UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ THỌ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 1229/2010/QĐ-UBND

Việt Trì, ngày 07 tháng 5 năm 2010

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ PHỐI HỢP THỰC HIỆN MỘT SỐ NHIỆM VỤQUẢN LÝ NHÀ NƯỚC TRONG CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH PHÚ THỌ

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND vàUBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Nghị định số: 29/2008/NĐ-CP ngày 14/3/2008 của Chính phủ Quy định về khucông nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế;
Căn cứ Thông tư số: 19/2009/TT-BXD ngày 30/6/2009 của Bộ Xây dựng quy định vềquản lý đầu tư xây dựng trong khu công nghiệp, khu kinh tế; Thông tư số: 13/2009/TT-BLĐTBXH ngày 6/5/2009 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện nhiệmvụ quản lý Nhà nước về lao động trong các KCN, KCX, KKT vàc KCNC; Thông tư số: 08/2009/TT-BTNMT ngày 15/7/2009 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định quảnlý và bảo vệ môi trường khu kinh tế, khu công nghệ cao, khu công nghiệp và cụmcông nghiệp; Văn bản số: 4422/BCT-KH của Bộ Công thương về việc hướng dẫn thựchiện Nghị định 29/2008/NĐ-CP của Chính phủ;
Xét đề nghị của Trưởng Ban quản lý các khu công nghiệp Phú Thọ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Ban hành kèm theo Quyết định này bản Quy chế phối hợp thực hiện một số nhiệm vụquản lý Nhà nước trong các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Điều 2. Quyếtđịnh này có hiệu lực thi hành sau 10 (mười) ngày kể từ ngày ký. Chánh Văn phòngUBND tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thành, thị;Trưởng Ban quản lý các khu công nghiệp; các chủ đầu tư kinh doanh hạ tầng khucông nghiệp; các doanh nghiệp trong khu công nghiệp và các đơn vị liên quanchịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Doãn Khánh

QUY CHẾ

PHỐI HỢP THỰC HIỆN MỘT SỐ NHIỆM VỤ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC TRONGCÁC KHU CÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH PHÚ THỌ(Kèm theo Quyết định số 1229/2010/QĐ-UBND ngày 07 tháng 5 năm 2010 củaUBND tỉnh Phú Thọ)

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1.Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh

Quy chế này quy định nội dung phốihợp thực hiện một số nhiệm vụ quản lý Nhà nước trong các khu công nghiệp trênđịa bàn tỉnh Phú Thọ giữa Ban quản lý các khu công nghiệp Phú Thọ (dưới đâyviết tắt là Ban Quản lý) với các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố,thị xã thuộc tỉnh.

2. Đối tượng áp dụng

Quy chế này áp dụng đối với Ban Quảnlý; các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố, thị xã; các chủ đầu tư kinhdoanh cơ sở hạ tầng khu công nghiệp; các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nướccó liên quan đến hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trong khu côngnghiệp.

Điều 2.Nguyên tắc phối hợp

1. Đảm bảo mọi hoạt động quản lýNhà nước theo ngành, lĩnh vực của các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành, thịđối với các khu công nghiệp được thống nhất, thông suốt, đúng chức năng, nhiệmvụ và thẩm quyền được giao.

2. Thực hiện cơ chế "một cửa"tại Ban Quản lý theo quy định tại Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14/3/2008 củaChính phủ. Tạo môi trường đầu tư thông thoáng, thủ tục hành chính đơn giản,nhanh gọn, góp phần thúc đẩy các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Phú Thọ pháttriển nhanh, hiệu quả và bền vững.

