QUYẾT ĐỊNH

QUYẾTĐỊNH

CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ SỐ 128/ 2008/QĐ-TTg NGÀY 17 THÁNG 9 NĂM 2008  

QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆMVỤ, QUYỀN HẠN

VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA TRUNGTÂM KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN QUỐC GIA

TRỰC THUỘC BỘ TÀI NGUYÊN VÀMÔI TRƯỜNG

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ LuậtTổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Nghị địnhsố 178/2007/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng,nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

Căn cứ Nghị địnhsố 25/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệmvụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường;

Xét đề nghịcủa Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Vịtrí và chức năng

1. Trung tâm Khí tượng Thủy văn quốc gia (sau đây gọi tắt là Trungtâm) là tổ chức sự nghiệp nhà nước trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường, thựchiện chức năng giúp Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quản lý, khai thácmạng lưới khí tượng, thủy văn quốc gia (bao gồm các hoạt động điều tra cơ bản,dự báo, tư liệu khí tượng, thủy văn), quan trắc môi trường không khí và môitrường nước phục vụ phòng, chống thiên tai, phát triển kinh tế - xã hội, đảmbảo an ninh, quốc phòng trên phạm vi cả nước.

2. Trung tâm có tư cáchpháp nhân, con dấu, tài khoản riêng theo quy định của pháp luật và trụ sở tại thành phố Hà Nội.

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn

Trung tâm thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:

1. Trình Bộ trưởng BộTài nguyên và Môi trường chiến lược phát triển, chương trình, kế hoạch năm năm,hàng năm, các đề án, dự án của Trung tâm và tổ chức thực hiện sau khi được phêduyệt.

2. Tham gia xây dựng vănbản pháp luật, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, định mức kinh tế - kỹ thuật vềkhí tượng, thủy văn.

3. Tổ chức thực hiện quyhoạch phát triển mạng lưới điều tra cơ bản về: khí tượng bề mặt, khí tượng caokhông, khí tượng nông nghiệp, khí tượng biển, thuỷ văn lục địa và thuỷ văn biển(sau đây gọi chung là khí tượng, thủy văn); xây dựng kế hoạch triển khai thựchiện chiến lược tổng thể quốc gia về dự báo, cảnh báo thiên tai thuộc phạm vitrách nhiệm của Trung tâm.

4. Tổ chức quan trắc,thu thập tài liệu trên hệ thống quan trắc khí tượng, thủy văn; tổ chức điềutra, khảo sát khí tượng, thủy văn, diễn biến địa hình lòng sông, cửa sông vàvùng biển ven bờ để bổ sung tài liệu điều tra cơ bản ở những nơi thiếu trạmquan trắc, nơi thường xảy ra bão, lũ và các thiên tai nguy hiểm khác; thực hiệnnhiệm vụ quan trắc môi trường không khí và môi trường nước theo phân công của Bộtrưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.

5. Tổ chức thực hiệncông tác dự báo khí tượng, thủy văn; phát tin chính thức về diễn biến thời tiết,áp thấp nhiệt đới, bão, lũ, lụt và triều cường theo quy định của pháp luật; tổchức quan trắc và truyền số liệu mực nước biển phục vụ công tác cảnh báo sóngthần, phòng, chống lụt, xâm nhập mặn và các tác động gây biến đổi khí hậu, cảnhquan môi trường.

6. Cử đại diện có thẩmquyền của Trung tâm tham gia Ban Chỉ huy phòng, chống lụt, bão và tìm kiếm - cứunạn của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

7. Tổ chức đánh giá chất lượng điều tra cơ bảnvà dự báo khí tượng, thủy văn thuộc phạm vi quản lý của Trung tâm; quản lý vàlưu trữ tư liệu khí tượng, thủy văn; tổ chức cung cấp thông tin tư liệu khí tượng,thủy văn theo quy định của pháp luật.

8. Xây dựng, phát triển hệ thống thông tin điện tửkhí tượng, thủy văn và các công nghệ khác phục vụ điều tra cơ bản, dự báo khítượng, thủy văn, cảnh báo thiên tai trong mạng lưới khí tượng, thủy văn quốcgia.

­9. Tổchức lựa chọn, thử nghiệm, kiểm định, hiệu chuẩn các phương tiện đo khí tượng,thủy văn; bảo vệ hành lang an toàn kỹ thuật và di chuyển công trình khí tượng,thủy văn theo quy định của pháp luật.

10.Tham gia thẩm tra việc sử dụng dữ liệu điều tra cơ bản về khí tượng, thuỷ văn đốivới các công trình, dự án đầu tư xây dựng trọng điểm quốc gia và các côngtrình, dự án đầu tư xây dựng thuộc thẩm quyền quyết định và quản lý đầu tư củaBộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủtịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương theo phân công của Bộtrưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.

11. Tham gia thực hiệncác hoạt động liên quan đến biến đổi khí hậu theo phân công của Bộ trưởng BộTài nguyên và Môi trường.

