THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 31 tháng 5 năm 2005

QUYẾT ĐỊNH CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Về việc chuyển Công ty Xuất nhập khẩu Kiên Giang

thuộc Tổng công ty Lương thực miền Nam thành Công ty

trách nhiệm hữu hạn một thành viên

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp nhà nước ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 63/2001/NĐ-CP ngày 14 tháng 9 năm 2001;

Xét đề nghị của Hội đồng quản trị Tổng công ty Lương thực miền Nam,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chuyển Công ty Xuất nhập khẩu Kiên Giang - doanh nghiệp thành viên hạch toán độc lập thuộc Tổng công ty Lương thực miền Nam thành Công ty trách nhiệm hữu hạn Xuất nhập khẩu Kiên Giang.

Công ty trách nhiệm hữu hạn Xuất nhập khẩu Kiên Giang có con dấu riêng, được mở tài khoản tại Ngân hàng trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật, hoạt động theo Điều lệ của Công ty và Luật Doanh nghiệp.

- Tên gọi đầy đủ : Công ty trách nhiệm hữu hạn Xuất nhập khẩu Kiên Giang.

- Tên giao dịch quốc tế : KIEN GIANG IMPORT&EXPORT CO., LTD.

- Tên viết tắt : KIGIMEX

- Vốn điều lệ : 20.000.000.000 đồng (hai mươi tỷ đồng).

- Trụ sở chính : số 174 Ngô Quyền, thị xã Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang.

Điều 2. Ngành, nghề kinh doanh chính của công ty: kinh doanh lương thực, nông sản, thuỷ hải sản, vật tư, xăng dầu, dịch vụ và các ngành, nghề khác theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Tổ chức và hoạt động:

1. Cơ cấu tổ chức của công ty theo mô hình Chủ tịch công ty và Giám đốc.

2. Tổ chức và hoạt động của công ty được quy định cụ thể trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty.

Điều 4. Tổ chức được Nhà nước ủy quyền là đại diện chủ sở hữu:

Hội đồng quản trị Tổng công ty Lương thực miền Nam.

Địa chỉ : 42 Chu Mạnh Trinh, phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh.

Hội đồng quản trị Tổng công ty Lương thực miền Nam có trách nhiệm thực hiện quyền đại diện chủ sở hữu vốn theo quy định hiện hành và Điều lệ Công ty.

Điều 5. Công ty trách nhiệm hữu hạn Xuất nhập khẩu Kiên Giang có trách nhiệm tiếp nhận và sử dụng có hiệu quả vốn, tài sản do Hội đồng quản trị Tổng công ty Lương thực miền Nam giao để thực hiện nhiệm vụ phát triển sản xuất, kinh doanh; kế thừa mọi quyền và nghĩa vụ của Công ty Xuất nhập khẩu Kiên Giang.

Điều 6. Chủ tịch Công ty trách nhiệm hữu hạn Xuất nhập khẩu Kiên Giang có trách nhiệm xây dựng Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty trình Hội đồng quản trị Tổng công ty Lương thực miền Nam phê duyệt; bổ nhiệm Giám đốc, các Phó giám đốc và Kế toán trưởng công ty theo quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 7. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Hội đồng quản trị Tổng công ty Lương thực miền Nam, Giám đốc Công ty Xuất nhập khẩu Kiên Giang và Chủ tịch Công ty trách nhiệm hữu hạn Xuất nhập khẩu Kiên Giang chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

KT. THỦ TƯỚNG

Phó Thủ tướng

(Đã ký)

Nguyễn Tấn Dũng