Chương II

NỘI DUNG PHỐI HỢP

Điều 3. Mốiquan hệ phối hợp giữa Ban Quản lý với các sở, ban, ngành:

1. Cấp, điều chỉnh, thu hồi Giấychứng nhận đầu tư:

a) Ban Quản lý thực hiện việc đăngký đầu tư; thẩm tra và cấp, điều chỉnh, thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư đối vớicác dự án đầu tư vào các khu công nghiệp theo quy định tại điều 39 và khoản 2điều 81 - Nghị định 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ. Định kỳ báo cáoUBND tỉnh, Bộ Kế hoạch và Đầu tư theo quy định; đồng thời sao gửi Giấy chứngnhận đầu tư đã cấp và các thông tin về dự án đầu tư đến các sở, ban, ngành cóliên quan.

b) Đối với các dự án thuộc diện thẩmtra, Ban Quản lý gửi hồ sơ dự án lấy ý kiến các sở, ban, ngành, UBND các huyện,thành, thị có liên quan để làm cơ sở cấp Giấy chứng nhận đầu tư. Các sở, ban,ngành gửi ý kiến đóng góp bằng văn bản về Quản lý trong thời hạn 05 ngày làmviệc kể từ ngày nhận được văn bản của Ban Quản lý. Ban Quản lý có trách nhiệmyêu cầu nhà đầu tư hoàn thiện hồ sơ dự án theo ý kiến đóng góp của các sở, ban,ngành (nếu có) và thực hiện thông tin đến các sở, ban, ngành về việc hoàn thiệnhồ sơ của nhà đầu tư.

2. Xúc tiến đầu tư:

a) Ban Quản lý có trách nhiệm xâydựng kế hoạch, chương trình xúc tiến đầu tư vào các khu công nghiệp, trình UBNDtỉnh phê duyệt và tổ chức thực hiện. Chủ trì việc biên tập các tài liệu, thôngtin quảng bá giới thiệu về các khu công nghiệp. Đề xuất các chính sách hỗ trợđầu tư vào khu công nghiệp, trình UBND tỉnh xem xét, quyết định cho phù hợp vớiđiều kiện thực tế của tỉnh và quy định hiện hành.

b) Sở Kế hoạch và Đầu tư và Sở Côngthương có trách nhiệm tham gia ý kiến với Ban Quản lý về định hướng, quy hoạchvà kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, phát triển công nghiệp của tỉnh để làmcơ sở thực hiện thu hút đầu tư.

c) Các sở, ban, ngành khác có tráchnhiệm phối hợp với Ban Quản lý giới thiệu, tiếp xúc, tiếp nhận các dự án đầu tưđảm bảo đúng định hướng, quy hoạch phát triển ngành và khu công nghiệp.

Điều 4. Mốiquan hệ phối hợp giữa Ban Quản lý với Sở Xây dựng:

1. Về quản lý quy hoạch xây dựngkhu công nghiệp: Căn cứ quy hoạch phát triển các khu công nghiệp đã được Thủ tướngChính phủ phê duyệt, Ban Quản lý phối hợp với các ngành, địa phương lập quyhoạch chung (đối với các khu công nghiệp phải lập quy hoạch chung) và chỉ đạoChủ đầu tư xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng tổ chức lập quy hoạch chi tiếtxây dựng khu công nghiệp, quy hoạch khu dịch vụ, dân cư và các điểm đấu nối hạtầng kỹ thuật liên kết với khu công nghiệp.

Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp vớicác cơ quan liên quan tổ chức thẩm định trình UBND tỉnh phê duyệt đồ án quy hoạchchung, quy hoạch chi tiết xây dựng khu công nghiệp. Đối với các khu công nghiệpchưa xác định chủ đầu tư xây dựng - kinh doanh kết cấu hạ tầng thì Ban Quản lýbáo cáo UBND tỉnh xem xét, cho phép lập quy hoạch chi tiết để làm cơ sở kêu gọivà thu hút đầu tư.

2. Tổ chức công bố quy hoạch: BanQuản lý hỗ trợ Chủ đầu tư kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp chuẩn bị các điềukiện cần thiết để phối hợp với các địa phương có khu công nghiệp tổ chức côngbố quy hoạch xây dựng khu công nghiệp được duyệt.

3. Ban quản lý cung cấp các thôngtin về quy hoạch xây dựng đã được phê duyệt để nhà đầu tư xem xét nghiên cứuđầu tư và có cơ sở để lập quy hoạch chi tiết xây dựng, thiết kế hạ tầng kỹ thuậtkhu công nghiệp khi được chấp thuận đầu tư.

