THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
--------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------
Hà Nội, ngày 06 tháng 08 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH
SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU 1 QUYẾT ĐỊNH SỐ 1829/QĐ-TTG
NGÀY 07 THÁNG 12 NĂM 2012 VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT DANH SÁCH THÀNH VIÊN
HỘI ĐỒNG QUẢN LÝ QUỸ BẢO TRÌ ĐƯỜNG BỘ TRUNG ƯƠNG
------------------------
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Giao thông đường bộ ngày 13 tháng 11 năm 2008;
Căn cứ Nghị định số 18/2012/NĐ-CP ngày 13 tháng 3 năm 2012 của Chính phủ về Quỹ bảo trì đường bộ;

>> Xem thêm:  Thủ tục chấm dứt hợp đồng lao động thực hiện như thế nào ?

Căn cứ Quyết định số 1486/QĐ-TTg ngày 05 tháng 10 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ quy định cơ cấu tổ chức và quy chế hoạt động của Hội đồng quản lý Quỹ bảo trì đường bộ Trung ương;
Xét đề nghị của Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ Bảo trì đường bộ Trung ương, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Sửa đổi, bổ sung Điều 1 của Quyết định số 1829/QĐ-TTg ngày 07 tháng 12 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt danh sách thành viên Hội đồng quản Quỹ bảo trì đường bộ Trung ương như sau:
“Điều 1. Phê duyệt danh sách thành viên Hội đồng quản lý Quỹ bảo trì đường bộ Trung ương, gồm các ông (bà) có tên sau:
1. Chủ tịch Hội đồng: ông Đinh La Thăng, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải.
2. Các Phó Chủ tịch Hội đồng:
- Ông Trương Chí Trung, Thứ trưởng Bộ Tài chính;
- Ông Nguyễn Văn Trung, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Ông Nguyễn Hồng Trường, Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải;

>> Xem thêm:  Mẫu hợp đồng lao động ngắn ngọn, mới nhất năm 2020 và Những lưu ý khi ký hợp đồng lao động ?

- Ông Nguyễn Văn Huyện, Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Bộ Giao thông vận tải.
3. Ủy viên thường trực Hội đồng: Ông Lê Hoàng Minh, Chánh Văn phòng Quỹ bảo trì đường bộ Trung ương.
4. Các Ủy viên Hội đồng:
- Ông Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia;
- Ông Đỗ Văn Quốc, Vụ trưởng Vụ Tài chính, Bộ Giao thông vận tải ;
- Ông Khuất Minh Tuấn, Vụ trưởng Vụ Kết cấu hạ tầng giao thông, Bộ Giao thông vận tải;
- Ông Nguyễn Xuân Cường, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Bộ Giao thông vận tải;
- Ông Nguyễn Hữu Trí, Phó Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam, Bộ Giao thông vận tải;
- Ông Lại Văn Dương, Phó Vụ trưởng Vụ Tài chính hành chính sự nghiệp, Bộ Tài chính;
- Ông Đào Xuân Tuế, Phó Vụ trưởng Vụ Ngân sách Nhà nước, Bộ Tài chính;

>> Xem thêm:  Mẫu giấy nghỉ phép mới nhất năm 2020 và Điều kiện hưởng chế độ nghỉ phép hàng năm ?

- Ông Nguyễn Văn Thanh, Chủ tịch Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam.”
Điều 2. Điều khoản thi hành
1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.
2. Thành viên Hội đồng quản lý Quỹ bảo trì đường bộ Trung ương, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Thủ trưởng cơ quan, tổ chức liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Văn phòng Trung ương Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Quốc hội;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam;
- Các thành viên Hội đồng;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTCP, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: PL, KTN;
- Lưu: Văn thư, TCCV (3b).
KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Hoàng Trung Hải

>> Xem thêm:  Ngày công tính lương được quy định như thế nào theo pháp luật lao động ?