THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 1248/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 21 tháng 07 năm 2010

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC ĐÌNH CHỈ CHỨC VỤ CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG ĐỐI VỚI ÔNG NGUYỄNTRƯỜNG TÔ

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ công văn số 346-CV/TW, ngày 19 tháng 7 năm 2010 của Ban Chấp hành Trung ươngthông báo ý kiến của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc đề nghị đình chỉ côngtác của cán bộ;
Căn cứ báo cáo đề nghị thi hành kỷ luật đồng chí Nguyễn Trường Tô, Phó Bí thư Tỉnhủy, Bí thư Ban cán sự đảng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang tại văn bảnsố 360-BC/UBKTTW, ngày 15 tháng 7 năm 2010 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương;
Căn cứ kết luận của Ban cán sự đảng Chính phủ tại phiên họp ngày 19 tháng 7 năm2010;
Xét Tờ trình số 2382/TTr-BNV ngày 19 tháng 7 năm 2010 của Bộ Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Đình chỉ chức vụ Chủtịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang đối với ông Nguyễn Trường Tô.

Điều 2. Quyết định này cóhiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Bộ trưởng Bộ Nội vụ,Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Giang, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang và ông NguyễnTrường Tô chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Ban Bí thư (để báo cáo);
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Ủy ban Kiểm tra Trung ương;
- Ban Tổ chức Trung ương;
- Tỉnh ủy Hà Giang;
- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT, các Vụ: KNTN, ĐP, HC, VPBCS (3);
- Lưu: VT, TCCV.

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng