ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1278/QĐ-UBND

Lâm Đồng, ngày 04 tháng 07 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC XẾP HẠNGDOANH NGHIỆP QUỸ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN LÂM ĐỒNG

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 37/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng4 năm 2013 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 138/2007/NĐ-CP ngày 28 tháng 8 năm 2007 về tổ chức và hoạt động của Quỹ đầu tưphát triển địa phương;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 23/2005/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 31/8/2005 của Liên Bộ Lao động Thương binh và Xãhội - Tài chính hướng dẫn xếp hạng và xếp lương đối với thành viên chuyên tráchHội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Giám đốc, Phó tổng giám đốc, Phó giám đốc, Kếtoán trưởng công ty nhà nước;

Xét Tờ trình số 37/TTr-SLĐTBXH-LĐTL ngày01/7/2013 của Sở Lao động Thương binh và Xã hội về việc xếp hạng doanh nghiệp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Xếp hạng doanh nghiệp hạng II (hai)cho Quỹ Đầu tư phát triển Lâm Đồng.

Điều 2. Hạng doanh nghiệp ghi ở điều 1 là cơsở để xếp lương Giám đốc, Phó giám đốc, Kế toán trưởng và phụ cấp chức vụTrưởng phòng, Phó trưởng phòng và các chức vụ tương đương của Quỹ Đầu tư pháttriển Lâm Đồng.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, TrưởngBan Đổi mới và phát triển doanh nghiệp tỉnh, Giám đốc các sở: Tài chính, Nộivụ, Lao động Thương binh và Xã hội, Giám đốc Quỹ Đầu tư phát triển Lâm Đồngchịu trách nhiệm thi hành quyết định này kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:
- Bộ LĐ TB&XH;
- Bộ Tài chính;
- TTTU, TT HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Như điều 3;
- Ban Tổ chức Tỉnh ủy;
- Lưu: VT, ĐMDN.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Yên