THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------

Số: 1278/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 14 tháng 08 năm 2009

QUYẾT ĐỊNH

PHÊDUYỆT KẾ HOẠCH THỰC HIỆN TUYÊN BỐ CHUNG VÀ CHƯƠNG TRÌNH KHUNG GIỮA VIỆT NAM,CAMPUCHIA, THÁI LAN VỀ HỢP TÁC SẴN SÀNG ỨNG PHÓ SỰ CỐ TRÀN DẦU VÙNG VỊNH THÁILAN

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Ký kết, gia nhập và thực hiện Điều ước quốc tế ngày 14 tháng 6 năm2005;
Xét đề nghị của Chủ tịch Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạchthực hiện Tuyên bố chung và Chương trình khung giữa Việt Nam, Campuchia, TháiLan về hợp tác sẵn sàng ứng phó sự cố tràn dầu vùng Vịnh Thái Lan giai đoạn từnăm 2009 đến năm 2015 (sau đây viết tắt là Kế hoạch) với các nội dung chủ yếusau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích: thực hiện các nghĩa vụcủa Việt Nam về hợp tác với Campuchia, Thái Lan trong việc sẵn sàng và ứng phókịp thời, hiệu quả sự cố tràn dầu tại vùng Vịnh Thái Lan theo quy định củaTuyên bố chung và Chương trình khung giữa Việt Nam, Campuchia, Thái Lan về hợptác sẵn sàng ứng phó sự cố tràn dầu vùng Vịnh Thái Lan (sau đây viết tắt làTuyên bố chung và Chương trình khung)

2. Yêu cầu: xây dựng và hoàn thiệnhệ thống quản lý tổng hợp tài nguyên và môi trường biển, đào tạo nhân lực,nghiên cứu và phát triển, giám sát môi trường, phát hiện, đánh giá rủi ro đểngăn ngừa, sẵn sàng ứng phó kịp thời sự cố tràn dầu trên vùng biển Việt Namcũng như phối hợp với Campuchia, Thái Lan, các tổ chức, cá nhân liên quan trongứng phó, khắc phục và giải quyết hậu quả sự cố tràn dầu tại vùng Vịnh Thái Lannhằm giảm thiểu thiệt hại do ô nhiễm dầu gây ra.

II. NHIỆM VỤ

1. Hoàn thiện khung pháp lý về lĩnhvực giám sát, đánh giá rủi ro, ứng phó, khắc phục và giải quyết hậu quả sự cốtràn dầu trên biển.

2. Xây dựng, kiện toàn, nâng caonăng lực hệ thống giám sát, phát hiện, ứng phó, khắc phục sự cố tràn dầu.

3. Đào tạo, tập huấn, huấn luyện,diễn tập và tuyên truyền, nâng cao nhận thức cộng đồng về bảo vệ môi trường,ứng phó, khắc phục sự cố tràn dầu trên biển.

4. Nghiên cứu, phát triển dịch vụứng phó, khắc phục sự cố tràn dầu.

5. Hợp tác quốc tế về ngăn ngừa,ứng phó, khắc phục sự cố tràn dầu.

III. NỘI DUNG KẾ HOẠCH

Các đề án, dự án; cơ quan chủ trì,cơ quan phối hợp; thời gian thực hiện của Kế hoạch giai đoạn 2009-2015 theo 5nhóm nhiệm vụ được quy định trong Phụ lục “Danh mục các đề án, dự án triển khaithực hiện Tuyên bố chung và Chương trình khung” ban hành kèm theo Quyết địnhnày.

Điều 2. Trách nhiệm của cáccơ quan liên quan và tổ chức thực hiện

1. Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạnlà cơ quan chỉ đạo, thực hiện hoạt động ứng phó sự cố tràn dầu tại Việt Nam cótrách nhiệm:

a) Thực hiện các nhiệm vụ trong Kếhoạch liên quan đến chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban Quốc gia Tìm kiếmCứu nạn trong thực hiện Tuyên bố chung và Chương trình khung.

b) Huy động lực lượng, phương tiệncủa Bộ, ngành, địa phương phối hợp với lực lượng quốc tế tham gia ứng phó sự cốtràn dầu trên biển phía Nam Việt Nam và vùng Vịnh Thái Lan theo quy định;

c) Chỉ đạo các Trung tâm ứng phó sựcố tràn dầu khu vực tại Việt Nam, phối hợp với các Trung tâm ứng phó sự cố tràndầu Quốc gia của Campuchia, Thái Lan điều phối lực lượng, phương tiện ứng phósự cố tràn dầu trên vùng Vịnh Thái Lan theo thỏa thuận và quy định của Tuyên bốchung và Chương trình khung.

