ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC KẠN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1250/QĐ-UBND

Bắc Kạn, ngày 12 tháng 8 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC THÀNH LẬP BAN CHỈ ĐẠO XÂY DỰNG “ĐỀ ÁN THÀNH LẬP THÀNH PHỐ BẮC KẠN THUỘCTỈNH BẮC KẠN”

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND vàUBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số: 62/2011/NĐ-CP ngày 26 tháng 7 năm 2011 của Chính phủ về thành lập thành phốthuộc tỉnh, thị xã, quận, phường, thị trấn;

Căn cứ Nghị quyết số:24-NQ/TU ngày 15 tháng 7 năm 2013 của Ban thường vụ tỉnh ủy về xây dựng, pháttriển thị xã Bắc Kạn trở thành Thành phố trực thuộc tỉnh vào năm 2015;

Xét Tờ trình số: 39/TTr-UBND ngày 22/7/2013 của Ủy ban nhân dân thị xã Bắc Kạn,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban Chỉđạo xây dựng “Đề án thành lập Thành phố Bắc Kạn thuộc tỉnh Bắc Kạn” gồm cácông, bà sau:

1. Ông Hoàng Ngọc Đường, Chủtịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng ban;

2. Ông Lý Thái Hải, Chức vụ, PhóChủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực;

3. Bà Hà Thị Hương, Bí thư Thịủy, Phó Trưởng ban;

4. Ông Văn Phúc Thụ, Giám đốc SởNội vụ, Thành viên;

5. Ông Lèng Văn Chiến, Chủ tịchUBND thị xã, Thành viên;

6. Ông Phạm Văn Tiến, Giám đốcSở Xây dựng, Thành viên;

7. Bà Hoàng Thu Trang, Giám đốcSở Kế hoạch và Đầu tư, Thành viên;

8. Ông Lăng Văn Hòa, Giám đốc SởGiao thông Vận tải, Thành viên;

9. Ông Nguyễn Khánh Tùng, Giámđốc Sở Tài chính, Thành viên;

10. Ông Ma Trương Thiêm, Giámđốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Thành viên;

11. Ông Đồng Văn Lưu, Giám đốcSở Văn hóa thể thao và Du lịch, Thành viên;

12. Ông Hoàng Hà Bắc, Giám đốcSở Công thương, Thành viên;

13. Ông Ma Đình Việt, Giám đốcĐài PT-TH tỉnh, Thành viên;

14. Bà Hoàng Thị Hỵ, Giám đốc SởThông tin, Truyền thông, Thành viên;

15. Bà Hoàng Thị Duyên, ChánhVăn phòng UBND tỉnh, Thành viên;

Điều 2. Ban Chỉ đạo xâydựng “Đề án thành lập Thành phố Bắc Kạn thuộc tỉnh Bắc Kạn” có nhiệm vụ sau:

- Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dântỉnh đôn đốc, chỉ đạo, thống nhất các nhiệm vụ thực hiện mục tiêu xây dựng thịxã Bắc Kạn trở thành Thành phố thuộc tỉnh Bắc Kạn vào năm 2015.

- Kiểm tra, đôn đốc các cơ quan,đơn vị có liên quan thực hiện nhiệm vụ xây dựng “Đề án thành lập Thành phố BắcKạn trực thuộc tỉnh Bắc Kạn”.

- Các thành viên Ban Chỉ đạo xâydựng “Đề án thành lập Thành phố Bắc Kạn thuộc tỉnh Bắc Kạn” làm việc theo chếđộ kiêm nhiệm và tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Điều 3. Quyết định này cóhiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dântỉnh, thủ trưởng các đơn vị có liên quan và các ông, bà có tên tại Điều 1 chịutrách nhiệm thi hành Quyết định này./.

CHỦ TỊCH
Hoàng Ngọc Đường