THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------------

Số: 1295/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 19 tháng 08 năm 2009

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC XUẤT HÓA CHẤT CHLORINE DỰ TRỮ QUỐC GIA HỖ TRỢ TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủngày 25 tháng 12 năm 2001;
Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế tại văn bản số 3463/UBND-NN ngày 29 tháng 7 năm 2009, ý kiến của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tạivăn bản số 2393/BNN-KH ngày 11 tháng 8 năm 2009, Bộ Tài chính tại văn bản số 11413/BTC-DTQG ngày 13 tháng 8 năm 2009,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bộ Nông nghiệp vàPhát triển nông thôn xuất cấp không thu tiền 20 tấn (hai mươi tấn) hóa chất Chlorinethuộc hàng dự trữ quốc gia do Bộ đang bảo quản để hỗ trợ tỉnh Thừa Thiên Huếphòng chống dịch bệnh thủy sản.

Việc xuất cấp, quản lý, sử dụngsố hóa chất nêu trên thực hiện theo quy định hiện hành.

Điều 2. Quyết định này cóhiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Các Bộ trưởng:Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư; Chủ tịch Ủyban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Thủ tướng, các PTTg: Nguyễn Sinh Hùng, Hoàng Trung Hải;
- VPCP: BTCN, các PCN: Phạm Văn Phượng, Văn Trọng Lý, Cổng TTĐT, các Vụ: KTN, ĐP;
- Lưu: VT, KTTH (3).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Sinh Hùng