2. Bộ Tài nguyên và Môi trường làcơ quan đầu mối Quốc gia thực hiện Tuyên bố chung và Chương trình khung cótrách nhiệm:

a) Chủ trì, phối hợp với các Bộ,ngành liên quan ban hành hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành các văn bản vềgiám sát, đánh giá rủi ro, ứng phó, khắc phục và giải quyết hậu quả sự cố tràndầu trên biển đáp ứng quy định của Tuyên bố chung và Chương trình khung.

b) Chủ trì, phối hợp với các Bộ,ngành, địa phương liên quan để tổ chức khắc phục và giải quyết hậu quả sự cốtràn dầu theo yêu cầu của Tuyên bố chung và Chương trình khung; phối hợp với Ủyban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn thống nhất cơ chế phối hợp giữa Bộ Tài nguyên vàMôi trường và Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn để thực hiện Tuyên bố chung vàChương trình khung.

c) Phối hợp với các cơ quan đầu mốiQuốc gia của Campuchia, Thái Lan để thực hiện các quy định của Tuyên bố chungvà Chương trình khung.

d) Tổng hợp, báo cáo Thủ tướngChính phủ tình hình thực hiện Kế hoạch trước ngày 25 tháng 01 hàng năm và đềxuất các giải pháp cần thiết nhằm tổ chức thực hiện hiệu quả Tuyên bố chung vàChương trình khung; sơ kết tình hình thực hiện Kế hoạch giai đoạn 2009-2010 vàtổng kết giai đoạn 2009-2015, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

đ) Tổng cục Biển và Hải đảo ViệtNam là cơ quan trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường có nhiệm vụ tham mưu,giúp Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường triển khai thực hiện Tuyên bố chungvà Chương trình khung.

3. Các Bộ, ngành liên quan, Ủy bannhân dân các tỉnh: Cà Mau, Kiên Giang, Bà Rịa - Vũng Tàu theo phạm vi quản lý,có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ trong Kế hoạch liên quan đến chức năng,nhiệm vụ, quyền hạn của mình; thông báo kết quả thực hiện nội dung được phâncông về cơ quan đầu mối Quốc gia để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ theoquy định.

4. Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Tàichính cân đối, bố trí vốn từ ngân sách nhà nước và từ các nguồn vốn khác trong kếhoạch hàng năm, giai đoạn 2009-2010 và giai đoạn 2011-2015; nghiên cứu bổ sungkinh phí thực hiện cho các nhiệm vụ trong Kế hoạch chưa được cấp vốn theo quyđịnh để thực hiện có hiệu quả các nội dung của Kế hoạch.

5. Trong quá trình triển khai Kếhoạch, Ủy ban Quốc gia tìm kiếm Cứu nạn, Bộ Tài nguyên và Môi trường và các Bộ,ngành liên quan phối hợp chặt chẽ để tổ chức thực hiện có hiệu quả, nếu có vấnđề vướng mắc, phát sinh phải kịp thời báo cáo Thủ tướng Chính phủ quyết định.

Điều 3. Kinh phí thực hiện

Căn cứ nhiệm vụ được giao tại Quyếtđịnh này, Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn, Bộ Tài nguyên và Môi trường, cácBộ, ngành lập và phê duyệt các nhiệm vụ, chương trình, đề án, dự án để xây dựngdự toán chi thực hiện Kế hoạch theo đúng quy chế quản lý đầu tư, xây dựng vàcác quy định của Luật Ngân sách Nhà nước.

Điều 4. Điều khoản thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực thihành kể từ ngày ký ban hành.

2. Chủ tịch Ủy ban Quốc gia Tìmkiếm Cứu nạn, Bộ trưởng các Bộ: Tài nguyên và Môi trường, giao thông vận tải,Quốc phòng, Ngoại giao, Tư pháp, Khoa học và Công nghệ, Thông tin và Truyềnthông, các Bộ, ngành liên quan, Ủy ban nhân dân các tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, CàMau, Kiên Giang và Tập đoàn Dầu khí Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành Quyếtđịnh này./.

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- VP BCĐ TW về phòng, chống tham nhũng;
- UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, tỉnh Cà Mau, tỉnh Kiên Giang;
- Văn phòng TW và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- UB Giám sát tài chính QG;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Ủy ban TW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- UBQG Tìm kiếm Cứu nạn;
- Tập đoàn Dầu khí Việt Nam;
- VPCP: BTCN, các PCN, cổng TTĐT, các Vụ: TH, KTN, KTTH, QHQT, ĐP, Công báo;
- Lưu: Văn thư, NC (5b).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Hoàng Trung Hải

PHỤ LỤC

DANHMỤC CÁC ĐỀ ÁN, DỰ ÁN TRIỂN KHAI THỰC HIỆN TUYÊN BỐ CHUNG VÀ CHƯƠNG TRÌNH KHUNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1278/QĐ-TTg ngày 14 tháng 8 năm 2009 củaThủ tướng Chính phủ)

STT

Tên đề án, dự án

Cơ quan chủ trì

Cơ quan phối hợp

Thời gian thực hiện

Ghi chú

I

Hoàn thiện khung pháp lý về giám sát, đánh giá rủi ro, ứng phó, khắc phục và giải quyết hậu quả sự cố tràn dầu trên biển.

