TỔNG CỤC BƯU ĐIỆN
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 5 tháng 9 năm 1995

QUYẾT ĐỊNH

Về việc bãi bỏ cước bảo dưỡng hàng tháng đối với máy điện thoại song song

TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC BƯU ĐIỆN

Căn cứ Nghị định số 28/CP ngày 24/5/1993 của Chính phủ về chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Tổng cục Bưu điện;

Căn cứ Quyết định số 137/HĐBT ngày 27/4/1992 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) về quản lý giá;

Xét tờ trình của Tổng Công ty Bưu chính - Viễn thông Việt Nam số 442/GC-TT ngày 19 tháng 8 năm 1995 về việc bãi bỏ cước bảo dưỡng máy điện thoại song song;

Theo đề nghị của Vụ Trưởng Vụ Kinh tế - Kế hoạch;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.-Nay bãi bỏ cước bảo dưỡng máy điện thoại song song ở điểm 3 của khoản A mục II của bảng cước Bưu chính - Viễn thông trong nước ban hành kèm theo quyết định số 365/VP ngày 30/4/1993 của Tổng cục Bưu điện.

Điều 2.- Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng tháng 10 năm 1995.

Điều 3.- Các Ông (Bà) Chánh Văn phòng Tổng cục, Vụ trưởng các Vụ chức năng của Tổng cục, Tổng Giám đốc Tổng công ty Bưu chính - Viễn thông Việt Nam và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Đang cập nhật

(Đã ký)

Nguyễn Huy Luận