4. Quản lý xây dựng:

a) Đối với các dự án đầu tư xây dựngtrong khu công nghiệp: Ban Quản lý cho ý kiến về thiết kế cơ sở đối với các dựán nhóm B và C; cấp; gia hạn Giấy phép xây dựng công trình đối với công trìnhxây dựng phải có giấy phép xây dựng theo quy định của pháp luật về quản lý dựán đầu tư xây dựng công trình. Đối với các công trình xây dựng có liên quan đếncác lĩnh vực chuyên ngành, Ban Quản lý gửi hồ sơ lấy ý kiến đến các cơ quanquản lý Nhà nước về xây dựng chuyên ngành. Các cơ quan được xin ý kiến có tráchnhiệm cho ý kiến bằng văn bản về Ban Quản lý trong thời hạn không quá 04 ngàylàm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ. Đối với các dự án không thuộc thẩm quyền,Ban Quản lý hướng dẫn chủ đầu tư hoàn thiện hồ sơ thiết kế cơ sở trình cơ quanNhà nước có thẩm quyền để thẩm định, phê duyệt và gửi hồ sơ đến các cơ quanquản lý Nhà nước về xây dựng chuyên ngành để theo dõi.

b) Ban Quản lý phối hợp với Sở Xâydựng tổ chức kiểm tra, thanh tra việc thực hiện quản lý chất lượng xây dựng,giám định chất lượng và sự cố công trình của các dự án xây dựng trong khu côngnghiệp.

Điều 5. Mốiquan hệ phối hợp giữa Ban Quản lý với Sở Tài nguyên & Môi trường:

1. Ban Quản lý chủ trì, phối hợpvới Sở Tài nguyên và Môi trường và các cơ quan liên quan tổ chức thẩm định và phêduyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường, xác nhận bản cam kết bảo vệ môi trườngđối với các dự án đầu tư trong các khu công nghiệp mà dự án xây dựng kết cấu hạtầng của khu công nghiệp đã được phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường.

2. Ban Quản lý chủ trì, phối hợpvới Sở Tài nguyên & Môi trường và các cơ quan hữu quan tiến hành kiểm tra, giámsát việc thực hiện bảo vệ môi trường và các nội dung trong báo cáo đánh giá tácđộng môi trường, bản cam kết bảo vệ môi trường đã được phê duyệt của các chủ cơsở sản xuất kinh doanh, dịch vụ trong khu công nghiệp. Kiểm tra phát hiện kịpthời các hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường để giải quyết, xử lýtheo quy định.

3. Sở Tài nguyên & Môi trườngchủ trì, phối hợp với Ban Quản lý và các cơ quan hữu quan tổ chức kiểm tra,thanh tra việc thực hiện bảo vệ môi trường và các nội dung trong Quyết định phêduyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường, hay cam kết bảo vệ môi trường củacác chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp.

Điều 6. Mốiquan hệ phối hợp giữa Ban Quản lý với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

1. Ban Quản lý chủ trì thực hiện:

a) Xây dựng kế hoạch hàng năm và5 năm về phát triển nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu về lao động của các doanh nghiệpkhu công nghiệp.

b) Cấp sổ lao động cho người laođộng Việt Nam làm việc trong khu công nghiệp; tổ chức thực hiện đăng ký nội quylao động, thỏa ước lao động tập thể, nội quy an toàn vệ sinh, nội quy an toàn laođộng, kế hoạch đưa người lao động đi thực tập ở nước ngoài dưới 90 ngày cho doanhnghiệp; nhận báo cáo về tình hình ký kết, sử dụng, chấm dứt hợp đồng lao độngcủa doanh nghiệp.

c) Định kỳ 6 tháng và 1 năm, BanQuản lý có trách nhiệm báo cáo về việc thực hiện nhiệm vụ được ủy quyền với Sở Laođộng - Thương binh & Xã hội để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh và Bộ Lao động -Thương binh & Xã hội.

