BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
Số: 130/2000/QĐ-BLĐTBXH
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 18 tháng 2 năm 2000

 QUYẾT ĐỊNH

Về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật

BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI 

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 12/11/1996;
Căn cứ Nghị định số 101/CP ngày 23/9/1997 quy định chi tiết một số điều về Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Nghị định 96/CP ngày 07/12/1993 của Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội;

Căn cứ Nghị định 162/1999/NĐ-CP ngày 9/11/1999 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 06/CP ngày 20 tháng 01 năm 1995 quy định chi tiết một số điều của Bộ Luật lao động về an toàn lao động, vệ sinh lao động;

Căn cứ uỷ nhiệm của Bộ Thương mại tại văn bản số 5886/TM-TCCB ngày 22/12/1999;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổng hợp pháp chế và Vụ trưởng phụ trách Thanh tra Nhà nước về an toàn lao động,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1.Bãi bỏ Thông tư số 26/TT-LB ngày 3/10/1995 của Liên bộ Lao động- Thương binh và Xã hội và Thương mại hướng dẫn việc cấp giấy phép nhập khẩu các loại máy, thiết bị, vật tư và các chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

KT. BỘ TRƯỞNG
Thứ trưởng

(Đã ký)

Lê Duy Đồng