BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

Số: 13/2008/QĐ-BKHCN

Hà Nội, ngày 10 tháng 10 năm 2008

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ XÉT TẶNG KỶ NIỆM CHƯƠNG "VÌ SỰ NGHIỆP KHOA HỌC VÀ CÔNGNGHỆ"

BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Căn cứ Nghị định số 28/2008/NĐ-CP ngày 14/3/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấutổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ;
Căn cứ Nghị định số 121/2005/NĐ-CP ngày 30/9/2005 của Chính phủ quy định chitiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luậtsửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;
Căn cứ Thông tư số 17/2004/TT-BKHCN ngày 13/7/2004 của Bộ Khoa học và Công nghệhướng dẫn công tác thi đua khen thưởng trong lĩnh vực khoa học và công nghệ;
Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành kèm theoQuyết định này Quy chế xét tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp khoa học vàcông nghệ".

Điều 2.Quyết định này cóhiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo và thay thế Quyết địnhsố 334/TCCB ngày 30 tháng 5 năm 1994 của Bộ trưởng Bộ Khoa học, Công nghệ vàMôi trường về việc ban hành tiêu chuẩn tặng thưởng huy chương “Vì sự nghiệpkhoa học và công nghệ”.

Điều 3. Vụ trưởng Vụ Tổchức cán bộ, Chánh Văn phòng Bộ, Hội đồng Thi đua Khen thưởng Bộ, Thủ trưởng cácđơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- Sở KH&CN các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Công báo, Website Chính phủ;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL, Bộ Tư pháp
- Các đơn vị thuộc Bộ KH&CN;
- Lưu: VT, TCCB.

BỘ TRƯỞNG
Hoàng Văn Phong

QUY CHẾ

XÉTTẶNG KỶ NIỆM CHƯƠNG "VÌ SỰ NGHIỆP KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ"
(Ban hành kèm theo Quyết định số 13/2008/QĐ-BKHCN ngày 10 tháng 10 năm 2008của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)

Chương 1.

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy chế này quy định về nguyêntắc, đối tượng, tiêu chuẩn, hồ sơ, thẩm quyền và quy trình xét tặng kỷ niệmchương “Vì sự nghiệp khoa học và công nghệ”.

Điều 2. Kỷ niệm chương

1. Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệpkhoa học và công nghệ" (sau đây gọi tắt là Kỷ niệm chương) là hình thứckhen thưởng của Bộ Khoa học và Công nghệ để ghi nhận công lao của các cá nhâncó nhiều đóng góp đối với sự nghiệp phát triển khoa học và công nghệ của Việt Nam.

2. Kỷ niệm chương có hình dáng, kíchcỡ, màu sắc thể hiện đặc trưng của lĩnh vực khoa học và công nghệ và phù hợpvới quy định chung của Nhà nước. Kèm theo Kỷ niệm chương là Giấy chứng nhận Kỷniệm chương của Bộ Khoa học và Công nghệ.

Điều 3. Nguyên tắc xét tặng

1. Kỷ niệm chương được xét tặng chomỗi cá nhân một lần.

2. Không xét tặng Kỷ niệm chươngđối với các cá nhân đã được tặng Huy chương “Vì sự nghiệp khoa học và công nghệ”theo quy định tại Quyết định số 334/TCCB ngày 30 tháng 5 năm 1994 của Bộ trưởngBộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường.

3. Việc xét tặng Kỷ niệm chương đượctiến hành hàng năm, đảm bảo công bằng, dân chủ, công khai.

Chương 2.

ĐỐI TƯỢNG, TIÊU CHUẨN XÉT TẶNG KỶ NIỆM CHƯƠNG

Điều 4. Đối tượng xét tặng Kỷniệm chương

1. Cá nhân đã và đang công tác tạicác cơ quan, đơn vị trong lĩnh vực khoa học và công nghệ, bao gồm: tổ chức nghiêncứu khoa học, tổ chức nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, trường đạihọc, học viện, trường cao đẳng, tổ chức dịch vụ khoa học và công nghệ, cơ quanquản lý nhà nước về khoa học và công nghệ.

2. Cá nhân không công tác trong lĩnhvực khoa học và công nghệ có nhiều đóng góp đối với sự nghiệp phát triển khoahọc và công nghệ.

3. Cá nhân là người Việt Nam định cư ở nước ngoài và người nước ngoài có nhiều đóng góp đối với sự nghiệp phát triểnkhoa học và công nghệ.