2. Sở Lao động - Thương binh và Xãhội chủ trì, Ban Quản lý tham gia phối hợp:

a) Điều tra tai nạn lao động theohướng dẫn của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

b) Hướng dẫn, kiểm tra, thanh traviệc thực hiện chính sách pháp luật về lao động, huấn luyện an toàn lao động -vệ sinh lao động cho người sử dụng lao động tại các doanh nghiệp trong các khucông nghiệp.

c) Chỉ đạo và hỗ trợ việc giải quyếttranh chấp lao động tập thể, đình công, lãn công trong các khu công nghiệp.

d) Hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ đềnghị Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội giải quyết việc doanh nghiệp đưa người laođộng đi học tập và đào tạo ở nước ngoài thời hạn trên 90 ngày.

e) Xây dựng kế hoạch và tổ chức thựchiện thanh tra việc thực hiện pháp luật lao động tại các doanh nghiệp trong khucông nghiệp; thực hiện thanh tra bất thường khi doanh nghiệp có những hành vi,vi phạm pháp luật lao động.

Điều 7. Mốiquan hệ phối hợp giữa Ban Quản lý với Sở Công thương:

1. Ban Quản lý chủ trì, lấy ý kiếnSở Công thương xây dựng kế hoạch xuất, nhập khẩu hàng năm và 5 năm của các doanhnghiệp trong khu công nghiệp và thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn quy định tạimục c, d, e, Nghị định số 29/2008/NĐ-CP của Chính phủ). Hàng tháng, quý và năm,gửi kế hoạch xuất nhập khẩu, báo cáo hoạt động xuất, nhập khẩu và các hoạt độngthương mại khác cho Sở Công thương.

2. Phối hợp với Sở Công thương trongviệc thanh tra, kiểm tra hoạt động xuất, nhập khẩu và các hoạt động thương mạikhác của các doanh nghiệp trong khu công nghiệp.

Điều 8. Mốiquan hệ phối hợp giữa Ban Quản lý với Bảo hiểm xã hội tỉnh:

Bảo hiểm xã hội tỉnh chủ trì, BanQuản lý phối hợp:

1. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến,tư vấn và giải đáp các chế độ chính sách của pháp luật về: Bảo hiểm xã hội(BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN).

2. Hướng dẫn nghiệp vụ thu BHXH,BHYT, BHTN theo quy định của pháp luật; quy trình cấp, quản lý sổ BHXH, thẻ BHYTvà công tác quản lý đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN; công tác thực hiện cácchế độ chính sách về BHXH đối với người lao động.

3. Giải quyết vướng mắc của ngườilao động, doanh nghiệp liên quan đến việc thực hiện chế độ, chính sách phápluật về BHXH, BHYT, BHTN.

4. Kiểm tra, đôn đốc và xử lý cácvi phạm thực hiện chế độ, chính sách pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN và báo cáoUBND tỉnh xử lý các vi phạm khi phải rút giấy phép kinh doanh của doanh nghiệphoặc doanh nghiệp bị khởi kiện ra tòa về vi phạm Luật BHXH.

Điều 9. Mốiquan hệ phối hợp giữa Ban Quản lý với Cục thuế tỉnh và Chi cục Hải quan Phú Thọ:

Ban Quản lý phối hợp với Cục thuếtỉnh và Chi cục Hải quan Phú Thọ:

1. Hướng dẫn doanh nghiệp trong khucông nghiệp thực hiện các thủ tục hành chính trong việc: Đăng ký mã số thuế, mãsố hải quan; kê khai nộp thuế, phí và các khoản thu ngân sách theo quy địnhpháp luật; thực hiện các ưu đãi đầu tư được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

2. Theo dõi, đôn đốc các doanh nghiệptrong khu công nghiệp thực hiện các nghĩa vụ tài chính theo quy định của phápluật đối với Nhà nước.

3. Hỗ trợ giải quyết vướng mắc củadoanh nghiệp trong khu công nghiệp về các chính sách có liên quan đến quyền vànghĩa vụ doanh nghiệp.

Điều 10.Mối quan hệ phối hợp giữa Ban Quản lý với Cục Thống kê:

Ban Quản lý phối hợp với Cục Thốngkê Phú Thọ:

1. Tổ chức triển khai, hướng dẫn,đôn đốc, kiểm tra, thanh tra việc thực hiện các chế độ báo cáo thống kê cơ sởvà các cuộc điều tra thống kê đối với các doanh nghiệp trong khu công nghiệp.