1

Rà soát, bổ sung, sửa đổi các văn bản quy phạm pháp luật hiện có và ban hành mới về lĩnh vực giám sát, đánh giá rủi ro, ứng phó, khắc phục và giải quyết hậu quả sự cố tràn dầu trên biển

Bộ Tài nguyên và Môi trường

Bộ Giao thông vận tải, Bộ Tư pháp, các Bộ, ngành và địa phương liên quan

2009-2011

- Thực hiện trong tổng thể nhiệm vụ bảo vệ tài nguyên, môi trường biển

- Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam là cơ quan tham mưu, giúp Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức thực hiện.

2

Nghiên cứu xây dựng quy trình lập kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu trên biển các cấp (quốc gia, khu vực, địa phương và cơ sở có khả năng xảy ra sự cố tràn dầu)

Bộ Tài nguyên và Môi trường

Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn, Bộ Giao thông vận tải, các Bộ, ngành liên quan.

2009-2010

Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam là cơ quan tham mưu, giúp Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức thực hiện.

3

Nghiên cứu, xây dựng quy trình sử dụng chất phân tán (Dispersant) trên biển Việt Nam.

Bộ Tài nguyên và Môi trường

Bộ Khoa học và Công nghệ

2009-2011

- Làm cơ sở để áp dụng tại vùng biển của Việt Nam trong Vịnh Thái Lan.

- Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam là cơ quan tham mưu, giúp Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức thực hiện.

4

Nghiên cứu xây dựng quy trình khắc phục sự cố môi trường do dầu tràn trên biển.

Bộ Tài nguyên và Môi trường

Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn, các Bộ, ngành liên quan và Tập đoàn Dầu khí Việt Nam

2009-2010

Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam là cơ quan tham mưu, giúp Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức thực hiện.

5

Nghiên cứu, xây dựng quy trình lập hồ sơ, đòi bồi hoàn chi phí ứng phó, khắc phục sự cố tràn dầu và thiệt hại do dầu tràn gây ra

Bộ Tài nguyên và Môi trường

Tòa án nhân dân tối cao, Bộ Tài chính, Bộ Giao thông vận tải, Bộ Tư pháp, Bộ Ngoại giao.

2009-2011

Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam là cơ quan tham mưu, giúp Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức thực hiện.

II

Xây dựng, kiện toàn, nâng cao năng lực hệ thống giám sát, ứng phó, khắc phục sự cố tràn dầu

6

Kiện toàn hệ thống chỉ đạo, điều hành và bảo đảm thông tin liên lạc cho hoạt động phối hợp ứng phó sự cố tràn dầu trên biển.

Ủy ban Quốc gia Tìm Kiếm Cứu nạn

Bộ Quốc phòng, Bộ Giao thông vận tải, Bộ Ngoại giao và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố ven biển

2009-2010

7

Nghiên cứu, ban hành sổ tay hướng dẫn khắc phục sự cố tràn dầu trên biển

Bộ Tài nguyên và Môi trường

Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và các cơ quan liên quan

2009-2010

Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam là cơ quan tham mưu, giúp Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức thực hiện.

8

Xây dựng, kiện toàn hệ thống, giám sát, phát hiện, khắc phục, giải quyết hậu quả và đòi bồi hoàn do sự cố tràn dầu gây ra.

Bộ Tài nguyên và Môi trường

Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn, Bộ Quốc phòng, Bộ Giao thông vận tải, Bộ Ngoại giao và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố ven biển, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.

2009-2011

Ưu tiên việc nghiên cứu hoàn chỉnh hệ thống giám sát, đánh giá rủi ro sự cố tràn dầu trên biển khu vực biển phía Nam và Tây Nam Bộ của Việt Nam.

9

Nghiên cứu thiết lập Trung tâm cơ sở dữ liệu để phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành ứng phó, khắc phục và giải quyết hậu quả sự cố tràn dầu trên biển.

