THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 1234/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 17 tháng 9 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BỔ NHIỆM LẠI ÔNG NGUYỄN THANH CHƯƠNG, GIỮCHỨC ỦY VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY XI MĂNG VIỆT NAM

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Quyết định số 27/2003/QĐ-TTg ngày 19 tháng 02 năm 2003 của Thủ tướngChính phủ;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Xây dựng tại văn bản số 38/TTr-BXD ngày 06 tháng 07năm 2007; của Bộ trưởng Bộ Nội vụ tại văn bản số 2263/TTr-BNV ngày 07 tháng 08năm 2007
,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổnhiệm lại ông Nguyễn Thanh Chương, giữ chức Ủy viên Hội đồng quản trị Tổng côngty Xi măng Việt Nam.

Điều 2. Quyếtđịnh này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Bộtrưởng Bộ Nội vụ, Bộ trưởng Bộ Xây dựng, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng côngty Xi măng Việt Nam và ông Nguyễn Thanh Chương chịu trách nhiệm thi hành Quyếtđịnh này./.

Nơi nhận :
- Như Điều 3;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý,
các Vụ CN, TCCB;
- Lưu : VT, VPBCS (2).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Sinh Hùng