THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ --------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1267/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 29 tháng 07 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN XÂY DỰNG BỘ PHÁP ĐIỂN

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổchức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Pháplệnh pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật ngày 16 tháng 4 năm 2012 của Ủy ban thường vụ Quốc hội;

Căn cứ Nghịđịnh số 63/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiếtthi hành Pháp lệnh pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật;

Xét đề nghị củaBộ trưởng Bộ Tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Đề án xây dựng Bộpháp điển với những nội dung cơ bản sau đây:

I. MỤC TIÊU,QUAN ĐIỂM CHỈ ĐẠO

1. Mục tiêu

Xác lập lộ trìnhxây dựng Bộ pháp điển; xác định các điều kiện về thể chế, tổ chức nhân sự, kinhphí và các điều kiện cần thiết khác bảo đảm tiến độ, chất lượng của Bộ phápđiển theo quy định của Pháp lệnh pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật.

2. Quan điểm chỉđạo

- Lộ trình xâydựng Bộ pháp điển phải bảo đảm tính khả thi, phù hợp với thực trạng hệ thốngvăn bản quy phạm pháp luật của Việt Nam hiện nay và điều kiện của đất nướctrong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa; ưu tiên pháp điển các chủ đề thuộccác lĩnh vực có hệ thống văn bản quy phạm pháp luật tương đối ổn định, nội dungliên quan đến quyền, lợi ích của người dân, doanh nghiệp, góp phần tạo thuậnlợi trong việc tra cứu, áp dụng phápluật.

- Xác định cụ thểcác công việc, nhiệm vụ của các cơ quan trong việc xây dựng Bộ pháp điển.

II. NỘI DUNG ĐỀÁN

1. Lộ trình xâydựng Bộ pháp điển

Bộ pháp điển đượcxây dựng và hoàn thành trong thời hạn 10 năm (2014 - 2023). Các cơ quan thựchiện pháp điển tiến hành ngay việc thực hiện pháp điển các đề mục đã được phâncông tại Quyết định số 843/QĐ-TTg ngày 06 tháng 6 năm 2014 của Thủ tướng Chínhphủ, bảo đảm hoàn thành các chủ đề của Bộ pháp điển theo lộ trình 03 giai đoạn,cụ thể như sau:

a) Giai đoạn 1(2014 - 2017)

Thực hiện phápđiển xong 08 chủ đề gồm: Dân tộc; Hành chính tư pháp; Ngân hàng, tiền tệ; Tàichính; Thống kê; Tôn giáo, tín ngưỡng; Tương trợ tư pháp; Văn thư, lưu trữ.

b) Giai đoạn 2(2018-2020)

Thực hiện phápđiển xong 27 chủ đề gồm: Bưu chính, viễn thông; Bổ trợ tư pháp; Cán bộ, côngchức, viên chức; Chính sách xã hội; Công nghiệp; Dân số, gia đình, trẻ em, bìnhđẳng giới; Dân sự; Đất đai; Doanh nghiệp, hợp tác xã; Giáo dục, đào tạo; Giaothông, vận tải; Hình sự; Kế toán, kiểm toán; Khiếu nại, tố cáo; Khoa học, côngnghệ; Môi trường; Tài nguyên; Tài sản công, nợ công, dự trữ nhà nước; Thi đua,khen thưởng, các danh hiệu vinh dự nhà nước; Thi hành án; Thông tin, báo chí,xuất bản; Thuế, phí, lệ phí, các khoản thu khác; Thương mại, đầu tư, chứng khoán; Tổ chức chính trị - xã hội, hội; Văn hóa,thể thao, du lịch; Xây dựng, nhà ở; Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật;Đô thị.

c) Giai đoạn 3(2021 - 2023)

Thực hiện phápđiển xong 10 chủ đề gồm: An ninh quốc gia; Bảo hiểm; Lao động; Ngoại giao, điềuước quốc tế; Nông nghiệp, nông thôn; Quốc phòng; Tổ chức bộ máy nhà nước; Tốtụng và các phương thức giải quyết tranh chấp; Trật tự an toàn xã hội; Y tế,dược.

2. Nhiệm vụ vàgiải pháp xây dựng Bộ pháp điển

Tập trung hoànthiện cơ sở pháp lý, bố trí, bổ sung biên chế và bảo đảm các điều kiện cầnthiết khác để thực hiện công tác pháp điển; tổ chức thực hiện pháp điển đảm bảođúng tiến độ, phù hợp với điều kiện thực tế của từng cơ quan. Bộ Tư pháp và cáccơ quan thực hiện pháp điển khẩn trương triển khai thực hiện các nhiệm vụ cơbản sau:

a) Hoàn thiện thểchế về công tác pháp điển

- Bộ Tư pháp cótrách nhiệm hướng dẫn cụ thể về kỹ thuật pháp điển; Bộ Tài chính phối hợp vớiBộ Tư pháp hướng dẫn về kinh phí thực hiện pháp điển hệ thống quy phạm phápluật.