Điều 5. Tiêu chuẩn, điều kiệnxét tặng Kỷ niệm chương

1. Đối với cá nhân công tác tronglĩnh vực khoa học và công nghệ

a. Cá nhân phải có thời gian côngtác trong lĩnh vực khoa học và công nghệ từ 20 năm trở lên đối với nam và 15năm trở lên đối với nữ.

b. Các trường hợp đặc biệt khi xéttặng Kỷ niệm chương không yêu cầu phải đáp ứng đủ thời gian quy định tại điểm akhoản 1 Điều 5 Quy chế này;

- Cá nhân đã được khen thưởng mộttrong các danh hiệu và hình thức khen thưởng sau: Huân chương Lao động, Anh hùngLao động, Chiến sĩ thi đua toàn quốc, Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú, Thầythuốc nhân dân, Thầy thuốc ưu tú, Giải thưởng Nhà nước, Giải thưởng Hồ Chí Minhvề khoa học và công nghệ, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Giải thưởng sángtạo khoa học công nghệ Việt Nam;

- Cá nhân có sáng chế; cá nhân chủtrì ít nhất một chương trình, đề tài khoa học cấp nhà nước, cấp bộ đã được nghiệmthu, đánh giá xuất sắc và đã được áp dụng vào sản xuất, đời sống.

- Các cá nhân đã hy sinh khi đangthực hiện nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị.

c. Việc quy đổi thời gian công táckhi xét tặng Kỷ niệm chương

- Mỗi năm đạt danh hiệu chiến sĩthi đua cấp cơ sở được quy đổi thành 1,5 năm để tính thâm niên công tác.

- Mỗi năm đạt danh hiệu chiến sĩthi đua cấp bộ, ngành, tỉnh, đoàn thể Trung ương được quy đổi thành 3 năm đểtính thâm niên công tác.

- Mỗi năm công tác tại các địa bàncó điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn được quy đổi thành 3 năm để tínhthâm niên công tác. Danh mục các địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệtkhó khăn theo quy định của Nhà nước.

- Thời gian công tác đối với cánbộ đương chức được tính đến thời điểm đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương; đối với cánbộ đã nghỉ hưu được tính đến ngày nghỉ hưu; đối với cán bộ đã từ trần trong quátrình công tác được tính đến ngày từ trần.

2. Đối với cá nhân không công táctrong lĩnh vực khoa học và Công nghệ:

a. Cán bộ công tác tại các cơ quannhà nước, đơn vị vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chínhtrị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp từ Trung ương đếnđịa phương có nhiều đóng góp đặc biệt đối với sự nghiệp phát triển khoa học vàcông nghệ.

b. Người Việt Nam định cư ở nước ngoài, người nước ngoài và các cá nhân khác có nhiều đóng góp đặc biệtđối với sự nghiệp phát triển khoa học và công nghệ.

3. Không xét tặng Kỷ niệm chươngđối với cán bộ đang bị cơ quan pháp luật khởi tố, đang thi hành án hình sự,đang trong thời gian thi hành quyết định kỷ luật với hình thức từ khiển tráchtrở lên hoặc đang trong thời gian xem xét xử lý kỷ luật.

Đối với cán bộ đã bị xử lý kỷ luậthoặc bị kết án hình sự thì chỉ được xét tặng Kỷ niệm chương sau 1 năm tính từthời điểm hết hiệu lực của quyết định kỷ luật hoặc hết thời hạn thi hành ánhình sự. Khi tính thâm niên công tác phải trừ thời gian bị kỷ luật và thời gianthi hành án hình sự.

Điều 6. Quyền lợi của cá nhânđược tặng Kỷ niệm chương

1. Được nhận Kỷ niệm chương “Vì sựnghiệp khoa học và công nghệ” và giấy chứng nhận Kỷ niệm chương của Bộ trưởngBộ Khoa học và Công nghệ.

2. Được nhận tiền thưởng hoặc hiệnvật theo quy định tại Luật Thi đua Khen thưởng.

Chương 3.

THỦ TỤC, HỒ SƠ XÉT TẶNG VÀ TỔ CHỨC TRAO TẶNG KỶ NIỆMCHƯƠNG

Điều 7. Thủ tục đề nghị xéttặng Kỷ niệm chương

1. Cá nhân công tác tại công tácđơn vị thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ do thủ trưởng đơn vị đề nghị Bộ trưởng BộKhoa học và Công nghệ tặng thưởng Kỷ niệm chương

2. Cá nhân công tác tại các cơ quannhà nước, đơn vị vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chínhtrị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp ở Trung ương doBộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ hoặc người đứngđầu tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệpở Trung ương đề nghị Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ tặng thưởng Kỷ niệmchương.

3. Cá nhân công tác tại các cơ quannhà nước, đơn vị vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chínhtrị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp ở địa phương doGiám đốc Sở Khoa học và Công nghệ đề nghị Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệtặng thưởng Kỷ niệm chương.

