han-Iodine; 40 tấn hóa chất Chlorine thuộc hàng dự trữ quốc gia để hỗ trợ các địa phương phòng, chống dịch bệnh tai xanh và dịch bệnh tôm nuôi, cụ thể:
- Tỉnh Đắk Lắk: 10.000 lít hóa chất Han-Iodine.

>> Xem thêm:  Hủy việc kết hôn trái pháp luật trong những trường hợp nào ?

- Tỉnh Bạc Liêu: 40 tấn hóa chất Chlorine.
Việc xuất cấp, quản lý, sử dụng số hóa chất nêu trên thực hiện theo quy định hiện hành.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Điều 3. Các Bộ trưởng: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Thủ tướng CP, các PTTg: Vũ Văn Ninh, Hoàng Trung Hải;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, cổng TTĐT, các Vụ: KTN, V.III, TH, TKBT;
- Lưu: VT, KTTH (3).
THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

>> Xem thêm:  Thủ tục làm lại giấy khai sinh cho con với tên khác được không ? Quy định về việc sửa đổi giấy khai sinh ?