2. Cung cấp thông tin và phối hợptham gia vào đoàn kiểm tra, thanh tra thống kê.

3. Xây dựng các chỉ tiêu, tiêu chíđánh giá hoạt động khu công nghiệp.

4. Tổ chức tuyên truyền pháp luậtvề lĩnh vực thống kê trong các doanh nghiệp khu công nghiệp.

Điều 11.Mối quan hệ phối hợp giữa Ban Quản lý với Công an tỉnh:

1. Công an tỉnh chủ trì, Ban Quảnlý phối hợp:

a) Chỉ đạo các lực lượng chức nănglàm tốt công tác phòng ngừa, phát hiện và đấu tranh với các loại tội phạm xâmphạm an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội; các hành vi vi phạm pháp luật vềbảo vệ môi trường; sản xuất, tiêu thụ hàng giả; trốn thuế; buôn lậu, gian lậnthương mại. Thực hiện công tác quản lý Nhà nước về an ninh trật tự.

b) Hướng dẫn, đôn đốc các doanh nghiệptrong khu công nghiệp xây dựng phương án bảo vệ cơ quan; công tác bảo vệ anninh chính trị nội bộ; bảo vệ an ninh kinh tế; bảo vệ bí mật Nhà nước; bảo vệtài sản của Nhà nước, doanh nghiệp và quyền lợi chính đáng của người lao độngtrong khu công nghiệp. Tổ chức bồi dưỡng, huấn luyện nghiệp vụ cho lực lượngbảo vệ cơ quan doanh nghiệp theo đề nghị của Ban Quản lý, đồng thời củng cố vàxây dựng phong trào tự quản về an ninh trật tự trong các doanh nghiệp.

c) Hướng dẫn và kiểm tra các doanhnghiệp trong khu công nghiệp thực hiện nghiêm túc công tác quản lý hộ khẩu,quản lý vũ khí, công cụ hỗ trợ, vật liệu nổ, quản lý xuất nhập cảnh, quản lýngười nước ngoài theo quy định của pháp luật.

d) Theo đề nghị của cơ quan quảnlý Nhà nước về bảo vệ môi trường, chỉ đạo cảnh sát môi trường tham gia phối hợpthanh tra, kiểm tra về bảo vệ môi trường, đồng thời kiến nghị với cơ quan chức năngkiểm tra, xử lý các trường hợp có dấu hiệu vi phạm pháp luật trong khu côngnghiệp theo thẩm quyền.

c) Thẩm định thiết kế, quản lý chấtlượng xây dựng các hạng mục phòng cháy chữa cháy (PCCC) của các doanh nghiệptrong khu công nghiệp; thường xuyên tổ chức kiểm tra an toàn PCCC trong khucông nghiệp; hướng dẫn tổ chức huấn luyện nghiệp vụ PCCC cho lực lượng phòngcháy chuyên trách và bán chuyên trách; tổ chức lập và thực tập phương án chữacháy phối hợp tại các doanh nghiệp trong khu công nghiệp.

2. Ban Quản lý có trách nhiệm:

a) Cử cán bộ theo dõi công tác anninh trật tự phối hợp chặt chẽ với lực lượng chức năng Công an tỉnh, Công an phường,xã, thị trấn; lực lượng bảo vệ của Chủ đầu tư kinh doanh hạ tầng khu côngnghiệp; lực lượng bảo vệ cơ quan doanh nghiệp trong khu công nghiệp để nắm tìnhhình, phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh với các loại tội phạm, tệ nạn xã hội vàgiải quyết kịp thời các vụ việc xẩy ra trong khu công nghiệp.

b) Xác nhận nhân sự và đề nghị tạmtrú đối với người nước ngoài đến làm việc tại khu công nghiệp gửi cho cơ quancông an để theo dõi, quản lý theo quy định.

c) Hướng dẫn các doanh nghiệp trongkhu công nghiệp lập hồ sơ thiết kế, xây dựng và giám sát xây dựng các hạng mụcPCCC phù hợp thiết kế cơ sở và hồ sơ dự án đăng ký đầu tư.