- Cơ quan thựchiện pháp điển ban hành các văn bản theo thẩm quyền để tổ chức thực hiện pháp điển tại cơ quan mình.

- Thời hạn hoànthành: Các năm 2014 và các năm tiếp theo.

b) Bảo đảm nhânlực và cơ sở vật chất để thực hiện công tác pháp điển

- Các cơ quan thựchiện pháp điển có trách nhiệm bố trí biên chế phù hợp cho đơn vị được giaonhiệm vụ thực hiện pháp điển và quản lý công tác pháp điển. Trường hợp cầnthiết, cơ quan thực hiện pháp điển phối hợp với Bộ Nội vụ đề xuất bổ sung biênchế theo quy định.

Thời gian thựchiện: Năm 2014 và các năm tiếp theo.

- Cơ quan thựchiện pháp điển có thể sử dụng cộng tác viên để thực hiện pháp điển hoặc cho ýkiến đối với kết quả pháp điển. Cộng tác viên là các chuyên gia, nhà khoa họcam hiểu về công tác pháp điển.

Thời gian thựchiện: Hàng năm.

- Để giúp thựchiện thẩm định kết quả pháp điển theo đề mục bảo đảm chất lượng, hiệu quả, BộTư pháp có thể sử dụng cộng tác viên cho ý kiến đối với kết quả pháp điển theođề mục. Cộng tác viên là các chuyên gia, nhà khoa học có kiến thức, kinh nghiệmchuyên môn về pháp luật phù hợp với nội dung đề mục được thẩm định; cộng tácviên làm việc theo hợp đồng vụ việc hoặc hợp đồng thuê theo tháng theo quy địnhcủa pháp luật.

Thời gian thựchiện: Năm 2014 và các năm tiếp theo.

c) Tổ chức thựchiện pháp điển đồng bộ các chủ đề của Bộ pháp điển.

Trên cơ sở lộtrình xây dựng Bộ pháp điển tại Quyết định này và Quyết định số 843/QĐ-TTg ngày06 tháng 6 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Danh mục các đề mục trongmỗi chủ đề và phân công cơ quan thực hiện pháp điển theo các đề mục, cơ quanthực hiện pháp điển chủ trì,phối hợp vớicơ quan liên quan tiến hành xây dựng, triển khai thực hiện kế hoạch pháp điểncủa cơ quan mình, bảo đảm thực hiện đúng quy định, chất lượng, hiệu quả. Thựchiện pháp điển sớm các đề mục thuộc các lĩnh vực có hệ thống văn bản quy phạmpháp luật tương đối ổn định, nội dung liên quan đến quyền, lợi ích của ngườidân, doanh nghiệp.

Thời gian xây dựngKế hoạch: Năm 2014 và năm 2015.

Bộ Tư pháp chủtrì, phối hợp với các cơ quan thực hiệnpháp điển trình Chính phủ quyết định thông qua kết quả pháp điển theo từng chủđề. Trong trường hợp cần thiết, Bộ trưởng Bộ Tư pháp có thể đề nghị Chính phủxem xét thông qua một hoặc một số đề mục trong mỗi chủ đề.

d) Trang bị kiếnthức, kỹ năng thực hiện pháp điển

- Bộ Tư pháp cótrách nhiệm tổ chức tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ thực hiện pháp điển, trong đóưu tiên đối với các cơ quan thực hiện pháp điển các đề mục thuộc các chủ đềphải hoàn thành trong Giai đoạn 1.

Thời gian thựchiện: Hàng năm.

- Bộ Tư pháp biênsoạn sổ tay nghiệp vụ, kỹ thuật pháp điển giúp cho người thực hiện pháp điển cóđầy đủ kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ, bảo đảm thực hiện pháp điển một cách hiệuquả.

Thời hạn hoànthành: Năm 2014.

- Bộ Tư pháp tổchức các Tọa đàm về chuyên môn, nghiệp vụ pháp điển định kỳ hàng quý nhằm nângcao kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ cho người thực hiện pháp điển.

Thời gian thựchiện: Hàng quý.

- Để bảo đảm triểnkhai xây dựng, quản lý, duy trì thường xuyên Bộ pháp điển một cách khoa học,hiệu quả, Bộ Tư pháp tổ chức 01 (một) đến 02 (hai) đoàn công tác bằng kinh phíngân sách nhà nước để nghiên cứu, khảo sát kinh nghiệm xây dựng, quản lý, duytrì Bộ pháp điển tại những nước có nhiều kinh nghiệm, đã thực hiện thành côngviệc pháp điển. Đồng thời chủ động liên hệ, phốihợp để các dự án nước ngoài hỗ trợ tổ chức thêm các đoàn công tác đểnghiên cứu, khảo sát tại nước ngoài.

Thời gian thựchiện: Các năm 2015 và 2016.

