THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------------

Số: 1301/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 20 tháng 08 năm 2009

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC PHÊ CHUẨN KẾT QUẢ BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH GIA LAINHIỆM KỲ 2004 - 2011

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Điều 20 Luật Tổ chứcChính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Điều 122 Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân (sửa đổi)ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Nghị quyết số 25/2008/QH12 ngày 14 tháng 11 năm 2008 về việc kéo dài nhiệmkỳ hoạt động 2004 – 2009 của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân;
Căn cứ Nghị định số 107/2004/NĐ-CP ngày 1 tháng 4 năm 2004 của Chính phủ Quy địnhsố lượng Phó Chủ tịch và cơ cấu thành viên Ủy ban nhân dân các cấp;
Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai tại tờ trình số 2135/TTr-UBND ngày22 tháng 7 năm 2009 và đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ tại tờ trình số 2439/TTr-BNV ngày 30 tháng 7 năm 2009,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê chuẩn bổ sungông Ngô Ngọc Sinh, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, giữ chức Ủy viên Ủyban nhân dân tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2004 – 2011.

Điều 2. Quyết định này cóhiệu lực thi hành từ ngày ký.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Chủ tịchHội đồng nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai và ông Ngô Ngọc Sinhchịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Thủ tướng và các Phó Thủ tướng CP;
- VPCP: BTCN, Cổng TTĐT;
- Lưu VT, TCCV (5b).

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng