THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 6 tháng 12 năm 2005

QUYẾT ĐỊNH CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Về việc giao chỉ tiêu kế hoạch kinh tế - xã hội năm 2006

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Nghị quyết của Quốc hội Khoá XI, kỳ họp thứ tám số 51/2005/QH11 được thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005 về nhiệm vụ năm 2006;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, các cơ quan, đơn vị khác các chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2006 (theo các biểu đính kèm).

Điều 2. Uỷ quyền Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư giao, thông báo và hướng dẫn các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở Trung ương, Tổng công ty 91, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương các chỉ tiêu liên quan đến nhiệm vụ năm 2006 về sản xuất sản phẩm chủ yếu; mục tiêu, nhiệm vụ của Chương trình mục tiêu quốc gia, Chương trình 135, dự án trồng mới 5 triệu ha rừng; lưu thông vật tư, hàng hoá; sự nghiệp giáo dục, tuyển mới đào tạo và bồi dưỡng cán bộ, nhiệm vụ điều tra cơ bản môi trường, văn hoá, phát thanh truyền hình, thể dục thể thao, y tế, xã hội.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị khác ở Trung ương, Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc các Tổng công ty 91, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Thủ tướng

(Đã ký)

Phan Văn Khải