4. Cá nhân là người Việt Nam địnhcư ở nước ngoài, người nước ngoài và các cá nhân khác có nhiều đóng góp đặcbiệt đối với sự nghiệp phát triển khoa học và công nghệ của Việt Nam do ngườicó thẩm quyền quy định tại một trong các khoản 1, khoản 2, khoản 3 Điều 7 Quychế này đề nghị Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ tặng thưởng Kỷ niệm chương.

Điều 8. Hồ sơ xét tặng Kỷniệm chương

1. Báo cáo thành tích của cá nhântheo mẫu quy định tại Phụ lục I của Quy chế này. Báo cáo thành tích phải có xácnhận của thủ trưởng cơ quan, đơn vị quản lý trực tiếp.

Đối với cá nhân quy định tại khoản2, khoản 3 Điều 4 Quy chế này, Hồ sơ đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương phải cóxác nhận của cơ quan đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương về những đóng góp và thànhtích đặc biệt đối với sự nghiệp phát triển khoa học và công nghệ của Việt Nam.

Riêng đối với cá nhân là người nướcngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, Bộ Khoa học và Công nghệ sẽ xin ýkiến của các cơ quan có liên quan trước khi quyết định tặng Kỷ niệm chương.

2. Công văn đề nghị Bộ trưởng BộKhoa học và Công nghệ tặng Kỷ niệm chương của thủ trưởng cơ quan, đơn vị theo quyđịnh tại Điều 7 Quy chế này.

3. Danh sách cá nhân đề nghị tặngKỷ niệm chương theo mẫu quy định tại Phụ lục II của Quy chế này.

Điều 9. Tổ chức trao tặng

1. Cơ quan, đơn vị đề nghị tặng Kỷniệm chương tổ chức trao tặng Kỷ niệm chương theo quy định hiện hành.

2. Bộ Khoa học và Công nghệ phốihợp các cơ quan liên quan để tổ chức trao tặng Kỷ niệm chương cho các Lãnh đạo Đảng,Nhà nước, Mặt trận và các đoàn thể Trung ương; Lãnh đạo các bộ, ban ngành ởTrung ương; lãnh đạo các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hoặc ủy quyền đểcác đơn vị tổ chức trao tặng.

Chương 4.

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 10. Tổ chức thực hiện

1. Vụ Tổ chức cán bộ căn cứ quy địnhtại Quy chế này tiếp nhận, thẩm định hồ sơ đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương vàtrình Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ xem xét, quyết định.

2. Sau khi có quyết định tặng Kỷniệm chương, Vụ Tổ chức cán bộ có trách nhiệm thông báo đến các Bộ, ngành, địa phươngtiếp nhận để tổ chức trao tặng.

3. Trong quá trình thực hiện, nếucó vướng mắc phát sinh, đề nghị các đơn vị phản ánh kịp thời về Bộ Khoa học vàCông nghệ (qua Vụ Tổ chức cán bộ) để tổng hợp, báo cáo Lãnh đạo Bộ xem xét, sửađổi, bổ sung Quy chế xét tặng Kỷ niệm chương cho phù hợp.

BỘ TRƯỞNG
Hoàng Văn Phong

PHỤ LỤC I.

CỘNGHÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------

…,ngày … tháng … năm …

BÁO CÁO THÀNH TÍCH

Đềnghị tặng thưởng Kỷ niệm chương vì sự nghiệp Khoa học và Công nghệ

Họ vàtên: Giới tính: Nam/Nữ

Ngày tháng năm sinh:

Đơn vị công tác hiện nay:

Chức vụ hiện nay:

Trình độ chuyên môn:

Lĩnh vực được đào tạo:

Tóm tắt quá trình công tác, nêurõ thời gian công tác trong lĩnh vực khoa học và công nghệ hoặc những đóng gópđối với sự phát triển khoa học và công nghệ. (Ghi rõ thời gian bắt đầu côngtác).

Thời gian

Chức vụ

Đơn vị công tác

Nhiệm vụ được giao

Từ năm

Đến năm

Những hình thức khen thưởng đã đạtđược

(Nêu các hình thức khen thưởngđã đạt được trong 5 năm gần nhất)

Cam đoan những điều đã khai ởtrên

XÁC NHẬN CỦA THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ(Ký tên, đóng dấu)

NGƯỜI VIẾT BÁO CÁO(Ký tên)

PHỤ LỤC II.

DANHSÁCH CÁ NHÂN ĐỀ NGHỊ TẶNG KỶ NIỆM CHƯƠNG “VÌ SỰ NGHIỆP KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ”
(Kèm theo Công văn số … ngày … tháng … năm …)

TT

Họ và tên

Năm sinh

Thâm niên công tác

Chức vụ

Đơn vị

Nam

Nữ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ(Ký tên, đóng dấu nếu có)