Bộ Tài nguyên và Môi trường

Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn, Bộ Giao thông vận tải và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố ven biển

2009-2010

Phục vụ chung công tác ứng phó, khắc phục và giải quyết hậu quả sự cố môi trường biển (tại Việt Nam và phối hợp quốc tế)

10

Xây dựng hoàn chỉnh 3 căn cứ ứng phó sự cố tràn dầu tại Bà Rịa - Vũng Tàu, thành phố Hồ Chí Minh và Cà Mau thuộc Trung tâm ứng phó sự cố tràn dầu miền Nam.

Tập đoàn Dầu khí Việt Nam

Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân: thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Cà Mau

2009-2012

11

Xây dựng kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu khu vực biển phía Nam và Tây Nam Bộ của Việt Nam.

Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn

Bộ Tài nguyên và Môi trường, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Ủy ban nhân dân các tỉnh: Cà Mau, Kiên Giang.

2009-2011

Xây dựng trong tổng thể kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu khu vực miền Nam.

12

Xây dựng hệ thống hỗ trợ ra quyết định ứng phó sự cố tràn dầu trên biển vùng Vịnh Thái Lan

Bộ Tài nguyên và Môi trường

Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn, Bộ Giao thông vận tải, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Ủy ban nhân dân các tỉnh: Cà Mau, Kiên Giang.

2009-2010

Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam là cơ quan tham mưu, giúp Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức thực hiện.

13

Xây dựng chương trình mô phỏng vết dầu loang khu vực biển phía Nam và Tây Nam Bộ Việt Nam.

Bộ Tài nguyên và Môi trường

Viện Khoa học Công nghệ Việt Nam, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.

2009-2010

Nằm trong tổng thể chương trình mô phỏng vết dầu loang theo vùng địa lý khu vực biển Việt Nam.

14

Xây dựng hoàn chỉnh hệ thống bản đồ nhạy cảm do dầu tràn khu vực ven biển phía Nam và Tây Nam Bộ phục vụ ứng phó, khắc phục và giải quyết hậu quả sự cố tràn dầu trên biển vùng Vịnh Thái Lan.

Bộ Tài nguyên và Môi trường

Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn, Ủy ban nhân dân các tỉnh: Cà Mau, Kiên Giang.

2009-2011

Xây dựng theo tổng thể hệ thống bản đồ nhậy cảm do dầu tràn của Việt Nam làm cơ sở xây dựng các kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu.

III

Đào tạo, tập huấn, huấn luyện, diễn tập và tuyên truyền, nâng cao nhận thức cộng đồng

15

Huấn luyện, diễn tập về phối hợp ứng phó sự cố tràn dầu trên biển theo quy định của Chương trình khung

Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn

Bộ Tài nguyên và Môi trường, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố ven biển

Thường xuyên, hàng năm

16

Tập huấn về khắc phục và giải quyết hậu quả sự cố tràn dầu trên biển theo quy định của Chương trình khung

Bộ Tài nguyên và Môi trường

Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố ven biển

Thường xuyên, hàng năm

Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam là cơ quan tham mưu, giúp Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức thực hiện.

17

Tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cộng đồng về bảo vệ môi trường, ứng phó, khắc phục sự cố tràn dầu trên biển

Bộ Tài nguyên và Môi trường

Bộ Thông tin và Truyền thông, Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố ven biển.

Thường xuyên, hàng năm

Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam là cơ quan tham mưu, giúp Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức thực hiện.

IV

Nghiên cứu phát triển dịch vụ ứng phó, khắc phục sự cố tràn dầu

18

Nghiên cứu, đề xuất giải pháp phát triển dịch vụ ứng phó, khắc phục sự cố tràn dầu trên biển.

Bộ Tài nguyên và Môi trường

Bộ Nội Vụ, Tài chính, Giao thông vận tải và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố ven biển.

2009-2011

Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam là cơ quan tham mưu, giúp Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức thực hiện.

V

Hợp tác quốc tế về ngăn ngừa, ứng phó, khắc phục sự cố tràn dầu

19

Hợp tác quốc tế với Campuchia, Thái Lan và các tổ chức, cá nhân quốc tế liên quan trong công tác chuẩn bị, ứng phó, khắc phục và giải quyết hậu quả sự cố tràn dầu trên biển

Bộ Tài nguyên và Môi trường

Bộ Ngoại giao, Bộ Giao thông vận tải, Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn

Thường xuyên, hàng năm

Tổng thể theo Quyết định số 80/2008/QĐ-TTg ngày 13 tháng 6 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Hợp tác quốc tế về biển đến 2020”.

20

Nghiên cứu, để xuất việc Việt Nam tham gia các Điều ước quốc tế về ứng phó, khắc phục và giải quyết hậu quả sự cố tràn dầu trên biển

Bộ Tài nguyên và Môi trường

Bộ Ngoại giao, Bộ Giao thông vận tải, Bộ Tư pháp, Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn

2009-2010

Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam là cơ quan tham mưu, giúp Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức thực hiện.