CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG
Số: 126/CT
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 10 tháng 4 năm 1987

QUYẾT ĐỊNH

Về việc sửa đổi, bổ sung chế độ nhận tiền và hàng do người Việt Nam định cư ở các nước ngoài hệ thống xã hội chủ nghĩa gửi về giúp gia đình

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG

Căn cứ Luật Tổ chức của Hội đồng Bộ trưởng ngày 4-7-1981;

Để sửa đổi, bổ sung chế độ nhận tiền và hàng do người Việt Nam định cư ở các nước ngoài hệ thống xã hội chủ nghĩa (dưới đây gọi tắt là nước ngoài) gửi về giúp gia đình theo quyết định số 151-HĐBT ngày 31-8-1982 của Hội đồng Bộ trưởng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. - Nhà nước khuyến khích người Việt Nam định cư ở nước ngoài gửi tiền hoặc tư liệu sản xuất hoặc hàng tiêu dùng thiết yếu về nước nhằm giúp đỡ gia đình hoặc góp phần xây dựng đất nước.

Điều 2. - Người nhận khi có ngoại tệ gửi về qua các tổ chức Ngân hàng hoặc tổ chức do Ngân hàng uỷ nhiệm được phép:

a) Rút ra bằng tiền Việt Nam theo tỷ giá kiều hối tại thời điểm rút ra và có thưởng.

b) Rút ra bằng ngoại tệ để mua hàng hoặc thanh toán tiền dịch vụ tại các cửa hàng bán hàng và làm dịch vụ ngoại tệ.

c) Mở tài khoản tiền hoặc tiết kiệm bằng ngoại tệ tại Ngân hàng và có lãi bằng ngoại tệ để:

- Rút ra một lần hoặc nhiều lần bất cứ lúc nào để thực hiện điểm a và b nói ở điều 2;

- Rút vốn và lãi bằng ngoại tệ chuyển lại cho gia đình ở nước ngoài;

- Rút vốn và lãi bằng ngoại tệ khi được phép xuất cảnh.

Điều 3. - Người Việt Nam định cư ở nước ngoài về nước có lương hưu và các khoản tiền khác bằng ngoại tệ đem về cũng được hưởng các quyền lợi như đã ghi ở điều 2.

Điều 4. - Hàng gửi về (nhập khẩu phi mậu dịch), nếu không thuộc diện hàng cấm nhập hoặc nhập có điều kiện thì được nhận không hạn định về số lần, số lượng và trị giá;

- Nếu là tư liệu sản xuất thì được giảm hoặc miễn thuế hàng hoá nhập khẩu phi mậu dịch;

- Nếu là hàng tiêu dùng thì phần vượt định mức miễn thuế phải chịu thuế hàng hoá nhập khẩu phi mậu dịch.

Điều 5. - Mọi hành vi lợi dụng nguồn tiền và hàng từ nước ngoài gửi về để đầu cơ trục lợi, gây rối thị trường hoặc gây hại cho an ninh quốc gia đều bị trừng trị theo pháp luật.

Đều 6. - Những quy định trước đây trái với quyết định này đều bãi bỏ.

Điều 7. - Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Điều 8. - Ngân hàng Nhà nước, Bộ ngoại thương, Tổng cục Hải quan, Bộ tài chính, Bộ ngoại giao, Ban Việt Kiều Trung ương... ra thông tư hướng dẫn thực hiện các điều thuộc ngành mình phụ trách.

Điều 9. - Bộ trưởng các bộ, Chủ nhiệm các Uỷ ban Nhà nước, Thủ trưởng các cơ quan khác thuộc Hội đồng Bộ trưởng, Chủ tịch uỷ ban nhân dân các cấp có trách nhiệm thi hành quyết định này.

Chủ tịch Hội đông Bộ Trưởng

(Đã ký)

Võ Văn Kiệt