12.Tổ chức thực hiện các chương trình, đề án, dự án hợp tác quốc tế về khí tượng,thủy văn sau khi được phê duyệt; tham gia thực hiện các hoạt động hợp tác đaphương, song phương, các điều ước quốc tế, thoả thuận quốc tế về khí tượng, thủyvăn theo phân công của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.

13. Nghiên cứu khoa học,ứng dụng, chuyển giao công nghệ về khí tượng, thủy văn theo quy định của phápluật.

14. Tuyên truyền, nângcao nhận thức cộng đồng về phòng, tránh và giảm nhẹ thiệt hại do thiên tai theophân công của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.

15. Liên doanh, liên kếthoặc tự tổ chức cung cấp, khai thác các dịch vụ về khí tượng, thủy văn và môitrường theo quy định của pháp luật.

16.Thực hiện cải cách hành chính theo chương trình, kế hoạch cải cách hành chínhcủa Bộ Tàinguyên và Môi trường.

17.Thực hiện phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; giảiquyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân đối với các vấn đề thuộc thẩmquyền của Trung tâm theo quy định của pháp luật.

18. Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế; thực hiện chế độtiền lương và các chính sách, chế độ đãi ngộ, thi đua, khen thưởng; bồi dưỡngchuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ, viên chức, người lao động thuộc Trung tâmtheo phân cấp của Bộ Tài nguyên và Môi trường và theo quy định của phápluật.

19. Quản lý tài chính, tài sảnđược giao theo phân cấp của Bộ Tài nguyên và Môi trường và theo quy định củapháp luật.

20. Thực hiện các nhiệm vụ,quyền hạn khác do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường giao và theo quy địnhcủa pháp luật.

Điều 3. Cơ cấu tổchức

1. Văn phòng.

2. Ban Kế hoạch - Tài chính.

3. Ban Khoa học, Công nghệ và Hợp tác quốc tế.

4. Ban Tổ chức cán bộ.

5. Trung tâm Công nghệ thông tin khí tượng thuỷvăn.

6. Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn Trungương.

7. Trung tâm Mạng lưới khí tượng thủy văn vàmôi trường.

8. Trung tâm Tư liệu khí tượng thuỷ văn.

9. Trung tâm Ứng dụng công nghệ và Bồi dưỡng nghiệp vụkhí tượng thủy văn và môi trường.

10. Liên đoàn Khảo sát khí tượng thuỷ văn.

11. Đài Khí tượng cao không.

12. Đài Khí tượng Thuỷ văn khu vực Tây Bắc (trụ sở tại thịxã Sơn La, tỉnh Sơn La).

13. Đài Khí tượng Thuỷ văn khu vực ViệtBắc (trụ sở tại thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ).

14. Đài Khí tượng Thuỷ văn khu vựcĐông Bắc (trụ sở tại thành phố Hải Phòng).

15. Đài Khí tượng Thuỷ văn khu vực Đồng bằng Bắc Bộ (trụsở tại thành phố Hà Nội).

16. Đài Khí tượng Thuỷ văn khu vực Bắc Trung Bộ (trụ sở tạithành phố Vinh, tỉnh Nghệ An).

17. Đài Khítượng Thủy văn khu vực Trung Trung Bộ (trụ sở tại thành phố Đà Nẵng).

18. Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Trung Bộ(trụ sở tại thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà).

19. Đài Khí tượng Thủy văn khuvực Nam Bộ (trụ sở tại thành phố Hồ Chí Minh).

20. Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Tây Nguyên(trụ sở tại thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai).

21. Tạp chíKhí tượng Thủy văn.

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quyết địnhviệc thành lập các tổ chức sự nghiệp dịch vụ công tự đảm bảo kinh phí hoạt độngthường xuyên trực thuộc Trung tâm theo quy định của pháp luật.

Điều 4. Lãnh đạo

1. Lãnh đạoTrung tâm có Tổng giám đốc và không quá 03 Phó Tổng giám đốc.

2. Tổng giám đốcvà các Phó Tổng giám đốc do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường bổ nhiệm, miễnnhiệm theo quy định của pháp luật.

3. Tổng giám đốc quy định chứcnăng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các tổ chức trực thuộc Trungtâm.

4. Tổng giám đốcchịu trách nhiệm trước pháp luật và trước Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trườngvề mọi hoạt động của Trung tâm; Phó Tổng giám đốc chịu trách nhiệm trước Tổnggiám đốc về lĩnh vực công tác được phân công.

Điều 5. Hiệu lực và trách nhiệm thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

2. Bãi bỏ Quyết định số 15/2003/QĐ-BTNMT ngày 09 tháng 01 năm 2003 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quyđịnh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Khí tượngThủy văn quốc gia.

3. Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, cácBộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủtịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Tổng giám đốcTrung tâm Khí tượng Thủy văn quốc gia chịu trách nhiệm thi hành Quyết địnhnày./.

THỦ TƯỚNG

Nguyễn Tấn Dũng