Điều 12.Mối quan hệ phối hợp giữa Ban Quản lý với Sở Nội vụ:

1. Ban Quản lý chủ trì, phối hợpvới Ban Thi đua khen thưởng thuộc Sở Nội vụ tổ chức, hướng dẫn công tác thi đuakhen thưởng cho doanh nghiệp và phát động các phong trào thi đua tới các doanh nghiệptrong khu công nghiệp.

2. Hiệp y thi đua khen thưởng chodoanh nghiệp trong khu công nghiệp.

Điều 13.Mối quan hệ phối hợp giữa Ban Quản lý với UBND các huyện, thành phố, thị xã:

1. Ban Quản lý chủ trì, phối hợpvới UBND các huyện, thành phố, thị xã:

a) Khảo sát xây dựng phạm vi ranhgiới quy hoạch phát triển khu công nghiệp,

lập quy hoạch chi tiết xây dựng khucông nghiệp, công bố quy hoạch chi tiết khu công nghiệp và các công trình kếtcấu hạ tầng liên quan; làm các thủ tục thu, giao đất theo quy định hiện hành.

b) Chỉ đạo các chủ đầu tư kinh doanhcơ sở hạ tầng khu công nghiệp lập kế hoạch giải phóng mặt bằng để cùng với Hộiđồng bồi thường giải phóng mặt bằng, UBND các huyện, thành phố, thị xã thựchiện công tác giải phóng mặt bằng các khu công nghiệp theo quyết định phê duyệtcủa UBND tỉnh.

c) Thông báo kế hoạch tuyển dụnglao động của các doanh nghiệp trong khu công nghiệp, phối hợp xây dựng kế hoạchđào tạo lao động tại địa phương đáp ứng yêu cầu tuyển dụng lao động của các doanhnghiệp trong khu công nghiệp.

d) Kiểm tra, phát hiện sự cố về môitrường và việc chấp hành quy định về bảo vệ môi trường để kiến nghị cấp có thẩmquyền xử lý.

2. UBND các huyện, thị xã, thànhphố có trách nhiệm:

a) Tham gia các ý kiến về các dựán đầu tư vào các khu công nghiệp để làm cơ sở cấp giấy chứng nhận đầu tư.

b) Phối hợp với Ban Quản lý tổ chứccông bố quy hoạch xây dựng khu công nghiệp, các công trình kết cấu hạ tầng liênquan được duyệt; giải quyết tranh chấp lao động tập thể, ngừng việc tập thể,đình công của người lao động trong khu công nghiệp.

c) Chỉ đạo lực lượng công an cấphuyện, phường, xã, thị trấn phối hợp với Ban Quản lý, chủ đầu tư kinh doanh hạ tầngkhu công nghiệp và các doanh nghiệp trong khu công nghiệp để đảm bảo an toàntrật tự trong các khu công nghiệp.

d) Thành lập và chỉ đạo Hội đồngbồi thường hỗ trợ và TĐC (trừ dự án thuộc Hội đồng bồi thường cấp tỉnh) xây dựngphương án bồi thường, hỗ trợ, TĐC và tổ chức thực hiện công tác GPMB theo phươngán được duyệt.

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 14.Trách nhiệm thi hành

1. Ban Quản lý có trách nhiệm địnhkỳ 6 tháng, 1 năm tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh tình hình thực hiện Quy chế nàyvà kịp thời cung cấp thông tin về tình hình đầu tư, sản xuất kinh doanh của cácdoanh nghiệp trong khu công nghiệp đến các sở, ban, ngành có liên quan và UBNDcác huyện, thị xã, thành phố có khu công nghiệp để phối hợp theo dõi, chỉ đạo.

2. Các sở, ban, ngành có liên quantheo chức năng, nhiệm vụ của mình có trách nhiệm hướng dẫn Ban Quản lý về nghiệpvụ quản lý chuyên ngành theo quy định pháp luật hiện hành và các quy định củaquy chế này.

Trong quá trình tổ chức thực hiện,nếu có những nội dung cần sửa đổi, bổ sung, Ban Quản lý có trách nhiệm tổnghợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét quyết định.