THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1239/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 29 tháng 07 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC PHÊ DUYỆT VÀ KÝ BẢN GHI NHỚ GIỮA CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨAVIỆT NAM VÀ CHÍNH PHỦ MA-LAI-XI-A VỀ HỢP TÁC TRONG LĨNH VỰC GIÁO DỤC ĐẠI HỌC

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật ký kết, gia nhập vàthực hiện điều ước quốc tế ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Căn cứ Nghị quyết số 84/NQ-CP ngày 12 tháng 12 năm 2012 của Chính phủ về việc phân công cho Thủ tướng Chínhphủ thay mặt Chính phủ thực hiện một số công việc về điều ước quốc tế;

Xét đề nghị của Bộ trưởng BộGiáo dục và Đào tạo tại công văn số 883/TTr-BGDĐT ngày 12 tháng 7 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Đồng ý Dự thảo Bản ghinhớ giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủMa-lai-xi-a về hợp tác trong lĩnh vực giáo dục đại học.

Điều 2. Ủy quyền Lãnh đạo BộGiáo dục và Đào tạo ký Bản ghi nhớ nêu trên.

Điều 3. Bộ Ngoại giao hoàntất các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật hiện hành./.

Nơi nhận:
- TTgCP, các Phó Thủ tướng;
- Các Bộ: Giáo dục và Đào tạo, Tài chính, Ngoại giao, Tư pháp;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTCP; các Vụ: TH, KGVX, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (2).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Thiện Nhân