đ) Xây dựng Trangthông tin điện tử pháp điển và phần mềm pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật

- Bộ Tư pháp xâydựng Trang thông tin điện tử pháp điển. Trang thông tin điện tử pháp điển làtrang thông tin độc lập, do Nhà nước giữ bản quyền và giao Bộ Tư pháp thốngnhất quản lý, duy trì hoạt động; là kênh giao tiếp chính thức giữa Bộ Tư pháp,các cơ quan thực hiện pháp điển với các cơ quan, tổ chức, người dân, doanhnghiệp trong và ngoài nước trong các hoạt động về pháp điển hệ thống quy phạmpháp luật; bảo đảm tích hợp, duy trì Bộ pháp điển điện tử trên Trang thông tinđiện tử pháp điển.

Thời gian hoànthành: Quý III năm 2015.

- Bộ Tư pháp xâydựng phần mềm pháp điển dùng chung để thực hiệnpháp điển tại các cơ quan thực hiện pháp điển. Phần mềm pháp điển phải bảo đảmtính bảo mật, an toàn an ninh thông tin, ngăn chặn hiệu quả các truy cập tráiphép làm sai lệch thông tin; dễ triển khai, sử dụng cho tất cả các cơ quan thựchiện pháp điển và phù hợp với xu hướng phát triển ứng dụng công nghệ thông tinhiện đại.

Thời gian hoànthành: Quý IV năm 2015.

e) Phổ biến, tuyêntruyền kết quả pháp điển

- Sau khi Chínhphủ thông qua kết quả pháp điển theo từng đề mục hoặc chủ đề, cơ quan thực hiệnpháp điển thực hiện phổ biến, tuyên truyền đến các đối tượng chịu sự tác độngcủa các quy phạm pháp luật thuộc mỗi đề mục, chủ đề được Chính phủ thông qua.

- Bộ Tư pháp thựchiện phổ biến, tuyên truyền rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúngvề kết quả pháp điển theo đề mục, chủ đề.

3. Kinh phí xâydựng Bộ pháp điển

- Kinh phí được sửdụng từ ngân sách nhà nước bố trí cho các cơ quan thực hiện pháp điển hàng nămtheo quy định và các nguồn hỗ trợ khác của cá nhân, tổ chức, nước ngoài (nếucó).

- Hàng năm, căn cứchức năng, nhiệm vụ của mình, cơ quan thực hiện pháp điển lập dự toán chi tiếtkinh phí bảo đảm cho công tác pháp điển, tổng hợp chung vào dự toán ngân sáchhàng năm theo quy định.

III. TỔ CHỨCTHỰC HIỆN

1. Các cơ quanthực hiện pháp điển

- Tổ chức triểnkhai, thực hiện Quyết định này bảo đảm hiệu quả, đúng yêu cầu và tiến độ; gửibáo cáo Bộ Tư pháp 6 tháng và hàng năm (trước ngày 05 tháng 6 và 05 tháng 12hàng năm) về tình hình triển khai thực hiện Quyết định này để Bộ Tư pháp tổnghợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ theo quy định.

- Trong quá trìnhthực hiện Quyết định này, nếu có khó khăn, vướng mắc, các cơ quan thực hiệnpháp điển chủ động trao đổi với Bộ Tư pháp để tìm biện pháp khắc phục; trongtrường hợp có ý kiến không thống nhất, phải kịp thời báo cáo Thủ tướng Chínhphủ xem xét, quyết định.

2. Bộ Tư pháp

- Tổ chức triểnkhai thực hiện, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Quyết định này; báocáo Thủ tướng Chính phủ 6 tháng, hàng năm về tình hình triển khai, thực hiệnQuyết định.

- Theo dõi, đônđốc, kiểm tra tình hình thực hiện pháp điển tại các cơ quan đối với từng chủđề, đề mục để bảo đảm các chủ đề được pháp điển đúng lộ trình và chất lượng.

- Tổ chức sơ kếttình hình triển khai, thực hiện Quyết định này theo Giai đoạn 1 và Giai đoạn 2;tổ chức tổng kết việc triển khai, thực hiện Quyết định này vào năm 2024.

- Cập nhật, quảnlý, duy trì Bộ pháp điển điện tử theo quy định. In, quản lý 01 Bộ pháp điểnbằng giấy và thường xuyên cập nhật khi Chính phủ thông qua kết quả pháp điểntheo chủ đề, đề mục hoặc khi cập nhật quy phạm pháp luật mới theo quy định.

3. Bộ Tài chính

Hướng dẫn, phốihợp với các cơ quan thực hiện pháp điển lập dự toán chi tiết kinh phí bảo đảmcho công tác pháp điển hàng năm; bố trí đủ kinh phí xây dựng Bộ pháp điển theoquy định và kinh phí triển khai thực hiện Quyết định này.

4. Bộ Nội vụ

Phối hợp với cáccơ quan thực hiện pháp điển bảo đảm biên chế thực hiện pháp điển phù hợp, hiệu quả.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Các cơ quan có thẩm quyền thực hiện pháp điển, các tổ chức, cá nhâncó liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Ủy ban thường vụ Quốc hội;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- Văn phòng Quốc hội;
- Hội đồng dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTCP, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, Công báo;
- Lưu: Văn thư, PL (3b).KN 90

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng