THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc-------

Số: 1265/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 21 tháng 09 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ CHUẨNMIỄN NHIỆM THÀNH VIÊN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI NHIỆM KỲ 2004-2009

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Điều 20 Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Nghị định số 107/2004/NĐ-CP ngày 1 tháng 4 năm 2004 của Chính phủ;

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Laitại tờ trình số 2571/TTr-UBND ngày 14 tháng 9 năm 2007 và đề nghị của Bộtrưởng Bộ Nội vụ tại tờ trình số 2658/TTr-BNV ngày 14 tháng 9 năm 2007,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê chuẩn miễn nhiệm chức danh Ủyviên Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2004-2009 đối với ông Rơ Ô Cheo,nguyên Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh, để nhận nhiệm vụ mới.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thihành từ ngày ký.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Chủ tịch Hội đồng nhân dân,Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai và ông Rơ Ô Cheo chịu trách nhiệm thihành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;

- Thủ tướng và các Phó Thủ tướng CP;

- VPCP: BTCN;

- Website CP;

- Lưu: VT, V.III (5b),

THỦ TƯỚNG

Nguyễn Tấn Dũng